ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В АСПЕКТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ

І. В. Бабій

Анотація


У статті охарактеризовано прямий та непрямий методи ведення зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Розкрито етапи створення структури управління зовнішньоекономічною діяльністю із врахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності підприємств машинобудівної галузі. Проаналізовано сучасні чинники, що здійснюють вплив  на формування та коригування структури механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах. Визначено напрями щодо удосконалення структурної побудови менеджменту ЗЕД машинобудівних підприємств. Виокремлено засади формування стратегії розвитку ЗЕД в аспекті покращення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб'єктів. Досліджено роль використання функціонально-вартісного аналізу в управлінні підприємством та поліпшенні структури менеджменту ЗЕД промислових підприємств.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, підприємства машинобудування, управління ЗЕД, організаційна структура, стратегічний підхід, чинники впливу, функціонально-вартісний аналіз.

кандидат экономических наук, доцент, Бабий И. В. Определение структуры управления ВЭД на предприятиях машиностроения в аспекте стратегического подхода / Хмельницкий национальный университет, Украина, Хмельницкий

В статье охарактеризованы прямой и косвенный методы ведения внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. Раскрыто этапы создания структуры управления внешнеэкономической деятельностью с учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельности предприятий машиностроительной отрасли. Проанализированы современные факторы, оказывающие влияние на формирование и корректировку структуры механизма управления внешнеэкономической деятельностью на предприятиях. Определены направления по совершенствованию структурного построения менеджмента ВЭД машиностроительных предприятий. Выделены принципы формирования стратегии развития ВЭД в аспекте улучшения организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов. Исследована роль использования функционально-стоимостного анализа в управлении предприятием и улучшении структуры менеджмента ВЭД промышленных предприятий.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, предприятия машиностроения, управления ВЭД, организационная структура, стратегический подход, факторы влияния, функционально-стоимостной анализ.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, I. V. Babiy Definition of the  foreign economic activity management structure on machine building enterprises in the context of the strategic approach / Khmelnitsky National University, Ukraine, Khmelnitsky

The article describes the direct and indirect methods of conducting foreign economic activity of industrial enterprises. The stages of creation of the structure of management of foreign economic activity with the account of peculiarities of financial and economic activity of enterprises of the machine-building industry are revealed. The modern factors influencing the formation and adjustment of the structure of the mechanism of management of foreign economic activity at the enterprises are analyzed. The directions of the improvement of the structural construction of the FEA management of machine-building enterprises are determined. The principles of forming a strategy for the development of foreign economic activity in the aspect of improving the organizational structure of the management of foreign economic activities of economic entities are singled out. The role of the use of functional-cost analysis in the management of the enterprise and the improvement of the structure of management of foreign trade of industrial enterprises is explored.

 Key words: foreign economic activity, enterprises of mechanical engineering, management of foreign economic activity, organizational structure, strategic approach, factors of influence, functional and cost analysis


Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / И. Ансофф – М. : Экономика, 2004. – 519 с.

Величко О. Г. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: опорний конспект лекцій / О. Г. Величко, Ю. Г. Момот – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 52с.

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [монографія] / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с.

Дзюба М. І. Організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств / М. І. Дзюба // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – T. 4. – С. 155-160.

Босак А. О. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. О. Босак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 691. – С. 26–35.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваменко, 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літера¬тури, 2006. – 792 с.

Гриліцька А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / А. Гриліцька, І. Синиця // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 36(3). – С. 63-67.

Козак Ю. Г. Функціонально-вартісний аналіз в удосконаленні організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, А. Ю. Козак // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 1. – С. 83-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_1_14.

References:

Ansoff Y. Strateghycheskoe upravlenye: Sokr. per. s anghl. / Y. Ansoff – M.: Эkonomyka, 2004. – 519 s.

Velychko O. Gh. Menedzhment zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti: opornyj konspekt lekcij / O. Gh. Velychko, Ju. Gh. Momot – Dnipropetrovsjk: NMetAU, 2010. – 52s.

Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj: pidpryjemstvo-reghion [monoghrafija] / Ju. Gh. Kozak, N. V. Prytula, O. A. Jermakova ta in. – K.: Centr uchbovoji literatury, 2016. – 240 s.

Dzjuba M. I. Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju mashynobudivnykh pidpryjemstv / M. I. Dzjuba // Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. – 2011. – № 6. – T. 4. – S. 155-160.

Bosak A. O. Klasyfikacija orghanizacijnykh struktur upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju pidpryjemstva ta umovy jikh zastosuvannja / A. O. Bosak, R. Z. Darmicj, V. O. Bosak // Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Ljvivsjka politekhnika». – 2010. – № 691. – S. 26–35.

Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj pidpryjemstv: navch. posibnyk / Ju. Gh. Kozak, N. S. Loghvinova, I. Ju. Sivamenko, 2-ghe vyd., pererob. ta dop. – Kyjiv: Centr navchaljnoji literatury, 2006. – 792 s.

Ghrylicjka A. Upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju pidpryjemstva / A. Ghrylicjka, I. Synycja // Zbirnyk naukovykh pracj Cherkasjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. – 2014. – Vyp. 36(3). – S. 63-67.

Kozak Ju. Gh. Funkcionaljno-vartisnyj analiz v udoskonalenni orghanizacijnoji struktury upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju pidpryjemstva / Ju. Gh. Kozak, N. S. Loghvinova, A. Ju. Kozak // Ekonomika: realiji chasu. – 2014. – № 1. – S. 83-89. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_1_14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org