ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ»

О. А. Туревич

Анотація


Спираючись на сучасні теорії особистості автор стверджує, що життєвий потенціал особистості складається із її неагресивного і агресивного психосоціальних станів. Тому в статті заперечується розгляд життєвого потенціалу особистості лише як позитивного, творчого. Вводиться в науковий оборот поняття «потенціал агресивності особистості». На думку автора потенціал агресивності людини, як і потенціал її толерантності, є частиною життєвого потенціалу особистості. Пропонований автором статті підхід розширює пізнавальні можливості поняття «потенціал особистості».

Ключові слова: життєвий потенціал особистості, творчий потенціал особистості, агресивний психосоціальний стан особистості, психосоціальний потенціал агресивності особистості.

Туревич Е. А. О необходимости расширения содержания понятия «потенциал личности»/ Тернопольский национальный технический университет им. И. Пулюя, Украина, Тернополь

Опираясь на современные теории личности автор утверждает, что жизненный потенциал личности состоит из ее неагрессивного и агрессивного психосоциальных состояний. Поэтому в статье отрицается рассмотрение жизненного потенциала личности лишь как положительного, творческого. Вводится в научное обращение понятие «потенциал агрессивности личности». По мнению автора статьи потенциал агрессивности человека, как и потенциал ее толерантности, есть частью жизненного потенциала личности. Предложенный автором статьи подход расширяет познавательные возможности понятия «потенциал личности».

Ключевые слова: жизненный потенциал личности, творческий потенциал личности, агрессивное психосоциальное состояние личности, психосоциальный потенциал агрессивности личности.

Turevych O. A. Оn the necessity of expanding the content concept «personality potencial»/ Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine, Ternopil

Relying on the modern theory of the personality, the author claims that the personality life potential and with its non-aggressive and aggressive psychosocial states. Therefore, in the article consideration of personality life potential is denied only as a positive and creative.personality potential. The concept «personality potential aggressiveness» entered into scientific turnover. According to the author’s mind potential of person aggressiveness as well as the potential of its tolerance, is a part of the personality life potential. Suggested author’s approach expands cognitive possibilities of the concept «personality potential».

Key words: personality life potential, personality creative potential, aggressive psychosocial state of personality, psychosocial potential of personality aggressiveness.


Повний текст:

PDF

Посилання


Багрім О. Професійний потенціал керівних кадрів державної служби: еволюція наукових поглядів / Ольга Багрім // Державне управління та місцеве самоврядування, 2015, вип.1 (24).- С.246-254.

Безсмертна І. С., Демид О. А. Особистісний потенціал як чинник адаптації в умовах дослідження сучасного середовища. / І. С. Безсмертна, О. А. Демид // [Електронний ресурс] – SWorfd - 19-30 March 2013.

Будіянський М. Ф. Феномен агресії як порушення правового потенціалу особистості / М. Ф. Будіянський // Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві. Кол. монографія /За наук. ред. В. І. Подшивалкіної. - Одеса: Астропринт, 2010. С.-299-344.

Гнатишин І. Духовний потенціал художньої культури у формуванні молодого покоління / І. Гнатишин // Вісник Львівської національної академії мистецтв, 2011. Вип.22. - С. 417-425.

Гоян І. М. Потенціал підліткових молодіжних організацій, об’єднань / І. М. Гоян // Зб. н. пр.: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Плай, 1998. Вип. 2. ч.2. - С 92-98.

Гузенко Г.М. Людський потенціал: сутність та пріоритетні напрямки розвитку в Україні / Г.М. Гузенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. Економіка – 2010.- № 10. – С.30-41.

Гукетлова Д. М. Человеческий потенциал как интегральное понятие в контексте проблемы индивидуально-личностного развития / Д. М. Гукетлова // Журнал научно-педагогической информации. 2010. №4. [Електронный ресурс] /2010/41- /71-guketlova 5D/.8.

Гусакова М. П. Прояв творчого потенціалу особистості в когнітивних стратегіях категоризації / М. П. Гусакова // Потенціал особистості та тенденнції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві. Кол. моногр. / За наук. ред. В. І. Подшивалкіної. - Одеса: Астропринт, 2010. С.-228-263.

Довгань А. О. Спілкування як спосіб формування творчого потенціалу особи: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філос. наук.: спец. 19.00.01.- «діалектичний і історичний матеріалізм» / О. А. Довгань. - Київ, 1985 - 24с.

Дяченко М. Д. Творчий потенціал як системоутворювальна ознака креативної особистості: теоретичний аспект / М. Д. Дяченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип.35 (88). - 2014 – С. 149-163.

Ємчик О. Г. Проблема творчого потенціалу особистості у науково-педагогічній спадщині. / О. Г. Ємчик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. № 5.- С.116-125.

Забродина Т. И. Творческий потенциал как степень развития личностных творческих сил / Т. И. Забродина // Философия социальных коммуникаций. 2008. № 4 С.94-101.

Замараєв А. В. Сутність поняття «людський потенціал» в контексті суспільного розвитку / А. В. Замараєв // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015, № 9. [ Електронний ресурс ].

Кравчук П. Ф. Творческий потенциал в системе высшего образования [Текст] / П. Ф. Кравчук // Личность. Культура. Общество. – 2013. - № 34. –С.190-199.

Климанська Л. Комунікативний потенціал у політиці [Текст ] /Лариса Климанська // Львівська політехніка. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http:// ena. lp.edu.ua: 8080/.

Маноха І. П. Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук: спец.19.00.01. «Загальна психологія. історія психології» / І. П. Маноха. - Київ-2003. - 48 с.

Маринец Н. В. Жизненный потенциал личности: переживания и реализация / Н. В. Маринец // Новая парадигма: Журнал научных трудов / [ гл. ред. В.П. Бех ]. – М.: Изд-во НПУ имени М.П.Драгоманова. 2009.- Вып. 87.- С.54-76. 18.

Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості / С. Д. Максименко - К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2006. - 240 с.

Міляєва В. Р., Лебідь Н. К. Бреус Ю. В. Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості» / В. Р. Міляєва , Н. К. Лебідь, Ю. В. Бреус // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. пр. Камянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнко, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України - Камянець-Подільський: Алкстома, 2013 - Вип 20. - С.405-415.

Міщиха Л. П. Творчий потенціал особистості у період пізньої доросло- сті. / Л. П. Міщиха: автореф. дис. докт. психол .наук. Київ -2015. 19.00.01. - загальна психологія, історія психології. – Інститут психології імені Г. С. Костюка. - 45.с.

Михайленко О. В. Теоретичні аспекти стратегічного розвитку виробничого потенціалу / О. В. Михайленко // Зб. наук. пр. з актуальних проблем економічних наук «Інноваційний розвиток економіки України. – Херсон, 2013. –С.186-191.

Миргородська А. П. Розкриття сутності поняття «підприємницький потенціал» та його роль в потенціалі підприємства» / А. П. Миргородська // Экономика и управление , 2011.- №5.- С.144-149.

Мурашко І. В. Потенціал особистості як багатовимірний феномен. / І. В. Мурашко // Зб. н. пр. Психологічні науки. Том 2.Випуск 8.- С. 181-186.

Кравченко Л. Культуротворчий потенціал національної шкільної художньо-естетичної освіти. / Л. Кравченко // Етика і естетика педагогічної дії. Збірник наукових праць. 2011, Вип. 2.- С. 120-128.

Калинина Т. В. Роль социализации в формировании человеческого потенциала / Т. В. Калинина // Антропологический потенциал культурогенеза: материалы межрегион. науч.- практ. конф. – Н.Новгород, 2006. – С.220-225.

Леонтьев Д. А. Личностный потенциал как потенциал саморегуляции // Учен. зап. кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып.2 / Под ред. Б. С. Братуся, Е. Е. Соколовой. М.: Смысл,2006. С.85-105. 27.

Пасєка С. Р. Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія / С. Р. Пасєка // Чернігівський науковий часопис. Сер. 1, Економіка і управління, 2011. № 2 (2), 2011. - С.127-133.

Овакімян О. С. Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціолог. наук: спец. 22.00.04. «Спеціальні та галузеві соціології» / О. С. Овакімян - Харків, 2005. - 17с.

Олексюк О. М. Проблема формування духовного потенціалу студентів / О.М.Олексюк // Практич. психол. та соціальна робота. К., 1999.- №2- С.47-48.

Петров В. М. Человеческие потенциалы и их распределения: проблема измерений //Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / Под. ред. И. Т. Фролова. М., 1998.- С. 124-150. 33.

Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві. Колективна монографія / За наук. ред. В.І. Подшивалкіної. - Одеса: Астропринт, 20010..- 356 с.

Психологічні дослідження творчого потенціалу особистості: [монографія] / авт. кол., наук., кер. В.О.Моляко. – К.: Педагогічна думка, - 208с.

Рындак В. Г. Непрерывное образование и развитие творческого потенциала учителя (теоретическое взаимодействие): монография / В. Г. Рындак.- М.: Педагогический вестник, 1997. -244с.

Савчин М. В. Духовний потенціал людини: Монографія / М. В. Савчин.-2-ге вид. перероб. і доп. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010.-508с.

Титаренко Т. М. Поняття потенціалу в історичному ракурсі / Життєві домагання особистості [Текст]: монографія //Т. М. Титаренко, І. В. Лебединська, Н. В. Алікіна [та ін.] - К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 72-77.

Тельнов А. С., Решміділова С. Л. Трудовий потенціал у контексті забезпечення якості продукції / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. – 2012 – Т.1, № 6.- С.52-58.

Хмельковська С. В. Творчий потенціал учителів іноземних мов: сутність, складові, значення / С. В.Хмельковська // Молодь і ринок: щокварт. наук. – пед. та економ. журнал. ХДПУ. -2006. № 5.-С.65- 69.

Шпачинський І. Л. Творчий потенціал особистості і його реалізація в умовах трансформації суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.03. «Соціальна філософія та філософія історії» / І. Л. Шпачинський - Одеса , 2006.-20с.

References:

Bahrim O. Profesiinyi potentsial kerivnykh kadriv derzhavnoi sluzhby: evoliutsiia naukovykh pohliadiv / Olha Bahrim // Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 2015, vyp.1 (24).- S.246-254.

Bezsmertna I. S., Demyd O. A. Osobystisnyi potentsial yak chynnyk adaptatsii v umovakh doslidzhennia suchasnoho seredovyshcha. / I. S. Bezsmertna, O. A. Demyd // [Elektronnyi resurs] – SWorfd - 19-30 March 2013.

Budiianskyi M. F. Fenomen ahresii yak porushennia pravovoho potentsialu osobystosti / M. F. Budiianskyi // Potentsial osobystosti ta tendentsii yoho realizatsii v umovakh transformatsiinykh zmin u suspilstvi. Kol. monohrafiia /Za nauk. red. V. I. Podshyvalkinoi. - Odesa: Astroprynt, 2010. S.-299-344.

Hnatyshyn I. Dukhovnyi potentsial khudozhnoi kultury u formuvanni molodoho pokolinnia / I. Hnatyshyn // Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, 2011. Vyp.22. - S. 417-425.

Hoian I. M. Potentsial pidlitkovykh molodizhnykh orhanizatsii, obiednan / I. M. Hoian // Zb. n. pr.: filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia. Ivano-Frankivsk: Plai, 1998. Vyp. 2. ch.2. - S 92-98.

Huzenko H. M. Liudskyi potentsial: sutnist ta priorytetni napriamky rozvytku v Ukraini / H. M. Huzenko // Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. Skovorody. Ekonomika – 2010.- № 10. – S.30-41.

Huketlova D. M. Chelovecheskyi potentsyal kak yntehralnoe poniatye v kontekste problemы yndyvydualno-lychnostnoho razvytyia / D. M. Huketlova // Zhurnal nauchno-pedahohycheskoi ynformatsyy. 2010. № 4. [Elektronnyi resurs] /2010/41- /71-guketlova 5D/.8. 8. Husakova M. P. Proiav tvorchoho potentsialu osobystosti v kohnityvnykh stratehiiakh katehoryzatsii / M. P. Husakova // Potentsial osobystosti ta tendenntsii yoho realizatsii v umovakh transformatsiinykh zmin u suspilstvi. Kol. monohr. / Za nauk. red. V. I. Podshyvalkinoi. - Odesa: Astroprynt, 2010. S.-228-263.

Dovhan A. O. Spilkuvannia yak sposib formuvannia tvorchoho potentsialu osoby: avtoref. dys. na zdobuttia nauk.stupenia kand. filos. nauk.: spets. 19.00.01.- «dialektychnyi i istorychnyi materializm» / O. A. Dovhan. - Kyiv, 1985 - 24s.

Diachenko M. D. Tvorchyi potentsial yak systemoutvoriuvalna oznaka kreatyvnoi osobystosti: teoretychnyi aspekt / M. D. Diachenko // Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. Vyp. 35 (88). - 2014 – S. 149-163.

Yemchyk O. H. Problema tvorchoho potentsialu osobystosti u naukovo-pedahohichnii spadshchyni. / O. H. Yemchyk // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. – 2015. № 5.- S.116-125.

Zabrodyna T. Y. Tvorcheskyi potentsyal kak stepen razvytyia lychnostnыkh tvorcheskykh syl / T. Y. Zabrodyna // Fylosofyia sotsyalnыkh kommunykatsyi. 2008. № 4 S.94-101.

Zamaraiev A. V. Sutnist poniattia «liudskyi potentsial» v konteksti suspilnoho rozvytku / A. V. Zamaraiev // Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. - 2015, № 9. [ Elektronnyi resurs ].

Kravchuk P. F. Tvorcheskyi potentsyal v systeme vыssheho obrazovanyia [Tekst] / P. F. Kravchuk // Lychnost. Kultura. Obshchestvo. – 2013. - № 34. –S.190-199.

Klymanska L. Komunikatyvnyi potentsial u politytsi [Tekst ] /Larysa Klymanska // Lvivska politekhnika. – 2006. – Rezhym dostupu do resursu: http:// ena. lp.edu.ua: 8080/.

Manokha I. P. Psykholohiia potentsialu indyvidualnoho buttia liudyny: ontolohichno oriientovanyi pidkhid: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra psykhol. nauk: spets.19.00.01. «Zahalna psykholohiia. istoriia psykholohii» / I. P. Manokha. - Kyiv-2003. - 48 s.

Marynets N. V. Zhyznennыi potentsyal lychnosty: perezhyvanyia y realyzatsyia / N. V. Marynets // Novaia paradyhma: Zhurnal nauchnыkh trudov / [ hl. red. V. P. Bekh ]. – M.: Yzd-vo NPU ymeny M. P. Drahomanova. 2009.- Vyp. 87.- S.54-76. 18.

Maksymenko S. D. Heneza zdiisnennia osobystosti / S. D. Maksymenko - K.: Vydavnytstvo TOV «KMM», 2006. - 240 s.

Miliaieva V. R., Lebid N. K. Breus Yu. V. Teoretychnyi analiz poniattia «potentsial osobystosti» / V. R. Miliaieva, N. K. Lebid, Yu. V. Breus // Problemy suchasnoi psykholohii: Zb. nauk. pr. Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienko, Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy - Kamianets-Podilskyi: Alkstoma, 2013 - Vyp 20. - S.405-415.

Mishchykha L. P. Tvorchyi potentsial osobystosti u period piznoi doroslo- sti. / L. P. Mishchykha: avtoref. dys. dokt. psykhol .nauk. Kyiv -2015. 19.00.01. - zahalna psykholohiia, istoriia psykholohii. – Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka. - 45.s.

Mykhailenko O. V. Teoretychni aspekty stratehichnoho rozvytku vyrobnychoho potentsialu / O. V. Mykhailenko // Zb. nauk. pr. z aktualnykh problem ekonomichnykh nauk «Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky Ukrainy. – Kherson, 2013. –S.186-191.

Myrhorodska A. P. Rozkryttia sutnosti poniattia «pidpryiemnytskyi potentsial» ta yoho rol v potentsiali pidpryiemstva» / A. P. Myrhorodska // Ekonomyka y upravlenye , 2011.- № 5.- S.144-149.

Murashko I. V. Potentsial osobystosti yak bahatovymirnyi fenomen. / I. V. Murashko // Zb. n. pr. Psykholohichni nauky. Tom 2.Vypusk 8.- S. 181-186.

Kravchenko L. Kulturotvorchyi potentsial natsionalnoi shkilnoi khudozhno-estetychnoi osvity. / L. Kravchenko // Etyka i estetyka pedahohichnoi dii. Zbirnyk naukovykh prats. 2011, Vyp. 2.- S. 120-128.

Kalynyna T. V. Rol sotsyalyzatsyy v formyrovanyy chelovecheskoho potentsyala / T. V. Kalynyna // Antropolohycheskyi potentsyal kulturoheneza: materyalы mezhrehyon. nauch.- prakt. konf. – N. Novhorod, 2006. – S.220-225.

Leontev D. A. Lychnostnyi potentsyal kak potentsyal samorehuliatsyy // Uchen. zap. kafedry obshchei psykholohyy MHU ym. M. V. Lomonosova. Vыp.2 / Pod red. B. S. Bratusia, E. E. Sokolovoi. M.: Smysl,2006. S.85-105. 27.

Pasieka S. R. Sotsialno-trudovyi potentsial yak ekonomichna katehoriia / S. R. Pasieka // Chernihivskyi naukovyi chasopys. Ser. 1, Ekonomika i upravlinnia, 2011. № 2 (2), 2011. - S.127-133.

Ovakimian O. S. Naukovo-doslidna robota yak resurs rozvytku tvorchoho potentsialu osobystosti studenta. avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. sotsioloh. nauk: spets. 22.00.04. «Spetsialni ta haluzevi sotsiolohii» / O. S. Ovakimian - Kharkiv, 2005. - 17s.

Oleksiuk O. M. Problema formuvannia dukhovnoho potentsialu studentiv / O. M. Oleksiuk // Praktych. psykhol. ta sotsialna robota. K., 1999.- № 2- S.47-48.

Petrov V. M. Chelovecheskye potentsyaly y ykh raspredelenyia: problema yzmerenyi //Chelovecheskyi potentsyal: opyt kompleksnoho podkhoda / Pod. red. Y. T. Frolova. M., 1998.- S. 124-150. 33.

Potentsial osobystosti ta tendentsii yoho realizatsii v umovakh transformatsiinykh zmin u suspilstvi. Kolektyvna monohrafiia / Za nauk. red. V. I. Podshyvalkinoi. - Odesa: Astroprynt, 20010..- 356 s.

Psykholohichni doslidzhennia tvorchoho potentsialu osobystosti: [monohrafiia] / avt. kol., nauk., ker. V.O.Moliako. – K.: Pedahohichna dumka, - 208s.

Rыndak V. H. Neprerыvnoe obrazovanye y razvytye tvorcheskoho potentsyala uchytelia (teoretycheskoe vzaymodeistvye): monohrafyia / V. H. Rыndak.- M.: Pedahohycheskyi vestnyk, 1997. -244s.

Savchyn M. V. Dukhovnyi potentsial liudyny: Monohrafiia / M. V. Savchyn.-2-he vyd. pererob. i dop. - Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2010.-508s.

Tytarenko T. M. Poniattia potentsialu v istorychnomu rakursi / Zhyttievi domahannia osobystosti [Tekst]: monohrafiia //T. M. Tytarenko, I. V. Lebedynska, N. V. Alikina [ta in.] - K.: Pedahohichna dumka, 2007. – S. 72-77.

Telnov A. S., Reshmidilova S. L. Trudovyi potentsial u konteksti zabezpechennia yakosti produktsii / A. S. Telnov, S. L. Reshmidilova // Visn. Khmelnytskoho nats. un-tu. Ekonomichni nauky. – 2012 – T.1, № 6.- S.52-58.

Khmelkovska S. V. Tvorchyi potentsial uchyteliv inozemnykh mov: sutnist, skladovi, znachennia / S. V.Khmelkovska // Molod i rynok: shchokvart. nauk. – ped. ta ekonom. zhurnal. KhDPU. -2006. № 5.-S.65- 69.

Shpachynskyi I. L. Tvorchyi potentsial osobystosti i yoho realizatsiia v umovakh transformatsii suspilstva: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filosof. nauk: spets. 09.00.03. «Sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii» / I. L. Shpachynskyi - Odesa , 2006.-20s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org