ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ ЗІ СТАБІЛІЗАТОРОМ З ВИБОЄМ ТА СТІНКОЮ СВЕРДЛОВИНИ

Я. М. Кочкодан, А. І. Васько

Анотація


Проведені аналітичні дослідження взаємодії навантаження на долото та компоновки низу бурильної колони з вибоєм та стінкою свердловини при бурінні похилих свердловин. Розглянуто вплив розташування та розмірів стабілізатора і напрямної ланки на величину зенітного кута. Отримано аналітичні залежності для визначення відстані від долота до стабілізатора, нормальної складової реакції вибою на долото та напруженого стану напрямної ланки бурильної колони для умов стабілізації зенітного кута. На основі проведених розрахунків встановлено, що зі збільшенням довжини напрямної ланки чи стабілізатора кут стабілізації зменшується.

Ключові слова: стабілізатор, компоновка низу бурильної колони, напрямна ланка, зенітний кут, свердловина, долото, вибій.

кандидат технических наук, доцент Кочкодан Я. М., Васько А. И. Исследование взаимодействия нижней части бурильной колонны со стабилизатором с забоем и стенкой скважины/ Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Украина, Ивано-Франковск

Проведены аналитические исследования взаимодействия нагрузки на долото и компоновки низа бурильной колонны с забоем и стенкой скважины при бурении наклонных скважин. Рассмотрено влияние расположения и размеров стабилизатора и направляющего участка на величину зенитного угла. Получены аналитические зависимости для определения расстояния от долота  до стабилизатора, нормальной составляющей реакции забоя на долото и напряжённого состояния направляющего участка бурильной колонны для условий стабилизации зенитного угла. На основании проведённых расчётов установлено, что с увеличением длины направляющего участка либо стабилизатора угол стабилизации уменьшается.

Ключевые слова: стабилизатор, компоновка низа бурильной колонны, направляющий участок, зенитный угол, скважина, долото, забой.

PhD in Technical Sciences, Kochkodan Y. M., Vasko A. I. A research on cooperation with the lower part of column and a stabizer with a stope back and a borehall wall/ Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas. Ukraine, Ivano-Frankivsk

Analistiv research of impact on boring cutter cooperate with column and borehall wall   have been done during drilling directional wall. Influence of location and the stabilizer sizes and feed beam on the measure of renith angle have been regarded. Analistic  addictions for definitions a distance from a boring cutter to a stabilizer have been got, as well as normal constituent of the reaction backwall on a boring cutter and feed beam of column conditions for stabilization of renith angle.

  In term of the lead computations it was determined that the angle  of stabilization is becoming lower at the time of increasing length of feed beam or stabilizer.

Keywords: stabilizer, layout of the bottom of the drill column, direct link, zenith angle, well, bit, get out.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кочкодан Я. М. Вплив індексу анізотропії на відхилення осі свердловини від проектного профілю /Я. М. Кочкодан, А. І. Васько, Р. Л. Добруцький // Науковий потенціал 2017. Матеріали ХІІІ Міжнародної інтернет конференції// Київ: ТК Меганом, 2017. - с.72-90.

Бурение наклонных и горизонтальных скважин: Справочник / [Калинин А. Г., Никитин Б. А., Солодкий К. М., Султанов Б. З.] – М. – Недра, 1997. – 648с.

Мислюк М. А. Буріння свердловин: Довідник т.3. Вертикальне та скероване буріння. /М. А. Мислюк, І. Й. Рибчич, Р. С. Яремійчук. – К. Інтерпрес ЛТД. – 2004. – 292 с.

Васько І. А. Про вплив розташування та розмірів стабілізатора на величину зенітного кута / І. А. Васько, А. І. Васько // Науковий вісник / Івано-Франківськ. ІФНТУНГ, 2010 №4 стор. 37-41.

Вудс Г. Искривление скважин при бурении / Г. Вудс, А. Лубинский // М.: Гостоптехиздат. - 1960. – 161 с.

References:

Kochkodan Ya. M. Vplyv indeksu anizotropii na vidkhylennia osi sverdlovyny vid proektnoho profiliu /Ia. M. Kochkodan, A. I. Vasko, R. L. Dobrutskyi // Naukovyi potentsial 2017. Materialy ХIII Mizhnarodnoi internet konferentsii// Kyiv: TK Meganom, 2017. - s.72-90.

Burenye naklonnykh y horyzontalnykh skvazhyn: Spravochnyk / [Kalynyn A. H., Nykytyn B. A., Solodkyi K. M., Sultanov B. Z.] – M. – Nedra, 1997. – 648s.

Mysliuk M. A. Burinnia sverdlovyn: Dovidnyk t.3. Vertykalne ta skerovane burinnia. / M. A. Mysliuk, I. Y. Rybchych, R. S. Yaremiichuk. – K. Interpres LTD. – 2004. – 292 s.

Vasko I. A. Pro vplyv roztashuvannia ta rozmiriv stabilizatora na velychynu zenitnoho kuta / I. A. Vasko, A. I. Vasko // Naukovyi visnyk / Ivano-Frankivsk. IFNTUNH, 2010 №4 stor. 37-41.

Vuds H. Yskryvlenye skvazhyn pry burenyy / H. Vuds, A. Lubynskyi // M.: Hostoptekhyzdat. - 1960. – 161 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org