ШКОЛА ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА У СЕРЕДИНІ 30-Х – КІНЦІ 40-Х РОКІВ ХІХ СТ. (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ)

О. О. Тарасенко

Анотація


Ми пошанували істориків Університету Св. Володимира професорів В.Ф. Циха, В.Ф. Домбровського, О. І. Ставровського,  М.І. Костомарова.  Ми проаналізували історіографію другої третини ХІХ – початку ХХІ ст., яка присвячена виченню життя, викладацької, наукової діяльності зазначених  викладачів. Ми довели, що період викладацької та наукової роботи В. Ф. Циха, В. Ф. Домбровського, О. І. Ставровського,  М. І. Костомарова в Університеті Св. Володимира у середині 30-х – кінці 40-х років ХІХ ст. став часом започаткування Школи істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст. та її першим періодом становлення. Ми наголошуємо, що історики Університету Св. Володимира ХІХ ст. В. Ф. Цих, В. Ф. Домбровський, О. І. Ставровський, М. І. Костомаров були серед фундаторів української історичної освіти і науки. Ми підкреслюємо, що дослідження історії становлення та розвитку Школи істориків Університету Св. Володимира ХХ ст. має вагоме значення для розуміння становлення та розвитку університетської історичної освіти і науки у ХІХ – на початку ХХІ ст. у цілому. 

Ключові слова: В. Ф. Цих, В. Ф. Домбровський, О. І. Ставровський, М. І. Костомаров, перший період становлення Школи істориків Університету Св. Володимира, середина 30-х – кінець 40-х років ХІХ ст., Київ.

кандидат исторических  наук, доцент, О.А. Тарасенко, Школа историков университета св. Владимира в середине 30-х - конце 40-х годов xix ст. (к историографии вопроса)/ Киевский университет имени Бориса Гринченка, Киев,  Украина

Мы почтили данью уважения историков Университета Св. Владимира профессоров В. Ф. Цыха, В. Ф. Домбровского, А. И. Ставровского, Н. И. Костомарова.  Мы проанализировали историографию второй трети XIX начала ХХІ ст., которая посвящена изучению жизни, преподавательской, научной деятельности указанных преподавателей. Мы доказали, что период преподавательской и научной работы В. Ф. Цыха, В. Ф. Домбровского, А. И. Ставровского, Н. И. Костомарова в Университете Св. Владимира в середине 30-х конце 40-х годов XIX ст. стал временем начала формирования Школы историков Университета Св. Владимира XIX ст. и ее первым периодом становления. Мы акцентируем, что историки Университета Св. Владимира XIX в. В. Ф. Цых, В. Ф. Домбровский, А. И. Ставровский, Н. И. Костомаров были среди основателей украинского исторического образования и науки. Мы подчеркиваем, что исследование истории становления и развития Школы историков Университета Св. Владимира ХХ в. имеет большое значение для понимания становления и развития университетскогог исторического образования и науки в XIX - начале ХХ ст. в целом.

Ключевые слова: В. Ф. Цых, В. Ф. Домбровский, А. И. Ставровский, Н. И. Костомаров, первый период становления Школы историков Университета Св. Владимира, середина 30-х - конец 40-х годов XIX в., Киев.

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Olha Tarasenko  School of historians of st. Volodymyr university in the middle of the 30`s – the end of 40`s of the xix century (to the historyohraphy of question)/ Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine.

We honored the historians of St. Volodymyr University Professors V.F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, O. I. Stavrovsky, M. I. Kostomarov. We analyzed the historiography of the second third of the XIX the beginning of the XXI century which is devoted to the study of life, teaching, and scientific activity of these teachers. We proved that the period of teaching and scientific activity of V. F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, O. I. Stavrovsky, M. I. Kostomarov at the St. Volodymyr University in the middle of 30's to the end of 40's of the XIX century was the time of the beginning of the School of Historians of the St. Volodymyr University of the XIX century and its first period of formation. We noted that historians of the St. Volodymyr University of the XIX century V. F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, O. I. Stavrovsky, M. I. Kostomarov were among the founders of Ukrainian historical education and science. We emphasized that the study of the history of the formation and development of the School of Historians of the St. Volodymyr University of the XIX century has the great importance for understanding the formation and development of University historic education and science in the XIX at the beginning of the XXI centuries in general.

Keywords: V. F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, O. I. Stavrovsky M. I. Kostomarov, the first period of the formation of the School of Historians of St. Volodymyr University, the middle of the 30's - the end of the 40's of the XIX century, Kyiv.


Повний текст:

PDF

Посилання


Тарасенко Ольга. Становлення та розвиток історичної освіти та науки у Київському університеті у 1834–1884 рр. Київ: Логос, 1995. 276 с.

Тарасенко О. О. Становлення вітчизняної історичної освіти у Київському університеті // 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті: Матеріали Республіканської науково-практичної конференції. Київ, 20–21 жовтня 1992 р. К., 1993. С. 39-43.

Тарасенко О. Класична наукова школа істориків Київського університету Св. Володимира у ХІХ ст. //Історія. Частина І: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. Х.: Око, 1996. С. 225-228.

Тарасенко О. Внесок наукової школи істориків Київського університету у становлення національної історичної освіти і науки //Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції «Образ епохи. Культурне середовище Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.». Київ, Будинок вчених НАН України 20–22 листопада 1995 р. К.: Міжнародний Фонд «Відродження», 1995. С. 152-154.

Тарасенко Ольга. Історична освіта у Київському університеті (до 165-річчя від дня заснування) //Історія України. 1999. № 39. Жовтень (151). С. 5-6; № 41. Листопад (153). С. 5-8; № 42. Листопад (154). С. 2-5.

Тарасенко О. О. З історії становлення та розвитку історичної освіти в Київському імператорському університеті Св. Володимира (до 175 річчя від дня заснування) //Історична думка, № 1(2), 2010. 59 с. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/6385/1/O_Tarasenko_IS.pdf ) (Accessed in 11.12.2017).

Тарасенко О. Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського //Scіence Rіse. 2015. № 7/1 (12). С. 37-41.

Тарасенко О. О. Діяльність учених Університету Св. Володимира в Київській археографічній комісії у 50-80-х роках ХІХ ст. //Київ у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 13 квітня 2011 р. Київ: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. С. 67-72.

Тарасенко О. О. До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Домбровський та М. І. Костомаров //Грані. 2015. Вип. 128 (12/2). С. 59-68.

Тарасенко О. О. Штрихи до соціокультурного портрету істориків Університету Св. Володимира В. Ф. Домбровського, М. І. Костомарова, П. В. Павлова //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Cерія: Історія. 2016. Вип. 2 (1). С. 100-112.

Тарасенко Ольга. Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х – початок 60-х років ХІХ ст.) // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20) (жовтень-грудень). Т. 1. С. 10 - 27.

Тарасенко О. О. Школа істориків Університету Св. Володимира: Микола Іванович Костомаров // Київські історичні студії. 2016. Вип. 1. С. 127-134.

Тарасенко О. О. Спогади Миколи Костомарова (школа істориків Університету Св. Володимира) //Грані. 2015. Вип. 127 (11/2). С. 97-102.

Тарасенко О. О. До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Домбровський та М.І. Костомаров //Грані. 2015. Вип. 128 (12/2). С. 59-68.

Тарасенко О. О. Представники народницького напрямку Микола Костомаров та Іван Лашнюков (школа істориків Університету Св. Володимира) //Scіence Rіse. 2015. № 11 (16). С. 64-68.

Тарасенко О. О. Штрихи до соціокультурного портрету істориків Університету Св. Володимира В. Ф. Домбровського, М. І. Костомарова, П.В. Павлова //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Cерія: Історія. 2016. Вип. 2 (1). С. 100-112.

Тарасенко О. О. Спогади М. І. Костомарова про П. В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) // Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 105 (2). С. 133-139.

Тарасенко Ольга. Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х – початок 60-х років ХІХ ст.) // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20) (жовтень-грудень). Т. 1. С. 10 - 27.

Тарасенко О. О. До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В. Ф. Цих та О. І. Ставровський // Грані. 2017. Вип 147 (20/7). С. 15-31.

Тарасенко О. Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету О. І. Ставровського (1811-1882) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 49. C. 90-98.

Хрущев Д. П. Из воспоминаний //Харьковский университет XIX – начале ХХ века в воспоминаниях его профессоров и воспитанников. Т. 1. Харьков, 2008. C. 166.

Из воспоминаний студента Н. //Харьковский университет XIX – начале ХХ века в воспоминаниях его профессоров и воспитанников. Т. 1. Х., 2008. С. 99-130. С. 101-102.

Гербель М. Лицей князя Безбородко. Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородько. 2-е изд. перер. и доп. СПб., 1881. 474 с. С. 390.

Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Сост. и ист.-биогр. очерк В. А. Замлинского; Примеч. И. Л. Бутича. 2-е изд. К.: Лыбидь, 1990. 736 с. С. 426-651.

Романович-Славатинський А. В. Моя жизнь и академическая деятельность. Воспоминания и заметки. 1832–1884 гг.//Вестник Европы. 1903. Ч.2. С.606-650. Ч.5. С. 181-205.

Авсеенко В. Г. Школьные годы.: Отрывок из воспоминаний. 1852-1862 // Исторический вестник, 1881. Ч. 4. С. 707-734.

Тарасенко О. О. Спогади Миколи Костомарова (школа істориків Університету Св. Володимира) //Грані. 2015. Вип. 127 (11/2). С. 97-102.

Тарасенко О. О. Спогади В. Г. Авсєєнка про істориків Університету Св. Володимира //Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2016. Вип. 130 (2). С. 81-89.

Шульгин В. История университета Св. Владимира [History of St. Vladimir University], СПб., 1860, 230 с.

Фортинский Ф. Я. Цых Владимир Францевич //Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884) под ред. В. С. Иконникова. Киев, 1884. C. 724-728.

Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. Киев, Тип. Имп. ун-та св. Владимира. 1884. Т.1. C. 107-113.

Рудаков В. Цых Владимир Францевич //Русский биографический словарь. СПб., 1901. Т. 19. c. 496-497.

Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. Харьков, 1908, 558 с.

Вязигин А. С. Цых Владимир Францевич //Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. Харьков, 2007. C. 257-259.

Бузескул В. О лекциях В. Ф. Цыха, профессора Харьковского университета в 30-х годах прошлого века //Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1913. Т. ХІХ. C. 188-190.

Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX – начале XX вв. Ленинград: Изд-во АН СССР. 1929. Ч. 1. 218 с.

Історичний факультет Київського національного університету (1834-2004) /Під ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. К.: Прайм-М, 2004. 354 с.

Ректоры Киевского университета 1834–2006. КНУТШ; В. В. Скопенко, В. А. Короткий, Т. В. Табенская, И. И. Тищенко, Л. Шевченко. Киев, Лыбидь. 2006. C. 60.

Стельмах Сергій. Історична думка в Україні XIX– початку XX ст. Київ, ВЦ «Академія». 1997. 175 с.

Стельмах Сергій. Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХІХ – початку ХХ століття): Монографія. Київ. 2005. 378 с.

Стельмах С. П. Цих Володимир Францович Енциклопедія історії України: у 10 т. /редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. К.: Наук. думка, 2013. Т. 10: Т-Я. С. 480.

Ручинська Оксана. Біля витоків харківського антикознавтства: Володимир Францевич Цих //Украс: Історія, культура, мистецтво: українсько-сербський збірник. Харків, Темпора, 2009. Вип. 4. C. 49-58.

Кісельова Юлія. Історіографічна проблематика у наукових працях В. Ф. Циха //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2009. Вип. 12. C. 276-282.

Лиман С.І. Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах Володимира Францевича Циха (1805-1837) //Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 38. C. 15-24.

Замыслова Е.Е. Н.В. Гоголь-историк и его «соперник» В.Ф. Цых //Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова: История литературы и публицистики. Москва, МГУ імені М.В. Ломоносова. 2015. Вып. №3. URL: http://www.mediascope.ru/1816 (Accessed in 11.12.2017).

Цых В.Ф. Речь Гая Мария к римскому народу: (Из Криспа Саллюстия: Bellum Iugurthinum) Пер. с лат. В. Цыха //Украинская журнал. 1824. Ч. 3. № 15. C. 115-123.

Цых В. Ф. Тит Ливий с присовокуплением отрывка из его истории // Украинский журнал. 1824. № 11. C. 224-234; № 12. C. 279-293.

Цых В. Ф. Несколько слов о величии духа //Украинский журнал, 1825. Ч. 7. № 16. C. 223-239.

Цых В. Ф. [О способе преподавания истории]. Решение вопроса: По причине беспрестанно умножения массы исторических сведений и распространения объёма истории, а не оказывается ли нужным изменить обыкновенный способ преподавания сей науки и какой он должен быть именно, как вообще, так и особенно в университетах? Харьков: Тип. ун-та, 1833. 128 с.

Цых В. Взгляд на историческую жизнь народа эллино-македонского // Журнал Министерства народного просвещения. 1835. Ч. 6. C. 148.

Цых В. О цели и пользе высших учебных заведений /Записки и речи, читанные при открытии Императорского Университета Cв. Владимира, 15 июля 1834 года” Киев. 1840, C. 85-119.

Речи, произнесенные при погребение ректора и профессора всеобщей истории в Императорский университете Св. Владимира Владимира Францевича Цыха, 21 апреля 1837 года. Москва. 1837. C. 16-22.

Из воспоминаний студента Н. //Харьковский университет XIX – начале ХХ века в воспоминаниях его профессоров и воспитанников. Т.1. Харків, 2008. C. 101-102.

Домбровский В. Ф. /Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884). Киев: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. C. 182-186.

Домбровський В. Ф. /Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона. СПб., 1893. C. 945-946.

Журба, О. I., Ковальський М. П. Значення дiяльностi В. Ф. Домбровського у становленнi Київської археографiчної комiсiї //Вісник Київського університету. Iсторичні науки. 1989. Вип. 31. С. 48-54.

Журба, О. І. Київська археографічна комісія 1843–1921. Нарис історії і діяльності. К.: Наукова думка, 1993. 186 с.

Коваль, О. Домбровський Василь Федорович. Українські архівісти: Біобібліографічний довідник. Упоряд. О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. Вип. перший (XIX ст. – 1930-ті рр.). К., 1999. 117 c.

Шевченко, Л. В. Домбровський Василь Федорович // Енциклопедія історії України. Т. 2: Г-Д. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: Наукова дум-ка. 2004. 688 с. URL:

http://www.history.org.ua/index.php?encyclop&termin=Dombrovsky_V (Accessed in 11.12.2017).

Левицкий, О. И. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов (1843– 1893): Историческая записка о ее деятельности. Киев, 1893. 142 с.

Домбровський, В. Ф. Острожская старина //Киевлянин. Кн. I. 1840. С. 81-118.

Домбровський, В. Ф. Луцк //Киевлянин. Кн. II. 1841. С. 49-67.

Домбровський В. Ф. Очерк г. Чернигова и его области в древнее и новое время. Киев, 1846. 49 с.

Домбровський В. Ф. О Кременецком замке //Киевлянин. 1850. С. 39-44.

Фортинский Ф. Я. Ставровский А. И. /Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834–1884) /Составлен и издан. под ред.: В. С. Иконников. Киев: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. С. 619-622.

Ставровский Алексей Иванович //Энциклопедический словарь Брокгауза Ефрона. СПб., 1900. Т. 31. П/т. 61. С. 387. та 1909 р.

Кравец Ф. Ставровский Александр Иванович //Русский биографический словарь в 25 томах. Том XIX. Смеловский - Суворина. Спб.: Тип. Товарищества Общественная Польза, 1909. 620. C. 310-311.

Тарасенко О. О. Музей старожитностей університету Св. Володимира у вивченні історії українського народу (до 170-річчя заснування) //Cумська старовина, 2007. Вип. 23. С. 78-83.

Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.). Х.: ХГАК, 2009. 688 с. С. 180, 184-185.

Лиман С. І. Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах професора Київського університету Олексія Івановича Ставровського (1811–1882 рр.) //Вісник Харківської державної академії культури. 2011. Вип. 33. С. 29-40.

Ставровский А. И. Рассуждение о значении средних веков в отношении к новейшему времени К.: Тип. ун-та, 1841. 197 с.

Лиман С. І. З історії «кадрового конфлікту» у київській університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О.І. Ставровський проти В. Г. Авсєєнка //Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки, 2013. Том 23. С. 144-160.

Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М.: Наука, 1985. 350 с.

Очерки истории исторической науки в СССР. М.: Изд-во АН СССР,1961Т.2.

Костомаров Н. И. /Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) /Составлен и издан. под ред.: В. С. Иконников. Киев: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. С. 283-297.

Пінчук Ю. Вибрані студії з костомаровознавства /Ред. колегія: П. Сохань (голова), Д. Бурім, І. Гирич, Я. Калакура, О. Маврін, В. Наулко. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2012. 608 с.

Пінчук Ю. А. М. І. Костомаров у Києві (1844-1847 рр.) // Український історичний журнал. 1992. № 5. С. 3-15.

Костомаров Микола Іванович (1817–1885). Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Незабутні постаті /[авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк]. К.: Світ Успіху, 2005. С. 191-192.

Славянская мифология. Сочинение Николая Костомарова. Извлечение из лекций, читанных в университете Св. Владимира во второй половине 1846 г. К., 1847. 113 с.

Науменко В. Н. И. Костомаров как етнограф // Киевская старина. 1885. № 5. С. ХХХV-ХLIV.

Попов П. Н. Костомаров як фольклорист i етнограф. К.: Наукова думка, 1968. 113 с.

Яценко М. Т. М. І. Костомаров – фольклорист і літературознавець // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія /упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. .М. Т. Яценка. К.: Либідь, 1994. С. 18-19.

Козачок Я. В. Забуттю не підлягає. Микола Костомаров і Кирило-Мефодіївське товариство. Національний авіаційний ун-т. К.: НАУ, 2007. 80 c.

Ге Н. Киевская гимназия в 40-х годах ХIХ ст. /Сборник в пользу недостаточных студентов Университета Св. Владимира. СПб., 1895. С. 59-60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org