СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РАМКАХ СОТ

І. В. Бабій

Анотація


У статті автором розкрито значення стратегії та стратегічного управління для розширення зовнішньоекономічних відносин промислових підприємств. Охарактеризовано завдання відділу зовнішньоекономічних зв'язків підприємства, який задіяний у формуванні та реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Визначенні основи вдосконалення реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Досліджено основні етапи здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Наведена роль формування та впровадження ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючого суб'єкта. Визначено етапи планування, як одного із елементів механізму стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві, що відіграє значну роль в реалізації сформованих стратегічних напрямів розвитку у даній сфері.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, суб'єкти господарювання, промисловість, механізм управління, стратегія

кандидат экономических наук, доцент, Бабий И. В. Стратегическое развитие внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий в рамках Всемирной торговой организации / Хмельницкий национальный университет, Украина, Хмельницкий

В статье автором раскрыто значение стратегии и стратегического управления для расширения внешнеэкономических отношений промышленных предприятий. Охарактеризованы задачи отдела внешнеэкономических связей предприятия, который задействован в формировании и реализации стратегии развития внешнеэкономической деятельности. Определены основы совершенствования реализации стратегии внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. Исследованы основные этапы осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия. Приведенна роль формирования и внедрения эффективного механизма управления внешнеэкономической деятельностью хозяйствующего субъекта. Определены этапы планирования, как одного из элементов механизма стратегического управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии, что играет значительную роль в реализации сложившихся стратегических направлений развития в данной сфере.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, субъекты хозяйствования, промышленность, механизм управления, стратегия

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, I. V. Babiy Strategic development of foreign economic activity of industrial enterprises within the framework of the World Trade Organization / Khmelnitsky National University, Ukraine, Khmelnitsky

In the article the author discloses the importance of strategy and strategic management for the expansion of foreign economic relations of industrial enterprises. The task of the department of foreign economic relations of the enterprise, which is involved in the formation and implementation of the strategy of development of foreign economic activity, is described. Determining the basis for improving the implementation of the strategy of foreign economic activity of industrial enterprises. The main stages of realization of foreign economic activity of the enterprise are investigated. The role of the formation and implementation of an effective mechanism of management of foreign economic activity of the economic entity is given. The stages of planning as one of the elements of the mechanism of strategic management of foreign economic activity in the enterprise are determined, which plays a significant role in the implementation of the established strategic directions of development in this area.

Keywords: foreign economic activity, business entities, industry, management mechanism, strategy


Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюба М. І. Організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств / М. І. Дзюба // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – T. 4. – С. 155-160.

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення: монографія / Мікловда В. П., Брітченко І. Г., Кубіній Н. Ю. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 218 с.

Павлюк Т. С. Аналіз проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств машинобудівної галузі України / Т. С. Павлюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 11. – С. 142–145.

Джусов О. А. Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О. А. Джусов, А. Д. Прокоф’єва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. – 2014. – Т. 22, вип. 3. – С. 24-31.

Науменко С. М. Особливості організації зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства / С. М. Науменко, Ю. О. Грідіна // Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю: тези доповідей міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 13 травня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 130-131.

Бала В. В. Практичний аспект формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю на прикладі ПАТ «КВБЗ» [Електронний ресурс] / В. В. Бала // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.

Орлов В. В. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства / В. В. Орлов // Управління розвитком. – 2013. – № 12. – С. 11-13.

Хрупович С. Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник / С. Є. Хрупович. – Тернопіль: 2017. – 137 с.

References:

Dzjuba M. I. Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju mashynobudivnykh pidpryjemstv / M. I. Dzjuba // Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. – 2011. – № 6. – T. 4. – S. 155-160.

Efektyvnistj strateghichnogho upravlinnja pidpryjemstvamy: suchasni problemy ta perspektyvy jikh vyrishennja: monoghrafija / Miklovda V. P., Britchenko I. Gh., Kubinij N.Ju. – Poltava: PUET, 2013. – 218 s.

Pavljuk T. S. Analiz problem upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju pidpryjemstv mashynobudivnoji ghaluzi Ukrajiny / T. S. Pavljuk // Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu. Serija: Ekonomika i menedzhment. – 2015. – Vyp. 11. – S. 142–145.

Dzhusov O. A. Strateghichni aljternatyvy rozvytku zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti pidpryjemstv / O. A. Dzhusov, A. D. Prokof'jeva // Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu. Serija: Menedzhment innovacij. – 2014. – T. 22, vyp. 3. – S. 24-31.

Naumenko S. M. Osoblyvosti orghanizaciji zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti na rivni pidpryjemstva / S. M. Naumenko, Ju. O. Ghridina // Problemy upravlinnja eksportno-importnoju dijaljnistju: tezy dopovidej mizhnar. nauk.-prakt. internet-konferenciji, 13 travnja 2014 r. – Ljviv: Vydavnyctvo Ljvivsjkoji politekhniky, 2014. – S. 130-131.

Bala V. V. Praktychnyj aspekt formuvannja mekhanizmu upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju na prykladi PAT «KVBZ» [Elektronnyj resurs] / V. V. Bala // Elektronne naukove fakhove vydannja «Efektyvna ekonomika». – 2014. – № 5. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.

Orlov V. V. Planuvannja zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti pidpryjemstva / V. V. Orlov // Upravlinnja rozvytkom. – 2013. – № 12. – S. 11-13.

Khrupovych S. Je. Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj pidpryjemstva: navch. posibnyk / S. Je. Khrupovych. – Ternopilj: 2017. – 137 s


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org