КРИТЕРІЇ ВКЛЮЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМУ СУБКОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН

Ю. М. Сотніков, Я. А. Авдієнко

Анотація


Проаналізовано основні показники економічної діяльності українських підприємств залежно від їх розміру, показано місце малого та середнього бізнесу в структурі підприємництва України. Дано визначення поняття «субконтрактація» з урахуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджено міжнародний досвід застосування субконтрактних відносин у виробничій кооперації підприємств провідних країнах світу. Аналіз дозволив виділити три моделі субконтрактації, розробити критерії оцінки моделей і дати їх порівняльну характеристику. Запропоновано використати систему субконтрактних відносин, приведено основні переваги та недоліки цієї сучасної форми кооперації промислових підприємств. Виділено основні принципи необхідні для побудови системи економічних показників ефективності виробництва. Наведено групу  економічних показників, які характеризують господарську діяльність підприємств; запропоновано систему економічних показників, як критерій входження промислових підприємств регіонів в Центр субконтрактації.  Запропоновано використовувати міжнародний досвід впровадження субконтрактингу як сучасного способу кооперації різномасштабних суб'єктів промисловості для економіки України.

Ключові слова: виробнича кооперація, термін «субконтактація», взаємодія дрібних і великих підприємств, маркетингово-аналітична функція, міжнародний досвід, моделі субконтрактації, система економічних показників, інформаційно-комунікативні технології.

кандидат экономических наук, доцент, Сотников Ю. Н., Авдиенко Я. А. Критерии присоединения промышленного предприятия к системе субконтрактных отношений / Одесский национальный экономический университет, Украина, Одесса.

Проанализированы основные показатели экономической деятельности украинских предприятий в зависимости от их размера, показано место малого и среднего бизнеса в структуре предпринимательства Украины. Дано определение понятия «субконтрактация» с учетом информационно-коммуникационных технологий. Исследован международный опыт применения субконтрактных отношений в производственной кооперации предприятий ведущих странах мира. Анализ позволил выделить три модели субконтрактации, разработать критерии оценки моделей и дать их сравнительную характеристику. Предложено использовать систему субконтрактных отношений, приведены основные преимущества и недостатки этой современной формы кооперации промышленных предприятий. Выделены основные принципы необходимые для построения системы экономических показателей эффективности производства. Приведена группа экономических показателей, характеризующих хозяйственную деятельность предприятий; использована система экономических показателей, как критерий вхождения промышленных предприятий регионов в Центр субконтрактации. Предложено использовать международный опыт внедрения субконтрактинга как современного способа кооперации разномасштабных субъектов промышленности для экономики Украины.

Ключевые слова: производственная кооперация, термин «субконтактация», взаимодействие мелких и крупных предприятий, маркетингово-аналитическая функция, международный опыт, модели субконтрактации, система экономических показателей, информационно-коммуникативные технологии.

PhD in Economics, Assoc.Prof. Y. Sotnikov, Y. Avdiienko Criterias for including industrial enterprises into subcontracting relation system / Odessa National University of  Economics, Ukraine, Odessa.

The main indicators of economic activities of Ukrainian enterprises depending on their size were analyzed, the place of small and medium businesses in entrepreneurship structure in Ukraine was shown. It was proposed determination of the term "subcontractation" with taking into account information and communication technologies. The usage the subcontracting relations system was proposed, the main advantages and disadvantages of the modern form of cooperation of industrial enterprises were presented. International experience ofsubcontractingrelations in manufacturing cooperation between enterprises of the leading countries of the world was investigated. The main principles which needed for creating the system of economic indicators of production effectivnes were highlighted. The group of economic indicators that characterize economic activities of an enterprise was represented; the system of economic indicators as a criteria for the entry of industrial enterprises of the regions into the Center of subcontracting was used. Proposed to use international experience in the implementation of subcontracting for different scale industry entities in the Ukraine, as a modern method of industrial cooperation on the basis of information and communication technologies.

Keywords: production cooperation, the term "subcontracts", interaction of small and large enterprises, marketing and analytical function, international experience, subcontracting models, system of economic indicators, information and communication technologies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Батажок С. Г. Доходи місцевих бюджетів як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / С. Г. Батажок // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 2. - С. 86-91.

Бюджетний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 08 липня 2010 р. № 2456-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Офіційний сайт Вінницької обласної Ради – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/main.htm

Джерела доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/7476

Офіційний веб-сайт Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vingfu.gov.ua/

Єфремова І. І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення / І. І. Єфремова // Форум права. - 2009. - № 1. - С. 157-161.

References:

Batak S. G. Income of local budgets as a basis of financial independence of local authorities / Sec. G. Batak // Formation of market relations in Ukraine. - 2016. - No. 2. - S. 86-91.

Budget code of Ukraine. Adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine of July 08, 2010 № 2456-VI [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.zakon.rada.gov.ua

Official site of the Vinnytsia regional Council [Electronic resource]. – Mode of access: https://vinrada.gov.ua/main.htm

Sources of revenues of local budgets [Electronic resource] – Mode of access: http://decentralization.gov.ua/news/7476

Official web site of the Department of Finance of Vinnytsia regional state administration [Electronic resource]. – Mode of access: vingfu.gov.ua/

Ephraim I. Local budgets and budgets of local self-government: problems of legal definition / Ivan Yefremov // Forum Prava. - 2009. - No. 1. - P. 157-161.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org