РОЗРОБКА WEB-ОРІЄНТОВАНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» ДЛЯ УЧНІВ П’ЯТОГО КЛАСУ

Г. А. Свешникова

Анотація


У ході дослідження визначено роль комп’ютерних технологій в сучасній системі освіти та їх практична цінність. Розглядається процес розробки електронних навчальних систем, досліджуються можливості засобів нових інформаційних технологій, умови, необхідні для їх успішного використання, визначається аудиторія, цілі, завдання, які необхідні для створення і подальшого використання навчального курсу.

Окрім цього, описано вимоги до електронних застосувань з урахуванням специфіки конкретного учбового предмета та віку користувачів. На основі дослідження був розроблений веб-курс, повністю готовий до застосування, призначений для самостійного вивчення навчального матеріалу з інформатики та для застосування на уроці з метою полегшення сприйняття інформації та заохочення до навчання.

Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютерні навчальні системи, навчання учнів інформатики, сучасні засоби навчання, дистанційна освіта.

Свешникова А. А. Разработка web-ориентированного курса по дисциплине «Информатика» для учеников пятого класса / Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Украина, Северодонецк

В ходе исследования определена роль компьютерных технологий в современной системе образования и их практическая ценность. Рассматривается процесс разработки электронных обучающих систем, исследуются возможности средств новых информационных технологий, условия, необходимые для их успешного использования, определяется аудитория, цели, задачи, которые необходимы для создания и дальнейшего использования учебного курса.

Кроме этого, описаны требования к электронным приложениям с учетом специфики конкретного учебного предмета и возраста пользователей. На основе исследования был разработан веб-курс, полностью готовый к применению, предназначенный для самостоятельного изучения учебного материала по информатике и для применения на уроке с целью облегчения восприятия информации и поощрения обучения.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные обучающие системы, обучение учеников информатике, современные средства обучения, дистанционное образование.

H. Sveshnikova Development of a web-based course in the discipline "Informatics" for fifth grade students / Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Severodonetsk

The research determines the role of computer technologies in the modern educational system and their practical value. Consider of development of electronic training systems, the possibilities of means of new information technologies. Study of conditions necessary for their successful use, the audience, goals, tasks that are necessary for creation and further use of the training course.

In addition, the requirements for electronic applications are described, taking into account the specifics of the particular subject and age of the users. On the basis of the study was developed a web-based course, completely ready for use, intended for the independent study of computer science teaching and for use in the classroom to facilitate the perception of information and the encouragement of learning.

Key words: information technologies, computer training systems, teaching students to computer science, modern teaching aids, distance education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Информатизация образования: направления, средства, технологии: Пособие для системы повышения квалификации/ Під заг.ред. С.И. Маслова. – М.: Видавництво МЕІ, 2004.– 190 с.

Прокопенко І. Ф. До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів / Прокопенко І. Ф. , Биков В. Ю. , Раков С. А. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – № 4 (22). – С. 8-13.

Романов А. Н. Технология дистанционного обучения / А. Н. Романов, В. С. Торопцов, Д. Б. Григорович. – СПб.: Юнити-Дана, 2000. – 304 с.

Гусева А.И. Методология SCORM для проектирования информационных образовательных ресурсов // Информационные технологии в образовании: сб.науч. тр. XIX Междунар. конф.-выставки. М.: МИФИ, 2009. Ч. II. С. 66–68.

Гутгарц Р.Д. Компьютерная технология обучения / Р.Д.Гутгарц, В.П. Чебышева // Информатика и образование, 2000. – №5. –С.44-45.

Концепція інформатизації освіти / [В.Ю. Биков, Я.І. Вовк, М.І. Жалдак, В.І. Луговий та інші] // Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Прокопенко І. Ф. До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів / Прокопенко І. Ф. , Биков В. Ю., Раков С. А. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – № 4 (22). – С. 8-13.

Ібрагімов І. М. Інформаційні технології та засоби дистанційного навчання [Текст]: підручник / І. М. Ібрагімов. – С.- П.: Академія, 2007, - 360 с.

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Міністерство освіти і науки України, 2015 р.

Особливості адаптаційного періоду учнів п’ятих класів до навчання у шкільній ланці. Інформаційно-методичний посібник.- Первомайськ, 2013. - 34 c.

Підручник "Інформатика 5 клас" [Текст] / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько – К.: Генеза, 2016. – 200 с.

References:

Ynformatyzacyja obrazovanyja: napravlenyja, sredstva, tekhnologhyy: Posobye dlja systemy povyshenyja kvalyfykacyy/ Pid zagh.red. S. Y. Maslova. – M.: Vydavnyctvo MEI, 2004.– 190 s.

Prokopenko I. F. Do pytannja informatyzaciji vyshhykh pedaghoghichnykh navchaljnykh zakladiv / Prokopenko I. F., Bykov V. Ju., Rakov S. A. // Komp'juter u shkoli ta sim'ji. – 2002. – № 4 (22). – S. 8-13.

Romanov A. N. Tekhnologhyja dystancyonnogho obuchenyja / A. N. Romanov, V. S. Toropcov, D. B. Ghryghorovych. – SPb.: Junyty-Dana, 2000. – 304 s.

Ghuseva A. Y. Metodologhyja SCORM dlja proektyrovanyja ynformacyonnykh obrazovateljnykh resursov // Ynformacyonnye tekhnologhyy v obrazovanyy: sb.nauch. tr. XIX Mezhdunar. konf.-vystavky. M.: MYFY, 2009. Ch. II. S. 66–68.

Ghutgharc R. D. Kompjjuternaja tekhnologhyja obuchenyja / R.D.Ghutgharc, V. P. Chebysheva // Ynformatyka y obrazovanye, 2000. – № 5. –S.44-45.

Koncepcija informatyzaciji osvity / [V. Ju. Bykov, Ja. I. Vovk, M. I. Zhaldak, V. I. Lughovyj ta inshi] // Pid zagh. red. O. V. Ovcharuk. – K.: «K.I.S.», 2004. – 112 s.

Prokopenko I. F. Do pytannja informatyzaciji vyshhykh pedaghoghichnykh navchaljnykh zakladiv / Prokopenko I. F., Bykov V. Ju., Rakov S. A. // Komp'juter u shkoli ta sim'ji. – 2002. – № 4 (22). – S. 8-13.

Ibraghimov I. M. Informacijni tekhnologhiji ta zasoby dystancijnogho navchannja [Tekst]: pidruchnyk / I. M. Ibraghimov. – S.- P.: Akademija, 2007, - 360 s.

Proghrama kursu «Informatyka» dlja 5-9 klasiv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv // Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny, 2015 r.

Osoblyvosti adaptacijnogho periodu uchniv p'jatykh klasiv do navchannja u shkiljnij lanci. Informacijno-metodychnyj posibnyk.- Pervomajsjk, 2013. - 34 c.

Pidruchnyk "Informatyka 5 klas" [Tekst] / J. Ja. Ryvkind, T. I. Lysenko, L. A. Chernikova, V. V. Shakotjko – K.: Gheneza, 2016. – 200 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org