ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯК ДЕПРЕСИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Я.С. Сосницька, Л.О. Маковецька, К.Ю. Кух

Анотація


Метою статті є соціально-економічна характеристика Любешіського району Волинської області, як депресивної території, окреслення сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку Любешівського району, як депресивної території. Представлено результати дослідження депресивності Любешівського району. З’ясовано основні фактори, що зумовлюють відсталість адміністративного району, сучасний стан господарського комплексу. Висвітлено основні проблеми та перспективи розвитку Любешівського району, як депресивного регіону.. Проаналізовано динаміку розвитку суспільно-географічного комплексу регіону дослідження  упродовж 2011-2015 рр. Дослідження побудовано та статистичних матеріалах Головного управління статистики України. Основні результати проілюстровано в діаграмах та картосхемах.

Ключові слова: депресивна територія, адміністративний район, господарський комплекс, суспільно-географічний комплекс.

кандидат географических наук, Сосницька Я.С., кандидат географических наук, доцент, Маковецкая Л.А., Кух К.Ю. Проблемы и перспективы развития Любешівського района Волынской области, как депрессивной территории/ Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, г. Луцк, Украина

Целью статьи является социально-экономическая характеристика Любешовского района Волынской области, как депрессивной территории, очерчивания современного состояния, проблемы и перспективы развития. Представлены результаты исследования депрессивности Любещвского района. Выяснены основные факторы, которые предопределяют отсталость административного района, современное состояние хозяйственного комплекса. Отражены основные проблемы и перспективы развития Любешовского района, как депрессивного региона. Проанализирована динамика развития общественно-географического комплекса региона исследования на протяжении 2011-2015 гг. Исследования построено и статистических материалах Главного управления статистики Украины. Основные результаты проиллюстрированы в диаграммах и картосхемах.

Ключевые слова: депрессивная территория, административный район, хозяйственный комплекс, общественно-географический комплекс.

Candidate of Geographical Sciences,  Sosnitsky Y.S., Candidate of Geographical Sciences,  Makovetska L.O., Kyh K.J. Problems and prospects of development of  Lybeshiv  of district of the Volyn area, as the depressed territory/ Lesya Ukrainian Eastern Europpean National University, Lutsk, Ukraine

The aim of the article is socio-economic description of Lybeshiv of district of the Volyn area, as the depressed territory, lineation of the modern state, problem and prospect of development. The results of research of depressed of Lybeshiv of district are presented. Basic factors, that predetermine the backwardness of administrative district, modern state of economic complex, are found out. Basic problems and prospects of development of Lybeshiv of district are reflected, as the depressed region. The dynamics of development of publicly-geographical complex of research region is analysed during 2011-2015 Research it is built and statistical materials of Main administration of statistics of Ukraine. Basic results are illustrated in diagrams and map.

Keywords: grain-growing complex, grain-crops, sowing area, gross collections, productivity, export.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський М.О. Концепції регіональної депресивності: історія, еволюція, сучасні імперативи / М.О. Барновський // Український географічний журнал. – Киїів: Інститут географії НАН України, 2010. – №1 (69). – С. 31–36.

Забарна Е.М. Дослідження сутності дефініції «депресивна територія» / Е.М. Забарна // Економіка: реалії часу. – №3-4(4-5). – 2012. – С. 197–202.

Заставний Ф.Д. Проблеми депресивності в України (соціально-економічні, екологічні, демографічні) / Ф.Д. Заставний. – Львів, 2006. – 348 с.

Офіційний сайт Волинської обласної ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// volynrada.gov.ua.

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Любешівської державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlada.info/rda/lubeshivska/.

Офіційний сайт Любешівської районної ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lbsadm.gov.ua/.

Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Хвесик М.А., Горбач Л.М., Вишневська Н.В., Хвесик Ю.М. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області): Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 376 с.

References:

Baranovskyi M.O. Kontseptsii rehionalnoi depresyvnosti: istoriia, evoliutsiia, suchasni imperatyvy / M.O. Barnovskyi // Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. – Kyiiv: Instytut heohrafii NAN Ukrainy, 2010. – № 1 (69). – S. 31–36.

Zabarna E.M. Doslidzhennia sutnosti definitsii «depresyvna terytoriia» / E.M. Zabarna // Ekonomika: realii chasu. – № 3-4(4-5). – 2012. – S. 197–202.

Zastavnyi F.D. Problemy depresyvnosti v Ukrainy (sotsialno-ekonomichni, ekolohichni, demohrafichni) / F.D. Zastavnyi. – Lviv, 2006. – 348 s.

Ofitsiinyi sait Volynskoi oblasnoi rady [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// volynrada.gov.ua.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Ofitsiinyi sait Liubeshivskoi derzhavnoi administratsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://vlada.info/rda/lubeshivska/.

Ofitsiinyi sait Liubeshivskoi raionnoi rady [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.lbsadm.gov.ua/.

Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv: Zakon Ukrainy vid 08.09.2005 r. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Khvesyk M.A., Horbach L.M., Vyshnevska N.V., Khvesyk Yu.M. Stratehiia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu (na prykladi Volynskoi oblasti): Monohrafiia. – K.: Kondor, 2004. – 376 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org