ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДІЄВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н. П. Левчук

Анотація


У статті подано результати експериментальної перевірки ефективності впровадження моделі та педагогічних умов розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органів Державної прикордонної служби України. За допомогою методів математичної статистики доведена достовірність кількісних даних та правильність висунутої гіпотези. Зроблено висновок про ефективність застосування запропонованої моделі й виокремлених педагогічних умов та доцільність їх впровадження у освітню діяльність Національної академії Державної прикордонної служби України щодо підготовки майбутніх керівників органів охорони державного кордону України.

Ключові слова: розвиток, економічна компетентність, модель, педагогічні умови, експериментальна перевірка.

Левчук Н. П. Экспериментальная проверки действенности педагогических условий в реализации модели развития экономической компетентности у будущих офицеров управления органов Государственной пограничной службы Украина / Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Украина, Хмельницкий

В статье представлены результаты экспериментальной проверки эффективности внедрения модели и педагогических условий развития экономической компетентности у будущих магистров управления органов Государственной пограничной службы Украины. С помощью методов математической статистики доказана достоверность количественных данных и правильность выдвинутых гипотез. Сделан вывод об эффективности применения предложенной модели и выделенных педагогических условий и целесообразности их внедрения в образовательную деятельность Национальной академии Государственной пограничной службы Украины по подготовке будущих руководителей органов охраны государственной границы Украины.

Ключевые слова: развитие, экономическая компетентность, модель, педагогические условия, экспериментальная проверка.

N. Levchuk Effectiveness on the future officers’ model for development of economic competence implementation of the State Border Guard Service of Ukraine management authorities / The National academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Kmelnytskyi, Ukraine, Khmelnytskyi

The article presents the results of an experimental verification of the effectiveness of the implementation model and the pedagogical conditions for the development of future masters’ economic competence of the State Border Guard Service of Ukraine management authorities. By means of the mathematical statistics methods, the reliability of quantitative data and the validity of the hypotheses have been proved. The conclusion is made on the effectiveness of the suggested model and the determined pedagogical conditions and the feasibility of their introduction into the educational activities of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine regarding the training of future commanders of the State border guard authorities of Ukraine.

Key-words: development, economic competence, model, pedagogical conditions, experimental verification.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ-Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2008. – 278с.

Іщенко Д. В. Основи військової педагогіки / Д. В. Іщенко, А. Ф. Філіпов. – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. ПВУ, 2002. – 106 с.

Левчук Н. П. Діагностика розвиненості економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органів Державної прикордонної служби України / Н. П. Левчук // Електронне наукове фахове видання «Теорія і методика професійної освіти», 2017 - №12 (1).

Левчук Н. П. Педагогічні умови розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органів Державної прикордонної служби України / Н. П. Левчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: педагогічні науки: – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. – № 2 (9).

Луцький О. Л. Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки / Луцький Олександр Леонтійович // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» / голов. ред. Козубовська І. В. – Ужгород, 2012. – № 25. – С. 125–129.

Машталер А. Н. Исследование эффективности организационно-педагогических условий развития профессиональной компетентности офицеров-пограничников в системе повышения квалификации [Электронный ресурс] / Машталер Анатолий Николаевич // SCI-ARTIKLE.RU: электронный периодический рецензируемый науч. журн. – 2015. – № 21(май). – С. 223–230. – Режим доступа: http://sci-article.ru/number/05_2015.pdf.

Романишина Л. М. Дослідження ефективності методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій / Л. М. Романишина, В. В. Кабак // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2013. - Вип. 7. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_48

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. — СПб.: ООО «Речь», 2000. — 350 с, ил. ISBN 5-9268-0010-2.

Сметанський М. І. Роль педагогічної практики у системі професійної підготовки майбутніх учителів / М. І. Сметанський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Вип. 4. – Київ; Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2004. – С. 106–112.

Хорев І. О. Методи математичної статистики у педагогіці: навч. посіб./ І. О. Хорев. – К.: ВГІНАОУ, 2000. – 88 с.

Ягупов, В. В. Педагогіка: навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

References:

Honcharenko S. U. Pedahohichni doslidzhennia: Metodolohichni porady molodym naukovtsiam / S. U. Honcharenko. – Kyiv-Vinnytsia: DOV "Vinnytsia", 2008. – 278s.

Ishchenko D. V. Osnovy viiskovoi pedahohiky / D. V. Ishchenko, A. F. Filipov. – Khmelnytskyi : Vyd-vo Nats. akad. PVU, 2002. – 106 s.

Levchuk N. P. Diahnostyka rozvynenosti ekonomichnoi kompetentnosti u maibutnikh mahistriv upravlinnia orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy / N. P. Levchuk // Elektronne naukove fakhove vydannia «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity», 2017 - №12 (1).

Levchuk N. P. Pedahohichni umovy rozvytku ekonomichnoi kompetentnosti u maibutnikh mahistriv upravlinnia orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy / N. P. Levchuk // Zb. nauk. pr. Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. Seriia: pedahohichni nauky: – Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU, 2017. – № 2 (9).

Lutskyi O. L. Rezultaty eksperymentalnoi perevirky pedahohichnykh umov rozvytku upravlinskoi kompetentnosti kerivnykh kadriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u protsesi fakhovoi pidhotovky / Lutskyi Oleksandr Leontiiovych // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota» / holov. red. Kozubovska I. V. – Uzhhorod, 2012. – № 25. – S. 125–129.

Mashtaler A. N. Issledovanie jeffektivnosti organizacionno-pedagogicheskih uslovij razvitija professional'noj kompetentnosti oficerov-pogranichnikov v sisteme povyshenija kvalifikacii [Elektronnij resurs] / Mashtaler Anatoliy Nikolaevich // SCI-ARTICLE.RU: elektronnyy periodicheskij nauchnyj zhurnal. - 2015. - №21 (maj). – S. 223-230. - Rezhym dostupu: http://sci-article.ru/number/05_2015.pdf

Romanyshyna L. M. Doslidzhennia efektyvnosti metodyky formuvannia hotovnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv do vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii / L. M. Romanyshyna, V. V. Kabak // Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity. - 2013. - Vyp. 7. - S. 146-150. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_48

Sidorenko E. V. Metody matematicheskoj obrabotki v psihologii. — SPb.: OOO «Rech'», 2000. — 350 s, il. ISBN 5-9268-0010-2.

Smetanskyi M. I. Rol pedahohichnoi praktyky u systemi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv / M. I. Smetanskyi // Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. prats / redkol.: I. A. Ziaziun (holova) ta in. – Vyp. 4. – Kyiv; Vinnytsia : DOV «Vinnytsia», 2004. – S. 106–112.

Khorev, I. O. Metody matematychnoi statystyky u pedahohitsi: navch. posib. / I. O. Khorev. – K.: VHINAOU, 2000. – 88 s.

Yahupov, V. V. Pedahohika: navch. posib. / V. V. Yahupov. – K.: Lybid, 2002. – 560 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org