ВИНИКНЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР

С. М. Свиридюк, Л. В. Герасимчук

Анотація


У статті проаналізовано питання набуття третьою особою, на користь якої укладений договір, права вимоги. Відмічається, що законодавчого регулювання стосовно даного питання досить мало. Доводиться, що в юридичній літературі існують різні погляди щодо виникнення прав третьої особи, на користь якої укладений договір.  Безспірним залишається те, що договір на користь третьої особи виключає  наявність «шкоди» третій особі, та, що модель договору на користь третьої особи передбачає принцип свободи договору. Аналізуються особливості досліджуваного договору, встановлені чинним цивільним законодавством. 

Ключові слова: договір на користь третьої особи, особа, яка уклала договір, кредитор, боржник, третя особа, вигодо набувач.

Свиридюк С. М., кандидат юридических наук, доцент Герасимчук Л.В. Возникновение прав третьего лица, в пользу которого заключен договор/  Институт № 1, Национальной академии внутренних дел, Украина, Киев

В статье проанализированы вопросы приобретения третьим лицом, в пользу которого заключен договор, права требования. Отмечается, что законодательного регулирования по данному вопросу довольно мало. Доказывается, что в юридической литературе существуют различные взгляды относительно возникновения прав третьего лица, в пользу которого заключен договор. Бесспорным остается то, что договор в пользу третьего лица исключает наличие «вреда» третьему лицу, и, что модель договора в пользу третьего лица предусматривает принцип свободы договора. Анализируются особенности исследуемого договора, установленные действующим гражданским законодательством.

Ключевые слова: договор в пользу третьего лица, лицо, заключившее договор, кредитор, должник, третье лицо, выгода приобретатель.

Sviridyuk S. M. Institute No. 1, PhD in Law, Associate Professor, Gerasimchuk L. V. The emergence of the rights of a third party in whose favor the contract is concluded/ National Academy of Internal Affairs, Ukraine, Kiev

The article analyzes the issues of obtaining a third party in favor of which the contract is concluded, claims rights. It is noted that there is little legislative regulation regarding this issue. It turns out that in the legal literature there are different views on the emergence of the rights of a third person in whose favor the contract was made. It is indisputable that the contract in favor of a third party excludes the existence of "harm" to a third person, that the model of the contract in favor of a third party provides the principle of freedom of contract. The peculiarities of the investigated contract, established by the current civil law, are analyzed.

Key words: contract in favor of a third person, the person who entered into the contract, the creditor, the debtor, the third person, the beneficiary of the acquirer.


Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435 - IV//Відомості Верховної Ради України/ - 2003/ - №№ 40-44/ - Cт.356.

Кузьмич О. Я Зміна та розірвання договору, укладеного на користь третьої особи Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/1508.pdf

Науково - практичний коментар Цивільного кодексу України: Книга 1-6. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://zakon.osmark.com.ua/665-2/

Луць В. В. Контракти в пiдприємницькiй дiяльностi: Навч. посiбник. - К.: Юрiнком Iнтер, 1999. - с. 560

Кот О. О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України: автореферат дис…. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03. -Київ, 2002. - 21 с.

Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Третья Часть./ К. Победоносцев. - 2003. - С. 622. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://civil.consultant.ru/elib/books/17/

Шершеневич Г. Ф. Учебникъ русского гражданского права. Десятое издание / Г. Ф. Шершеневич. - М.: Издание Издательство "Статут", 2005 - С. 508. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.webnomos.ru/images/PRAVO/UCHEBNIK/GRDGADNKA_SHERSHENEVICH_uheb.pdf

Луць, В. В. Контракти в пiдприємницькiй дiяльностi: навч. посiб. - 2 е вид., перероб. i допов. / В. В. Луць. - К.: Юрiнком Iнтер, 2008 - с. 576 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=fCqKU3ipHcM%2Brmc59oXT9zmXH%2Bd7InVybCI6Imh0dHA6Ly95dXJpbmNvbS5jb20vZmlsZXMvY29udGVudC9Db250cmFrdHkucGRmIiwidGl0bGUiOiJDb250cmFrdHkucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMzk5ODc4Mzc1MTQ5MTY3Mzg1NSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUxMTExNjY0ODU5OH0%3D&page=1〈=uk

Барон Ю. Система римского гражданского права: в 6 кн. / Б. Барон; предисл. B. В. Байбака. - СПб.: Юридический центр «Пресс», 2005. - С. 1102. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://na5ballov.pro/lib/gosprav/3027-baron-yu-sistema-rimskogo-grazhdanskogo-prava-v-6-kn.html

Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. М.: «Статут», 2003 - с. 559. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=f6Gs4EBaiBuSJCWsG87qCXfDzyR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9id2Jvb2tzLm5ldC9ib29rcy91cmlzcHJ1ZGVuY2l5YS9zZXJlYnJvdnNraXktdmkvMjAwMy9maWxlcy9pemJyYW5uaXlldHJ1ZGkyMDAzLnBkZiIsInRpdGxlIjoiaXpicmFubml5ZXRydWRpMjAwMy5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIzOTk4NzgzNzUxNDkxNjczODU1Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTExMzg4NzA3MjMyfQ%3D%3D&page=1〈=ru

Ковалевская Н. С. Договор в пользу третьего лица // Вестник ЛГУ. 1984. № 5- ст. 99 - 102. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/240/%C1/17888

Захаров Ю. Ю. Договор в пользу третьего лица в теории и хозяйственной практике :дис…. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: 12.00.03 М.: 2003. - C. 152. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://lawbook.org.ua/aa/12.00.03/2016/02/01/030684014.doc.html

Лідовець Р. А. Мовчання та конклюдентні дії: спільні та відмінні риси// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск ХV. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 77 - 81. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/821/1/Stattia_10.pdf

Кузьмич О. Я. Відмова третьої особи від права, наданого їй на підставі договору, укладеного на її користь / О. Я. Кузьмич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2008. - Вип. 20. - С. 284. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YndLAX_uqG8J:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/apvchzu_2008_20_14.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

References:

The Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435 - IV // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine / - 2003 / - No. 40-44 / - Ch.356.

Kuzmich A. I modification and termination of a contract in favor of a third party Precarpathian national University. V. Stefanik [Electronic resource] - Mode of access: http://194.44.152.155/elib/local/1508.pdf

Scientific and practical commentary of the Civil code: Book 1-6. [Electronic resource] - Mode of access: https://zakon.osmark.com.ua/665-2/

Luts V. V. Contracts in business: Teach. pickup - K.: Yurkin Inter, 1999. - p. 560

Kot O. O. Transfer of rights of a creditor to third parties in civil law of Ukraine: dissertation dissertation .... for obtaining sciences. Degree Candidate lawyer Sciences: 12.00.03. -Kyiv, 2002. - 21 pp.

Pobedonostsev K.P. The course of civil law. Third Part / K. Victanians. - 2003. - P. 622. [Electronic resource] - Access mode: http://civil.consultant.ru/elib/books/17/

Shershenevich G. F. Textbook of Russian Civil Law. Tenth Edition / G. F. Shershenevich. - M.: Edition Publisher "Statut", 2005 - P.508. [Electronic resource] - Access mode: http://www.webnomos.ru/images/PRAVO/UCHEBNIK/GRDGADNKA_SHERSHENEVICH_uheb.pdf

Lutsk, V. V. Contracts in the business activity: training. sits - 2nd form, processing. i dopov / VV Luck - K.: Yurkin Inter, 2008 - p. 576 [electronic resource] // Access: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=fCqKU3ipHcM%2Brmc59oXT9zmXH%2Bd7InVybCI6Imh0dHA6Ly95dXJpbmNvbS5jb20vZmlsZXMvY29udGVudC9Db250cmFrdHkucGRmIiwidGl0bGUiOiJDb250cmFrdHkucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMzk5ODc4Mzc1MTQ5MTY3Mzg1NSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUxMTExNjY0ODU5OH0%3D&page=1〈=uk

Baron Y. The Roman Civil Law System: in 6 books. / B. Baron; preddel.B. V. Baibak - St. Petersburg : Legal center "Press", 2005. - P. 1102. [Electronic resource] - Access mode: http://na5ballov.pro/lib/gosprav/3027-baron-yu-sistema-rimskogo-grazhdanskogo-prava-v- 6-kn.html

Serebrovsky V. I. Selected works on inheritance and insurance law. Izd. 2nd, correct M.: "Statute", 2003 - p. 559. [electronic resource] - Access: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=f6Gs4EBaiBuSJCWsG87qCXfDzyR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9id2Jvb2tzLm5ldC9ib29rcy91cmlzcHJ1ZGVuY2l5YS9zZXJlYnJvdnNraXktdmkvMjAwMy9maWxlcy9pemJyYW5uaXlldHJ1ZGkyMDAzLnBkZiIsInRpdGxlIjoiaXpicmFubml5ZXRydWRpMjAwMy5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIzOTk4NzgzNzUxNDkxNjczODU1Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTExMzg4NzA3MjMyfQ%3D%3D&page=1〈=ru

Kovalevskaya N. S. Contract in favor of a third person // Bulletin of the LGU. 1984. No. 5 - Art. 99 - 102. [Electronic resource] - Access mode: http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/240/%C1/17888

Zakharov Yu. Yu. Contract in favor of a third person in theory and business practice: dis .... to acquire scientific degree Candidate lawyer Sciences: 12.00.03 M.: 2003. - P. 152. [Electronic resource] - Mode of access: http://lawbook.org.ua/aa/12.00.03/2016/02/01/030684014.doc.html

Ludovici G. A. Silence and conclusive action: common and distinctive features // Actual problems of improving the current legislation of Ukraine. Collection of scientific articles. Issue XV. - Ivano-Frankivsk, 2005. - P. 77 - 81. [Electronic resource] - Mode of access: http://eprints.oa.edu.ua/821/1/Stattia_10.pdf

Kuzmich A. Y. Failure of a third party from the rights granted to it under the agreement concluded in his favor / Kuzmich A. Y. // Actual problems of improving the current legislation of Ukraine. - 2008. - Vol. 20. - P. 284. [Electronic resource] - Mode of access: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YndLAX_uqG8J:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/apvchzu_2008_20_14.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org