ЗМІСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ПСИХОЛОГІЧНОЮ ТА ПЕДАГОГІЧНОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ

Л. В. Боровик

Анотація


У статті на основі аналізу низки наукових джерел обґрунтовано, що психолого-педагогічна компетентність офіцерів-прикордонників являє собою сукупність педагогічної і психологічної компетентностей і розпочинає своє формування під час навчання майбутніх офіцерів у відомчому навчальному закладі та вдосконалюється в процесі ними набуття досвіду. Такий висновок базується проведеному у статті аналізі особливостей та психолого-педагогічних завдань професійної діяльності офіцерів Державної прикордонної служби України. Кристалізація поняття «психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників», розуміння її змісту та місця в структурі професійної компетентності та професіоналізму дозволить зробити правильні акценти при реалізації концепції дослідження та створенні умов формування цієї особистісної характеристики.

Ключові слова: психолого-педагогічна компетентність, майбутні офіцери-прикордонники, сукупність, задачі професійної діяльності, аналіз, зміст, професійна компетентність.

кандидат психологических наук, доцент, Боровик Л. В. Содержание психолого-педагогической компетентности будущих офицеров-пограничников и ее связь с психологической и педагогической компетентностями / Национальная академия Государственной пограничной службы Украины, Украина, Хмельницкий

В статье на основании анализа ряда научных источников обосновано, что психолого-педагогическая компетентность офицеров-пограничников представляет собой совокупность педагогической и психологической компетентности и начинает свое формирование во время обучения будущих офицеров в ведомственном учебном заведении и совершенствуется в процессе приобретения ними опыта. Такой вывод основывается на проведенном в статье анализе особенностей и психолого-педагогических заданий профессиональной деятельности офицеров Государственной пограничной службы Украины. Кристаллизация понятия «психолого-педагогической компетентности будущих офицеров-пограничников», понимание ее содержания и места в структуре профессиональной компетентности и профессионализма позволит сделать правильные акценты при реализации концепции исследования и создании условий формирования этой личностной характеристики.

 Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, будущие офицеры-пограничники, совокупность, задания профессиональной деятельности, анализ, содержание, профессиональная компетентность.

PhD in Psychology, Associate Professor, L. Borovyk Contents of psychologic-pedagogical competency of future border guard officers and its relationship with psychological and pedagogical competences / National academy of the state border guard service of Ukraine, Ukraine, Khmelnitsky

In the article, based on the analysis of a number of scientific sources, it is substantiated that the psychologic-pedagogical competence of border guards officers is a totality of pedagogical and psychological competence and begins its formation during the training of future officers in a departmental educational institution and is improved in the process of acquiring their experience. In the article, this conclusion is based on an analysis of the characteristics and psychological and pedagogical tasks of the professional activity of the employees of the State Border Guard Service of Ukraine. Crystallization of the definition of "psychologic-pedagogical competence of future border guards officers", understanding of its content and place in the structure of professional competence and professionalism will allow to correctly set out the emphasis when implementing the concept of research and creating the conditions for the formation of this personal characteristic.

Keywords: psychologic-pedagogical competence, future border guards officers, totality, tasks of professional activity, analysis, content, professional competence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Філоненко М. М. Проектування навчальних занять у системi вищої медичної освіти на основi компетентнiсного пiдходу / М. М. Філоненко // Медична освiта: науково практич. журнал. –2016. – № 1(69). – С.47-49.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: [текст] підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К.:Каравелла, 2011. – 293 с.

Основи військової психології: Навчальний посібник / За заг. ред. С. Д. Максименка. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2002. – 532 с.

Боровик Л. В. Зміст психологічної компетентності офіцера-прикордонника /Л. В. Боровик// Eurasian Academic Research Journal. – 2018. – № 1 (19). – С. 173-179.

Исаев Е. И. Психология в высшей школе: проблемы проектирования психологического образования педагога / Е. И. Исаев// Вопросы психологии. – 1997. – №6. – С. 48–57.

References:

Filonenko M. M. Proektuvannia navchalnykh zaniat u systemi vyshchoi medychnoi osvity na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu / M. M. Filonenko // Medychna osvita: naukovo praktych. zhurnal. –2016. – № 1(69). – S.47-49.

Podoliak L. H. Psykholohiia vyshchoi shkoly: [tekst] pidruchnyk / L. H. Podoliak, V. I. Yurchenko. – K.:Karavella, 2011. – 293 s.

Osnovy viiskovoi psykholohii: Navchalnyi posibnyk / Za zah. red. S. D. Maksymenka. – Khmelnytskyi: Vyd-vo NAPVU, 2002. – 532 s.

Borovyk L. V. Zmist psykholohichnoi kompetentnosti ofitsera-prykordonnyka /L.V.Borovyk// Eurasian Academic Research Journal. – 2018. – № 1 (19). – S. 173-179.

Ysaev E. Y. Psykholohyia v vыsshei shkole: problemы proektyrovanyia psykholohycheskoho obrazovanyia pedahoha / E. Y. Ysaev // Voprosy psykholohyy. – 1997. – №6. – S. 48–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org