SYSTEM UPDATE OF THE OPERATIONAL-ANALYTICAL APPROACH TO BUILDING MANAGEMENT IN THE FORMAT OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING

D. A. Ryzhakov

Анотація


The article introduces and substantiates the applied tools for formalizing the corresponding complex target program for reengineering business processes of domestic contracting enterprises, which on the new criterion-factor platform forms the optimal composition of the business portfolio and takes due account of the factors of the external and internal environment of the developer's activity, modern economic and mathematical tools solutions and advanced management concepts of the business portfolio. The technology of evaluation and selection of options for business process reengineering at contractor construction enterprises is presented, the content of which is adapted:

- to the content of the operating activities of the developer as one of the leading subjects of the construction and investment process;

- the nature and structure of the developer organization operating in the multi-project business environment as an administrator, coordinator and regulator of the initiation, preparation and implementation of construction investment projects.

Keywords: reengineering of business processes, management, contract construction company, simulation modeling, economic-mathematical model.

кандидат економічних наук, Рижаков Д. А. Системне оновлення операційно-аналітичного підходу управління будівництвом у форматі реінжинірингу бізнес-процесів / Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ

У статті запроваджений та обґрунтований прикладний інструментарій формалізації відповідної комплексної цільової програми реінжинірингу бізнес-процесів вітчизняних підприємств підрядного будівництва, що на новому критеріально-факторному грунті формує раціональний склад господарського портфелю, який належно враховує чинники зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності девелопера, сучасні економіко-математичні інструменти прийняття рішень та передові концепції з формування та менеджменту бізнес-портфеля. Презентовано технологію оцінювання та вибору варіантів реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах підрядного будівництва, зміст якої адаптовано:

-               до змісту операційної діяльності девелопера як одного з провідних суб’єктів будівельно-інвестиційного процесу;

-               до характеру та структури організації-девелопера, що діє в мультипроектному бізнес-середовищі як адміністратора, координатора та регулятора процесів ініціації, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів.

Ключові слова: реінжиніринг бізнес-процесів, управління, підрядне будівельне підприємство, імітаційне моделювання, економіко-математична модель

кандидат экономических наук, Рыжаков Д. А. Системное обновление операционно-аналитического подхода управления строительством в формате реинжиниринга бизнес-процессов / Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина, Киев

В статье введен и обоснован прикладной инструментарий формализации соответствующей комплексной целевой программы реинжиниринга бизнес-процессов отечественных предприятий подрядного строительства, который  на новой критериально-факторной платформе формирует оптимальный состав хозяйственного портфеля и должным образом учитывает факторы внешней и внутренней среды деятельности девелопера, современные экономико-математические инструменты решений и передовые концепции менеджмента бизнес-портфеля. Представлена технология оценки и выбора вариантов реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях подрядного строительства, содержание которой адаптировано:

- к содержанию операционной деятельности девелопера как одного из ведущих субъектов строительно-инвестиционного процесса;

- характера и структуры организации-девелопера, действующей в мультипроектной бизнес-среде как администратора, координатора и регулятора процессов инициации, подготовки и внедрения строительных инвестиционных проектов.

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов, управления, подрядное строительное предприятие, имитационное моделирование, экономико-математическая модель.


Повний текст:

PDF

Посилання


Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M.Хаммер, Д. Чампі . – СПб., 2000. – 332 с.

Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology. 1993, Boston , MA.: Harvard Business School Press.

Чернишев Д. О. Формалізований алгоритм коригування рівня організаційно-технологічної надійності будівництва біосферосумісних обєктів / Д. О. Чернишев // Науковий огляд. — 2017. —№6(38) — C. 40—49.

Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: монографія / О. В. Виноградова. — Донецьк, 2005. — 195 с.

Економічні основи реінжинірингу бізнес- процесів: монографія / Л. М. Таранюк. — Суми: Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1" ТОВ, 2008. — 560 с.

Корінєв В. П. Особливості використання реінжинірингу на вітчизняних підприємствах / В.П. Корінєв // Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. — 2010. — № 5. — C. 44—47.

Поколенко В. О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців/ Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О. // Управління розвитком складних систем. - 2014. - Вип. 19. - С.104-108

References:

Khammer, M. and Champi, D. (2000), Reinzhynirynh korporatsii: manifest revoliutsii v biznesi [Reengineering the Corporation: A Manifesto revolution in business], SPb., Russia, p. 332.

Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology. 1993, Boston , MA.: Harvard Business School Press.

Manganelli R., Klein M. The Reengineering Handbook: A Step-By-Step Guide to Business Transformation. 1994, New York: Amacom.

Chernyshev, D. O. "Formalizovanyy alhorytm koryhuvannya rivnya orhanizatsiyno-tekhnolohichnoyi nadiynosti budivnytstva biosferosumisnykh obyektiv", Naukovyy ohlyad. — 2017. — vol. 6(38), pp 40—49.

Vynohradova, O. V. (2005), Reinzhynirynh biznes-protsesiv u suchasnomu menedzhmenti [Business process reengineering in modern management], Donets'k, Ukraine.

Taraniuk, L. M. (2008), Ekonomichni osnovy reinzhynirynhu biznes-protsesiv [The economic fundamentals of business process reengineering], Mriia-1, Sumy, Ukraine.

Koriniev, V. P. (2010), "Features of reengineering to domestic enterprises", Derzhava ta rehiony. Seriia. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, pp. 44—47.

Pokolenko V. O. Zaprovadzhennya instrumentariyu vyboru alternatyv realizatsiyi budivelnykh proektiv za funktsionalno-tekhnichnoyu nadiynistyu orhanizatsiy-vykonavtsiv/ Pokolenko V. O., Ryzhakova G. M., Prykhodko D. O. // Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. - 2014. - Vol. 19. - . pp. 104-108


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org