ІНСТИТУТ ЛОБІЮВАННЯ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

П.С. Демченко

Анотація


У статті розкривається історія становлення, сутність та значення лобіювання, способи законодавчого регулювання інституту лобіювання у США та ФРН, приводяться основні риси вітчизняного стану інституту лобіювання та останні досягнення у галузі його правового закріплення. В матеріалі дослідження подається аналіз представництва інтересів у Конгресі Сполучених Штатів та Німеччини із застосуванням порівняльного методу, що дає можливість визначити основні відміни американської моделі лобіювання від європейської. Крім того, стосовно вітчизняного положення щодо становлення інституту лобіювання вказуються основні критичні моменти його існування та розвитку.

Ключові слова: інститут лобіювання, лобізм, представництво інтересів у законодавчому процесі, законодавчий процес, представництво інтересів

Демченко Ф.С. Институт лоббирования в конституционном праве: политико-правовая характеристика/ КНУ им. Тараса Шевченка, Украина Киев

 В статье раскрывается история становления, сущность и значение лоббирования, способы законодательного регулирования института лоббирования в США и ФРГ, приводятся основные черты отечественного состояния института лоббирования и последние достижения в области его правового закрепления. В материале исследования дается анализ представительства интересов в Конгрессе США и Германии с применением сравнительного метода, что позволяет определить основные отмены американской модели лоббирования от европейской. Кроме того, в отношении отечественного положения по становлению института лоббирования указываются основные критические моменты его существования и развития

Ключевые слова: институт лоббирования, лоббизм, представительство интересов в законодательном процессе, законодательный процесс, представительство интересов.

Demchenko P.S. Institute for Lobbying in Constitutional Law: Political and Legal Characteristics/ Taras Shevchenko Kiev National University, Ukraine, Kiev

The article reveals the history of formation, the nature and importance of lobbying, the ways of legislative regulation of the institution of lobbying in the United States and Germany, outlines the main features of the domestic state of the Institute of Lobbying and the latest achievements in the field of its legal consolidation. The research paper provides an analysis of interest representation in the Congress of the United States and the Bundestag of Germany using the comparative method, which enables us to identify the major abolition of the American lobbying model from the European one. In addition, with regard to the domestic situation regarding the establishment of the Institute of lobbying indicate the main critical moments of its existence and development

Key words: lobbying institution, lobbyism, representation of interests in the legislative process, legislative process, representation of interests.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996 року// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

Глезерман Г.Е. Интерес как социологическая категория // Вопросы философии. 1966. №10. С. 19.

«Юридическая энциклопедия»// под ред.Тихомирова М.Ю. //издание 5-ое дополненное переработанное // М-2007 г. 972 с.//c.571

Любимов А.П. «История лоббизма в России». – М.: Фонд «Либеральная миссия»,2005. – 208 с.

«Інститут лобіювання в Україні та за кордоном:походження, проблеми,перспективи розвитку». Науково-інформаційне видання / Д. Базілевич, В. Нестерович, В. Федоренко; Інститут професійного лобіювання та адвокасі. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2015. – 111 с.

Конституційне право України.Повний курс:навч. посіб/ О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. - 2 видання, перероб і доп. – К.: Юринком Інтер, 2012 р.-544 с.

«Лоббизм в США. Как осуществляется лоббизм в США, что можно позаимствовать для России»//Издательская группа Terra America, по заказу Фонда ИСЭПИ// Москва,2013 г.с.81

Портякова Н. Джека Абрамоффа посадят на кошерную пищу // Коммерсантъ, № 56 (3387) от 31.03.2006[Електроний ресурс /режим доступу http://www.kommersant.ru/doc/662350]

Иван Матвеевский «Громкий скандал вокруг американского лоббиста»[Електроний ресурс/режим доступу-www.peoples.ru/undertake/cinema/jack Abramoff.]

Трамп намерен ввести запрет на лоббизм // Росбалт от 17.11.2016 [Електроний ресурс/ режим доступу - http://www.rosbalt.ru/world/2016/11/17/1567850.html]

Peter Lösche. Verbände und Lobbyismus in Deutschland. — Stuttgart, 2007. — С. 10

Вульф ушел, коррупция осталась / Deutsche Welle, 23.02.2012 [Електроний ресурс/режим доступу - http://www.dw.com/вульф-ушел-коррупция-осталась/a-15759587]

Базілевич Д. Лобіювання в Україні та за кордоном: досвід, проблеми і перспективи: інформаційно-аналітичні матеріали до круглого столу 26 лютого 2009 р., місто Київ // Базілевич Д., Нестерович В.; Мін. юст. України; Департамент конституційного та адміністративного права; Програма сприяння Парламентиу 2; Програма академ. обмінів ім. Фулбрайта; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ: СПД Москаленко О.М., 2009. – 36 с.

Экс-президента Германии судят по делу о взяточничестве BBC Russian, 14 ноября 2013 [Електроний ресурс/режим доступу- http://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131114_wulff_process_start.shtml]

Експертна група погодила базовий текст законопроекту "Про лобіювання" [Електроний ресурс/ режим доступу- http://lobbying.in.ua/draft_lobbying_law]

14 листопада в Києві на базі Торгово-промислової палати України відбулось публічне обговорення перспектив інституціалізації лобіювання в Україні. [Електроний ресурс/ режим доступу-http://lobbying.in.ua/content/14-listopada-v-kiv-na-baz-torgovo-promislovі-palati-ukra

References:

Konstitutsіya Ukraїni vіd 28.06.1996 roku// Vіdomostі Verkhovnoї Radi Ukraїni (VVR), 1996, № 30, st. 141.

Glezerman G.Ye. Interes kak sotsiologicheskaya kategoriya // Voprosy filosofii. 1966. №10. S. 19.

«Yuridicheskaya entsiklopediya»//pod red.Tikhomirova M.Yu.//izdanie 5-oe dopolnennoe pererabotannoe //M-2007 g. 972 s.//c.571

Lyubimov A.P «Istoriya lobbizma v Rossii». – M.: Fond «Liberalnaya missiya»,2005. – 208 s.

«Іnstitut lobіyuvannya v Ukraїnі ta za kordonom:pokhodzhennya, problemi,perspektivi rozvitku».Naukovo-іnformatsіyne vidannya / D. Bazіlevich.V. Nesterovich, V. Fedorenko; Іnstitut profesіynogo lobіyuvannya ta advokasі. – K.: FOP Moskalenko O.M., 2015. – 111 s.

Konstitutsіyne pravo Ukraїni.Povniy kurs:navch. posіb/ O.V.Sovgirya, N.G. Shuklіna. - 2 vidannya, pererob і dop. – K.: Yurinkom Іnter, 2012 r.-544 s.

«Lobbizm v SShA. Kak osushchestvlyaetsya lobbizm v SShA, chto mozhno pozaimstvovat dlya Rossii»//Izdatelskaya gruppa Terra America ,po zakazu Fonda ISEPI//Moskva,2013 g.s.81

Portyakova N. Dzheka Abramoffa posadyat na koshernuyu pishchu // Kommersant, № 56 (3387) ot 31.03.2006[Yelektroniy resurs /rezhim dostupu http://www.kommersant.ru/doc/662350]

Ivan Matveevskiy «Gromkiy skandal vokrug amerikanskogo lobbista»[Yelektroniy resurs/ rezhim dostupu-www.peoples.ru/undertake/cinema/jack Abramoff.]

Tramp nameren vvesti zapret na lobbizm // Rosbalt ot 17.11.2016 [Yelektroniy resurs/ rezhim dostupu - http://www.rosbalt.ru/world/2016/11/17/1567850.html]

Peter Lösche. Verbände und Lobbyismus in Deutschland. — Stuttgart, 2007. — S. 10

Vulf ushel, korruptsiya ostalas / Deutsche Welle, 23.02.2012 [Yelektroniy resurs/rezhim dostupu - http://www.dw.com/vulf-ushel-korruptsiya-ostalas/a-15759587]

Bazіlevich D. Lobіyuvannya v Ukraїnі ta za kordonom: dosvіd, problemi і perspektivi: іnformatsіyno-analіtichnі materіali do kruglogo stolu 26 lyutogo 2009 r., mіsto Kiїv // Bazіlevich D., Nesterovich V.; Mіn. yust. Ukraїni; Departament konstitutsіynogo ta admіnіstrativnogo prava; Programa spriyannya Parlamentiu 2 ; Programa akadem. obmіnіv іm. Fulbrayta; [ za zag. red. V. Fedorenka ]. – Kiїv: SPD Moskalenko O.M., 2009. – 36 s.

Eks-prezidenta Germanii sudyat po delu o vzyatochnichestve BBC Russian, 14 noyabrya 2013 [Yelektroniy resurs/rezhim dostupu- http://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131114_wulff_process_start.shtml]

Yekspertna grupa pogodila bazoviy tekst zakonoproektu "Pro lobіyuvannya" [Yelektroniy resurs/ rezhim dostupu- http://lobbying.in.ua/draft_lobbying_law]

14 listopada v Kiєvі na bazі Torgovo-promislovoї palati Ukraїni vіdbulos publіchne obgovorennya perspektiv іnstitutsіalіzatsії lobіyuvannya v Ukraїnі. [Yelektroniy resurs/rezhim dostupu-http://lobbying.in.ua/content/14-listopada-v-kiv-na-baz-torgovo-promislovі-palati-ukra


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org