ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

І.І. Смоляр, А.П. Вахнова

Анотація


Розглянуто перспективні напрями розвитку технологій формування культури здоров’я в учнів старшої школи на уроках фізичної культури. Серед яких психолого-педагогічні технології на наш погляд заслуговують поглибленного розгляду. Спрямовані на підвищення мотивації до збереження здоров’я і формування ціннісного ставлення учнів до здоров’я вони дозволять значно покращити организацію навчально виховного прцесу на уроках фізичної культури, спрямувати старшокласників на виховання особистісних якостей, що значно допоможе у формуванні здорової особистості за всіма її компонентами (психічним, духовним, соціальним, фізичним).

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, ціннісне ставлення, мотивація, формування, фізична культура, психолого-педагогічні технології, культура здоров’я

кандидат наук физического воспитания и спорта, Смоляр И.И., Вахнова А.П. Технологии формирования культуры здоровья учеников старшей школы на уроках физической культуры / Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Украина, Киев

Рассмотрены перспективные направления развития технологий формирования культуры здоровья у учащихся старших классов на уроках физической культуры. Среди них психолого-педагогические технологии на наш взгляд заслуживают углубленного рассмотрения. Направленные на повышение мотивации к сохранению здоровья и формирования ценностного отношения учащихся к здоровью они позволят значительно улучшить организацию учебно воспитательного процеса на уроках физической культуры, направить старшеклассников на воспитание личностных качеств, значительно поможет в формировании здоровой личности по всем ее компонентам ( психическим, духовным, социальным, физическим).

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, ценностное отношение, мотивация, формирование, физическая культура, психолого-педагогические технологии, культура здоровья

PhD in physical education and sport, I. Smolyar, A.Vakhnova Technology culture of health of senior high school for physical education lessons / Nationality university of physical educations, Ukraine,Kiev

The article deals with the perspective directions which form the health culture if high school students at the physical education lessons. In our view, among others, the psychological and pedagogical technologies should be analyzed in more detail. The orientation to increase motivation of health maintenance and forming students' value attitude to their health will enable significant improvements in the educational process during physical education lessons, encourage the high school students to form personal traits and a healthy personality with all the components (mental, moral, social and physical).

Keywords:  health, healthy lifestyle, value attitude, motivation, formation, physical education, psychological and pedagogical technologies, health culture.


Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.04/ www.ippo.edu.te.ua.

Ващенко О. Здоров’язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Ващенко, С. Свириденко // Директор школи. – 2006. – № 20. – С. 12 – 15.

Горащук В.П. Культура здоров’я – новий педагогічний напрямок з формування здорового покоління у сучасній системі освіти в Україні // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2006 р.: у 2-х т. / За ред. проф. М.С. Гончаренко: // Харків, 2006. т. II ч.2. – С. 54 – 62.

Єременко О.Є. Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури та в поза урочний час /Педагогічний досвід // Фастів, 2015. – 128 с.

Кириленко С. В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2004. – 21 с.

Кириленко С.В. Сучасний стан культури здоров’я старшокласників у педагогічній практиці загальноосвітніх навчальних закладів України // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2004 р.: у 3-х т. / За ред. проф. М.С. Гончаренко: // Харків, 2004. т. III. – С. 76.

Мазурчук О. Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. № 2(22). М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. – 2013. – C. 79 – 82.

Саїнчук М. М. Ціннісне відношення старшокласників до предмету фізична культура / М. М. Саїнчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 2. – С. 64 – 68.

Смоляр І. І. Роль здорового образа жизни в снижении уровня стресса у студентов в процессе обучения в вузе / И. И. Смоляр // Наука і освіта. Науково-практичний журнал південного наукового центру НАПН України, 2013. – № 4. – С. 208 – 211.

Толкунова І. В. Системный подход к формированию понятия психологического здоровья личности / И. В. Толкунова, А. В. Голець // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2015. – №2. – С. 220 – 225.

Цзен Николай, Пахомов Юрий. «Психотренинг: игры и упражнения». Москва. Независимая фирма «Класс». Библиотека психологии и психотерапии. – 2006. – 272 с.

References:

Koncepcija formuvannja pozytyvnoji motyvaciji na zdorovyj sposib zhyttja u ditej ta molodi – Nakaz MON Ukrajiny № 605 vid 21.07.04/ www.ippo.edu.te.ua.

Vashhenko O. Zdorov'jazberighajuchi tekhnologhiji v zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladakh / O. Vashhenko, S. Svyrydenko // Dyrektor shkoly. – 2006. – № 20. – S. 12 – 15.

Ghorashhuk V.P. Kuljtura zdorov'ja – novyj pedaghoghichnyj naprjamok z formuvannja zdorovogho pokolinnja u suchasnij systemi osvity v Ukrajini // Valeologhija: suchasnyj stan, naprjamky ta perspektyvy rozvytku / Materialy IV mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji, kvitenj 2006 r.: u 2-kh t. / Za red. prof. M.S. Ghoncharenko: // Kharkiv, 2006. t. II ch.2. – S. 54 – 62.

Jeremenko O.Je. Vykorystannja zdorov'jazberighajuchykh tekhnologhij na urokakh fizychnoji kuljtury ta v poza urochnyj chas /Pedaghoghichnyj dosvid // Fastiv, 2015. – 128 s.

Kyrylenko S. V. Socialjno-pedaghoghichni umovy formuvannja kuljtury zdorov'ja starshoklasnykiv: Avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.07; In-t problem vykhovannja APN Ukrajiny. – K., 2004. – 21 s.

Kyrylenko S.V. Suchasnyj stan kuljtury zdorov'ja starshoklasnykiv u pedaghoghichnij praktyci zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv Ukrajiny // Valeologhija: suchasnyj stan, naprjamky ta perspektyvy rozvytku / Materialy II mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji, kvitenj 2004 r.: u 3-kh t. / Za red. prof. M.S. Ghoncharenko: // Kharkiv, 2004. t. III. – S. 76.

Mazurchuk O. Motyvacija molodi do vedennja zdorovogho sposobu zhyttja cherez vykorystannja suchasnykh i netradycijnykh pidkhodiv do provedennja zanjatj fizychnogho vykhovannja. Fizychne vykhovannja, sport i kuljtura zdorov'ja u suchasnomu suspiljstvi: zb. nauk. pr. № 2(22). M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrajiny, Volyn. nac. un-t im. Lesi Ukrajinky; [redkol.: A. V. Cjosj ta in.]. Lucjk: VNU im. Lesi Ukrajinky. – 2013. – C. 79 – 82.

Sajinchuk M.M. Cinnisne vidnoshennja starshoklasnykiv do predmetu fizychna kuljtura / M.M. Sajinchuk // Teorija i metodyka fizychnogho vykhovannja i sportu. – 2011. – № 2. – S. 64 – 68.

Smoljar I. I. Rolj zdorovogho obraza zhyzny v snyzhenyy urovnja stressa u studentov v processe obuchenyja v vuze / Y. Y. Smoljar // Nauka i osvita. Naukovo-praktychnyj zhurnal pivdennogho naukovogho centru NAPN Ukrajiny, 2013. – № 4. – S. 208 – 211.

Tolkunova I.V. Systemnj podkhod k formyrovanyju ponjatyja psykhologhycheskogho zdorovjja lychnosty / Y.V. Tolkunova, A.V. Gholecj // Sportyvnyj visnyk Prydniprov'ja. – Dnipropetrovsjk, 2015. – № 2. – S. 220 – 225.

Czen Nykolaj, Pakhomov Juryj. «Psykhotrenyngh: yghry y uprazhnenyja». Moskva. Nezavysymaja fyrma «Klass». Byblyoteka psykhologhyy y psykhoterapyy. – 2006. – 272 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org