ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ-АГРАРНИКІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Т. М. Герлянд

Анотація


Обґрунтовано основні специфічні особливості експериментального дослідження з використанням міжпредметних зв’язків у процесі загальноосвітньої підготовки, яка здійснюється у закладах професійно-технічної освіти аграрного профілю. Окреслено функції, шляхи їх використання, що впливають на відбір і структуру навчального матеріалу предметів загальноосвітнього циклу, посилюють системність знань учнів, активізують методи навчання, орієнтують викладача на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу та на якісно новому рівні вирішувати завдання навчання учнів. Доведено, що використання цих зв’язків сприяє комплексному баченню і вирішенню складних проблем навчальної діяльності. Саме тому міжпредметні зв’язки є важливою умовою і результатом компетентнісного підходу в навчальній діяльності.

Ключові слова: загальноосвітня підготовка, міжпредметні зв’язки, навчання, професійно-технічні навчальні заклади, технології.

кандидат педагогических наук, Герлянд Т. Н. Использование межпредметных связей в общеобразовательной подготовке будущих квалифицированных рабочих-аграриев: экспериментальный аспект / Институт профессионально-технического образования, Украина, Киев

Обоснованы основные специфические особенности экспериментального исследования с использованием межпредметных связей в процессе общеобразовательной подготовки, которая осуществляется в учреждениях профессионально-технического образования аграрного профиля. Определены функции, пути их использования, влияющие на отбор и структуру учебного материала предметов общеобразовательного цикла, которые усиливают системность знаний учащихся, активизируют методы обучения, ориентируют преподавателя на применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса на качественно новом уровне и  решение задач обучения учащихся. Доказано, что использование этих связей способствует комплексному видению и решению сложных проблем учебной деятельности. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом компетентностного подхода в учебной деятельности.

Ключевые слова: общеобразовательная подготовка, межпредметные связи, обучение, профессионально-технические учебные заведения, технологии.

PhD in Pedagogical Sciences, T. Gerliand Use of inter-subject communications in the general education of future skilled agricultural workers: the experimental aspect / Institute Professional Education and Training, Ukraine, Kyiv

The main peculiarities of experimental research using interdisciplinary connections in the process of general education are substantiated, which is carried out in the institutions of vocational and technical education of the agrarian profile. The functions and ways of their use that influence the selection and structure of the educational material of the general educational cycle subjects are determined, they increase the systemic knowledge of the students, activate the teaching methods, orientate the teacher towards the application of complex forms of organization of training, ensuring the unity of the educational and educational process, on the qualitatively new level, the tasks of teaching are solved pupils. It is proved that the use of these links contributes to a comprehensive vision, approach and solving complex educational problems. That is why inter-subject communications are an important condition and result of a competent approach in educational activity.

Key words: general education, interpersonal relations, training, vocational educational institutions, technologies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Герлянд Т. М. Структурні особливості процесу загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ аграрного профілю / Т. М. Герлянд // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Випуск 36 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. – С. 261–266.

Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти на основі потреб галузі і громади: навчально-методичний посібник / О. В. Пащенко, Л. С. Сергєєва, за заг. ред. Л. І. Даниленко. – Київ : Етіс Плюс, 2007. – 164 с.

Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. – 364 с.

Галуша А. В. Міжпредметні зв’язки як чинник оптимізації процесу навчання [Електронний ресурс] / А. В. Галуша. Режим доступу: http://intkonf.org/galusha-av-mizhpredmetni-zvyazki-yak-chinnik-optimizatsiyiprotsesu-navchannya/.

Жук Ю. О. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища / Ю. О. Жук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К. : ІЗМН, 1998. – Вип. 22. – С. 106 – 112.

References:

Gerliand T. M. Strukturni osoblyvosti protsesu zahal'noosvitn'oyi pidhotovky maybutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u PTNZ ahrarnoho profilyu / T.M. Herlyand // Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy: zb. nauk. prats'. – Vypusk 36 / Redkol.: I. A. Zyazyun (holova) ta in. – Kyyiv – Vinnytsya: TOV «Planer», 2014. – S. 261–266.

Proektuvannya navchal'nykh prohram profesiyno-tekhnichnoyi osvity na osnovi potreb haluzi i hromady : navchal'no-metodychnyy posibnyk / O. V. Pashchenko, L. S. Serhyeyeva, za zah. red. L. I. Danylenko. – Kyyiv: Etis Plyus, 2007. – 164 s.

Khymynets' V. V. Innovatsiyna osvitnya diyal'nist' / V. V. Khymynets'. – Uzhhorod: Informatsiyno-vydavnychyy tsentr ZIPPO, 2007. – 364 s.

Halusha A. V. Mizhpredmetni zv"yazky yak chynnyk optymizatsiyi protsesu navchannya [Elektronnyy resurs] / A. V. Halusha. Rezhym dostupu: http://intkonf.org/galusha-av-mizhpredmetni-zvyazki-yak-chinnik-optimizatsiyiprotsesu-navchannya/.

Zhuk Yu. O. Rol' zasobiv navchannya u formuvanni navchal'noho seredovyshcha / Yu. O. Zhuk // Novi tekhnolohiyi navchannya: nauk.-metod. zb. – K.: IZMN, 1998. – Vyp. 22. – S. 106 – 112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org