ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОКУСІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ МЕТОДИК

Ю.О. Пивовар

Анотація


Статтю присвячено вивченню організації навчання іноземних мов дітей дошкільного віку, зокрема, досліджено особливості дитячої психології у ранньому віці, а також критично осмислено шляхи творчого використання методичних надбань дитсадків та студій раннього розвитку Німеччини крізь призму діяльності вітчизняних педагогів, психологів та вихователів.

Ключові слова: дошкільний вік, дошкільна освіта, метод повної фізичної реакції, іноземна мова, дитячий садок.

Пивовар Ю.А. Особенности раннего изучения иностранного языка в фокусе интерпретации современных немецких методик/ Харьковский национальный педагогический университет, Украина, Харьков

Статья посвящена изучению организации обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста, в частности, исследованию особенностей детской психологии в раннем возрасте, а также критическому осмыслению возможности творческого использования методических идей детских садов и студий раннего развития Германии путём их адаптации к деятельности отечественных педагогов, психологов и воспитателей.

Ключевые слова: дошкольный возраст, дошкольное образование, метод полной физической реакции, иностранный язык, детский сад.

Pyvovar Y.O. Aspects of organizing foreign language training for preschool children in focuses on German development studies / Kharkiv National Pedagogical University after G.S. Skovoroda, Ukraine, Kharkov

This article studies certain aspects of organizing foreign language training for preschool children. It seeks to prove the efficiency of such globally established teaching methods as the communicative method, suggestopedia, and the total physical response method as implemented at Ukrainian preschool establishments. It focuses on the history of their development in the context of international education as well as their role in the development of speech in young children. The article explores a number of early age-specific psychological features while providing a critical evaluation of possible ways of applying educational materials developed by kindergartens as well as data of German early development studies in terms of activities of Ukrainian educators, psychologists, and kindergarten teachers.

Keywords: preschool age, preschool establishments, the total physical response method, foreign language, kindergarten.


Повний текст:

PDF

Посилання


Виготський Л.С. Дитячий вік. - Собр. соч.: У 6 т. М., 1984. – 326 с.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/doshkilnaosvita/30154/ Додаток

В’юнник В.О. Сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування: від теорії до практики [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua

Бойко О.В. Особливості формування мовленнєвої активності у дітей на заняттях з іноземної (англійської) мови / О. Бойко // Наукові записки Ніжин. Держ. ун-ту імені М. Гоголя: наук. журн. / за ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ, 2006. – С. 45-48.

Margarete Blank-Mathieu. Medienerziehung im Kindergarten. Aus: Armin Krenz (Hg.): Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Vorschule und Hort. Neuausgabe. München: mvg-verlag, 40. Lieferung 2001. – S. 52 – 57.

References:

Vyhotskiy L.S. Dytjachiy vik. – Sobr. soch.: U 6 t., M., 1984. – 326 S.

Basoviy component doshkilnoyi osvity (nova redakciya) [Elektronniy resurs] Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/doshkilnaosvita/30154/ Dodatok

Vyunnyk V.O. Suchasni metody navchannya ditey doshkilnogo viku inshomovnogo spilkuvannya: vid teorii do praktyky [Elektronniy resurs] - Rezhym dostupu: http://www.psyh.kiev.ua

Boyko O.V. Osoblyvovsti formuvannya movlennevoyi aktuvnosti u ditey na zanyattzach z inozemnoyi (angliyskoyi) movy / О. Boyko // Naukovi zapysky Nizhyn. Derzh. un-tu imeni М. Hoholya: nauk. zhurn. / za red. E.I. Kovalenko. – Nizhyn: NDU, 2006. – S. 45-48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org