МІСЦЕ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. Д. Хоцевич, Н. Н. Коцан

Анотація


Проаналізовано сучасний стан та розвиток тваринництва у особистих селянських господарствах на території Волинської області. Розглянуто динаміку чисельності поголів’я великої рогатої худоби й корів, свиней, птиці, поголів’я овець та кіз в особистих селянських господарствах, уміщено відповідний рисунок та таблицю. Здійснено характеристику головних галузей тваринництва у особистих селянських господарствах. Виділено найперспективніший напрямок тваринництва, який найкраще розвинений у особистих селянських господарствах області. 

Ключові слова:  сільське господарство, особисте селянське господарство, господарства населення, тваринництво, продукція, виробництво, поголів’я, Волинська область.

Хоцевич Н. Д., доктор географических наук, професор, Коцан   Н. Н., Место личного крестьянского хозяйства в развитии животноводства Волынской области / Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Украина, Луцк

Проанализировано современное состояние и развитие животноводства в личных крестьянских хозяйствах на территории Волынской области. Рассмотрена динамика численности поголовья крупного рогатого скота и коров, свиней, птицы, поголовье овец и коз в личных крестьянских хозяйствах, помещены соответствующий рисунок и таблицу. Осуществлено характеристику главных отраслей животноводства в личных крестьянских хозяйствах. Выделено перспективное направление животноводства, который лучше всего развит в личных крестьянских хозяйствах области.

Ключевые слова: сельское хозяйство, личное крестьянское хозяйство, хозяйства населения, животноводство, продукция, производство, поголовье, Волынская область.

PhD in Geographic N. Khotsevyc, N. Kotsan Place of private farms in the development of livestock Volyn region / Lesya Ukrainian Eastern Europpean National University, Lutsk, Ukraine

The current state and development of animal husbandry in private farms in the Volyn region are analyzed. The dynamics of the number of cattle and cows, pigs, poultry, sheep and goats in private farms, placed the corresponding figure and table. Carried out the characterization of the main sectors of livestock production in personal peasant farms. The perspective direction of animal husbandry which is best developed in personal country farms of area is allocated.

Key words: agriculture, private farms, households, livestock industry, product, production, livestock, Volyn region.


Повний текст:

PDF

Посилання


Березівський П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях. Навчальний посібник / П. С. Березівський, Н. І. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 39-105.

Ефективність сільськогосподарського виробництва в особистих господарствах громадян (за матеріалами обстеження) / за ред. академіків УААН П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка та к.е.н Ю. Я. Лузана – К.: Вид-во ІАЕ УААН, 2001. – 378 с.

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» // Відомості

Верховної Ради України. – 1997. – № 34. – С. 32.

Онищенко О. М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи / відп. ред. чл.-кор. УААН Б. Й. Пасхавер. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 100 с.

Основи тваринництва та бджільництва: навч. посіб. / уклад. Ю. С. Дронь. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 140 с.

Сосницька Я. С. Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Волинської області). – Луцьк, 2015 – 198 с.

Статистичний збірник Тваринництво України 2012 / за ред. Н. С. Власенко. К.: Державна служба статистики України, 2012 – 212 с.

Статистичний збірник Тваринництво України 2017. К.: Державна служба статистики України, 2017 – 141 с.

Статистичний щорічник Волинь 2016 ГУС у Волинській області / за ред. В. Ю. Науменка. Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області, 2017 – 455 с.

Сухий П.О. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського

регіону: монографія/ П.О. Сухий. – Чернівці: Рута. – 400 с.

References:

Berezivsjkyj P. S. Orghanizacija vyrobnyctva v aghrarnykh formuvannjakh. Navchaljnyj posibnyk / P. S. Berezivsjkyj, N. I. Mykhajljuk. – K.: Centr navchaljnoji literatury, 2005. – S. 39-105.

Efektyvnistj siljsjkoghospodarsjkogho vyrobnyctva v osobystykh ghospodarstvakh ghromadjan (za materialamy obstezhennja) / za red. akademikiv UAAN P. T. Sabluka, V. Ja. Meselj-Veseljaka ta k.e.n Ju. Ja. Luzana – K. : Vyd-vo IAE UAAN, 2001. – 378 s.

Zakon Ukrajiny «Pro siljsjkoghospodarsjku kooperaciju» // Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. – 1997. – № 34. – S. 32.

Onyshhenko O. M. Ghospodarstva naselennja: produktyvnistj, efektyvnistj, perspektyvy / vidp. red. chl.-kor. UAAN B. J. Paskhaver. – K.: In-t ekonomiky NANU, 2003. – 100 s.

Osnovy tvarynnyctva ta bdzhiljnyctva: navch. posib. / uklad. Ju. S. Dronj. – Chernivci : Chernivec. nac. un-t, 2010. – 140 s.

Sosnycjka Ja. S. Suchasni transformacijni procesy siljsjkoghospodarsjkogho vyrobnyctva (na prykladi Volynsjkoji oblasti). – Lucjk, 2015 – 198 s.

Statystychnyj zbirnyk Tvarynnyctvo Ukrajiny 2012 / za red. N. S. Vlasenko. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, 2012 – 212 s.

Statystychnyj zbirnyk Tvarynnyctvo Ukrajiny 2017. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, 2017 – 141 s.

Statystychnyj shhorichnyk Volynj 2016 GhUS u Volynsjkij oblasti / za red. V. Ju. Naumenka. Lucjk: Gholovne upravlinnja statystyky u Volynsjkij oblasti, 2017 – 455 s.

Sukhyj P. O. Aghroprodovoljchyj kompleks Zakhidnoukrajinsjkogho reghionu: monoghrafija/ P. O. Sukhyj. – Chernivci: Ruta. – 400 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org