ЄВРОПЕЇЗМ ЕПІСТОЛЯРІЮ ЗНАКОВИХ ПОСТАТЕЙ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

І.В. Погребняк

Анотація


У статті проаналізовано концепт «європеїзм», як культурно-історичне, філософське, літературознавче поняття. Окреслено основні позиції українського європеїзму. Дешифровано європейські коди епістолярію знакових постатей кінця XIXXX століть. Охарактеризовано основні концепти листів, що визначаються поліфонічністю європейського вектору. Звернено увагу, на те, що тогочасна інтелігенція всіляко сприяла інтеграції України до європейського простору, а саме: здійснювалися переклади і популяризувалися європейські класичні твори, драматургія; пропагувалося вивчення європейських мов; розповсюджувалися науково-популярні європейські праці; активна співпраця з європейською інтелігенції.

Ключові слова: європеїзм, дешифрування, декодування, концепт, лист, епістолярій, інтелігенція.

кандидат филологических наук, Погребняк И.В. Европеизм эпистолярия знаковых личностей конца XIX – начала XX веков/ Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина, Киев

В статье проанализировано концепт «европеизм», как культурно-историческое, философское, литературоведческое понятия. Определены основные позиции украинского европеизма. Дешифровано европейские коды эпистолярия знаковых фигур конца XIX XX веков. Охарактеризованы основные концепты писем, что определяются полифоничностью европейского вектора. Обращено внимание на то, что тогдашняя интеллигенция способствовала интеграции Украины в европейское пространство, а именно: осуществлялись переводы и популяризировались европейские классические произведения, драматургия; пропагандировалось изучения европейских языков; распространялись научно-популярные европейские труды; активное сотрудничество с европейской интеллигенции.

Ключевые слова: европеизм, дешифрование, декодирование, концепт, письмо, эпистолярий, интеллигенция.

Ph.D. in Philology, I. Pogrebniak Europeanism of epistolary of symbolic persons of the late XIX – early XX centuries/ Boris Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kiev

 This article analyses the concept of «еuropeanism» as a cultural and historical, philosophical, literary concept. It determines the main positions of the Ukrainian europeanism. It decodes European codes of symbolic persons of the late XIX – early XX centuries. It characterizes main concepts of letters, which are designates by polyphony of the European vector. It turns attention to the fact that the then intellectuals strongly conduced the integration of Ukraine into the European zone, particularly: they translated and popularized classical European text, dramaturgy; promoted the study of European languages; spread popular scientific European works; actively cooperated with the European intellectuals.

Key words: europeanism,     deciphering, decoding, concept, letter, epistolary, the intellectuals.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грінченко Б. Твори: У 2-х т. К., 1963. – С. 588

Зоря. – 1891. Ч. 24. – С. 476.

Погрібний А. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості. – К., 1988. – С. 266.

ІР НБУВ, ф. I, спр. 31728, 1 арк.

ІР НБУВ, ф. III 41226, 8 арк.

ІР НБУВ, ф. III 35950, 2 арк.

ІР НБУВ, ф. III 35951,1 арк.

ІР НБУВ, ф. III 40934,

В Оспедалетті. З листа Марії Грінченкової // Над могилою Б. Грінченка. Автобіографія, похорон, спомини, статті / Упор. С. Єфремов. – К.: Вік, 1910. – С. 104.

ІР НБУВ, ф. III 40852, 1 арк.

ІР НБУВ, ф. III 40843, 1 арк.

References:

Grinchenko B. Create: In two vol. K., 1963. - P. 588

Zorya. - 1891. Part 24. - P. 476.

Pogrybny A. Boris Grinchenko. Нарис життя і творчисті. - K., 1988. - P. 266.

IP NBUV, f. I, Ref. 31728, 1 arch.

IP NBUV, f. I, Ref. 41226, 8 arch.

IP NBUV, f. I, Ref. 35950, 2 arch.

IP NBUV, f. I, Ref. 35951, 1 arch.

IP NBUV, f. I, Ref. 40934, 1 arch.

In Ospedaletto. A letter from Mary Hrinchenkovoyi // Over the grave B.Grinchenko. Autobiography, funeral records, article / stop. S. Efremov. - K .: Age, 1910. - S. 104.

IP NBUV, f. I, Ref. 40852, 1 arch.

IP NBUV, f. I, Ref. 40843, 1 arch.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org