ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Л. В. Боровик

Анотація


У статті на основі врахування компетентнісного, діяльнісного та особистісного підходів виділено та обгрунтовано п’ять педагогічних умов формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України. Формування досліджуваної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників цілісний та складний процес, який передбачає відповідну організацію освітнього процесу у ході викладання загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін, цілеспрямовану підготовку науково-педагогічного складу навчального закладу, врахування компонентного складу досліджуваного особистісного феномену. Ефективно реалізувати поставлене завдання можливо лише при забезпеченні педагогічних умов, котрі враховують особливості організації освітнього процесу навчального закладу та специфіку майбутньої професійної діяльності. Кожна з розроблених умов сприяє формуванню певних складових компонентів психолого-педагогічної компетентності. Представлені педагогічні умови будуть враховані в методичній системі формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикорлонників та дозволять розробити адекватну теоретичну модель цього процесу.

Ключові слова: психолого-педагогічна компетентність, педагогічні умови, майбутні офіцери-прикордонники, освітній процес, формування, професійна діяльність.

кандидат психологических наук, доцент, Боровик Л. В. Педагогические условия формирования психолого-педагогической компетентности будущих офицеров-пограничников / Национальная академия Государственной пограничной службы Украины, Украина, Хмельницкий

В статье на основе учета компетентностного, деятельностного и личностного подходов выделено и обоснованно пять педагогических условий формирования психолого-педагогической компетентности будущих офицеров Государственной пограничной службы Украины. Формирование исследуемой компетентности будущих офицеров-пограничников целостный и сложный процесс, который предусматривает соответствующую организацию образовательного процесса в ходе преподавания общевойсковых и военно-специальных дисциплин, целенаправленную подготовку научно-педагогического состава учебного заведения, учета компонентного состава исследуемого личностного феномена. Эффективно реализовать поставленную задачу возможно лишь при обеспечении педагогических условий, которые учитывают особенности организации образовательного процесса учебного заведения и специфику будущей профессиональной деятельности. Каждое из разработанных условий способствует формированию определенных составляющих компонентов психолого-педагогической компетентности. Представленные педагогические условия будут учтены в методической системе формирования психолого-педагогической компетентности будущих офицеров-пограничников и позволят разработать адекватную теоретическую модель этого процесса.и

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, педагогические условия, будущие офицеры-пограничники, образовательный процесс, формирование,  профессиональная деятельность.

Candidate of рsychological sciences, associate professor, Borovyk L. V. Pedagogical conditions of formation psychological and pedagogical competence future border guard officers / National academy of the state border guard service of Ukraine, Ukraine, Khmelnytskyi

In the article five pedagogical conditions for the formation of psychological and pedagogical competence of future officers of the State Border Guard Service of Ukraine are identified and substantiated based on the consideration of competency, activity and personal approaches. The formation of the investigated competence of future border guard officers is a holistic and complex process that involves the appropriate organization of the educational process in the teaching of general and military special disciplines, targeted training of the scientific and pedagogical composition of the educational institution, taking into account the component composition of the investigated personal phenomenon. It is possible to efficiently realize the task only when providing pedagogical conditions that take into account the peculiarities of the organization of the educational process of an educational institution and the specifics of future professional activities. Each of the developed conditions contributes to the formation of certain components of psychological and pedagogical competence. The presented pedagogical conditions will be taken into account in the methodical system of formation of psychological and pedagogical competence of future border guard officers and will allow to develop an adequate theoretical model of this process.

Key words: psychological and pedagogical competence, pedagogical conditions, future border guard officers, educational process, formation, professional activity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання / [А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий, В. А. Козаков]. –К.: ІСДО, 1993. - 336с.

Паламарчук В. Інновації в сучасній освіті/ В. Паламарчук // Завуч. – 2006. – №10.– С.1-4.

Дурманенко О. Теоретичний аналіз поняття «педагогічні умови» в контексті моніторингу виховної роботи у ВНЗ/ О. Дурманенко // Молодь і ринок. – 2012. – №7 (90). – С.135-138.

Полякова О. М. Формування творчої активності майбутніх вчителів у процесі розв’язування педагогічних задач: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Полякова Ольга Михайлівна. – Х., 1999.– 188с.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112с.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання: монографія О. В.Торічний. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2012. – 536 с.

Темерівська Т. Г. Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Темерівська Т. Г. – Тернопіль, 2004. – 197с.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Розвиток. Результати. / В. Г. Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 448с.

Паржницький О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі/ О. Паржницький // Збірник наукових праць. Серія: педагогічні науки/ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2016. – № 1(3).– С. 127–141.

Родик Г. Напрямки формування педагогічної майстерності та підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи. / Габріела Родик // Матеріали конференції «HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 2009, 14-16 May, Львів, Україна. – С. 221-223.

References:

Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv v umovakh intensyfikatsii navchannia / [A. M. Aleksiuk, A. A. Aiurzanain, P. I. Pidkasystyi, V. A. Kozakov]. –K.: ISDO, 1993. - 336s.

Palamarchuk V. Innovatsii v suchasnii osviti/ V. Palamarchuk // Zavuch. – 2006. – №10.– S.1-4.

Durmanenko O. Teoretychnyi analiz poniattia «pedahohichni umovy» v konteksti monitorynhu vykhovnoi roboty u VNZ/ O. Durmanenko // Molod i rynok. – 2012. – №7 (90). – S.135-138.

Poliakova O. M. Formuvannia tvorchoi aktyvnosti maibutnikh vchyteliv u protsesi rozviazuvannia pedahohichnykh zadach: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.01 / Poliakova Olha Mykhailivna. – Kh., 1999.– 188s.

Pometun O. I. Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti / O. I. Pometun // Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka osvitnoi polityky; pid zah. red. O. V. Ovcharuk. – K.: «K.I.S.», 2004. – 112s.

Torichnyi O. V. Teoriia i praktyka formuvannia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia: monohrafiia O. V. Torichnyi. – Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU, 2012. – 536 s.

Temerivska T. H. Formuvannia piznavalnoi aktyvnosti studentiv medychnoho koledzhu v protsesi vyvchennia pryrodnycho-naukovykh dystsyplin: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / Temerivska T. H. – Ternopil, 2004. – 197s.

Kremen V. H. Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Rozvytok. Rezultaty. / V. H. Kremen. – K.: Hramota, 2005. – 448s.

Parzhnytskyi O. Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh tokariv u fakhovo-oriientovanomu osvitnomu seredovyshchi/ O. Parzhnytskyi // Zbirnyk naukovykh prats. Seriia: pedahohichni nauky/ Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho – Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU, 2016. – № 1(3).– S. 127–141.

Rodyk H. Napriamky formuvannia pedahohichnoi maisternosti ta pidvyshchennia rivnia profesionalizmu vykladacha vyshchoi shkoly. / Habriela Rodyk // Materialy konferentsii «HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 2009, 14-16 May, Lviv, Ukraina. – S. 221-223


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org