РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Т.С. Павловська, Ю.В. Білецький, Т.С. Вілюра.

Анотація


Представлено результати аналізу категоріальної структури лісів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства (ВОУЛМГ). Поділ лісового фонду на чотири категорії (ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси; експлуатаційні ліси) подано також в розрізі лісових та лісомисливських господарств ВОУЛМГ. Охарактеризовано місце рекреаційно-оздоровчих лісів у структурі лісового фонду досліджуваних підприємств ВОУЛМГ. Здійснено аналіз структури рекреаційно-оздоровчих лісів. Проаналізовано просторове поширення рекреаційних пунктів у межах лісового фонду ВОУЛМГ, їх кількість та займану площу в держлісгоспах, перспективи функціонування.

Ключові слова: експлуатаційні ліси, захисні ліси, ліс, ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення,  лісове господарство, лісовий фонд, рекреаційно-оздоровчі ліси.

Павловская Т.С., Билецкий Ю.В., Вилюра Т.С. Рекреационно-оздоровительные леса Волынской области / Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Украина, Луцк.

Представлены результаты анализа категориальной структуры лесов Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства (ВОУЛОХ). Разделение лесного фонда на четыре категории (леса природоохранного, научного, историко-культурного назначения; рекреационно-оздоровительные леса, защитные леса; эксплуатационные леса) представлены также в разрезе лесных и лесоохотничьих хозяйств ВОУЛОХ. Охарактеризовано место рекреационно-оздоровительных лесов в структуре лесного фонда исследуемых предприятий ВОУЛОХ. Проанализировано пространственное распространение рекреационных пунктов, их количество и занимаемую площадь в гослесхозах, перспективы функционирования.

Ключевые слова: эксплуатационные леса, защитные леса, лес, леса природоохранного, научного, историко-культурного назначения, лесное хозяйство, лесной фонд, рекреационно-оздоровительные леса.

Pavlovska T.S., Biletskyi Y.V., Vilyura T.S. Recreational and healt-improving forests of volyn region / Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine, Lutsk

The results of the analysis of categorical structure of forests of Volyn Regional Office of a Forestry and Hunting (VROFH) are presented. Dividing the forests into four categories (forest conservation, scientific, historical, cultural, recreational forests, protection forest, forest exploitation) are presented in the context of forestry and hunting farms of VROFH. The place of recreation and healt-improving forests in the structure of investigated forest enterprises of VROFH is decribed. The analysis of the structure of recreation and healt-improving forests are made. The spatial distribution of recreational points within the forest fund of VROFH, their number and area in forestry, prospects of functioning are analised.

Keywords: operational forests, protective forests, woods, forest conservation, scientific, historical, cultural, forestry, forest fund, forest recreation and wellness.


Повний текст:

PDF

Посилання


Калуцький І. Рекреаційно-оздоровчі лісові ресурси Івано-Франківщини та шляхи покращення їх використання / І. Калуцький // Гірська школа Українських Карпат. − 2013. − № 10. − С. 176−178.

Ворон В.П. Ліси зеленої зони м. Рівне та їх еколого-захисні функції / В.П. Ворон, С.В. Івашинюта, І.М. Коваль, М.А. Бондарук. – Харків: Вид-во „Нове слово”, 2008. – 224 с.

Зеленський М.Н. Інформативність типів лісу про естетичність насаджень / М.Н. Зеленський // Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2002. – Вип. 1. – С. 67−70.

Криницька Н.Г. Актуальні еколого-економічні і соціальні проблеми використання лісових рекреаційних ресурсів Львівської області // Проблеми та шляхи оптимізації економічних та екологічних взаємовідносин у сталому розвитку Причорноморського регіону: матер. наук. зібрання, присвяченого пам'яті В.В. Вернадського. – Миколаїв: МДГУ, 2003. – С. 67−70.

Кутя М.М. Характеристика рекреаційних навантажень та рекреаційної місткості лісопаркових ландшафтів Києва / М.М. Кутя, О.А. Гірс // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.12. – С. 86–90.

Миклуш С.І. Підходи до оцінки рекреаційних рівнинних букових лісів / С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 56−60.

Прикладівська Т.Р. Моніторинг рекреаційних букових біогеоценозів зеленої зони Львова / Т.Р. Прикладівська // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів: Вид-во НЛТУ України. – 2006. – Вип. 32. – С. 253−263.

Рижов О.М. Ландшафтно-таксаційні особливості рекреаційних насаджень урочища „Григори” − складової частини зеленої зони м. Біла Церква / О.М. Рижов // Агробіологія. − 2012. − № 8. − С. 126−132.

Токарева О.В. Основні напрями поліпшення санітарного та естетичного стану лісопарків м. Києва / О.В. Токарева // Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НУБіП України. – 2011. – Вип. 164, Ч. 3. – С. 139−143.

Чабанчук В. Ю. Використання поліських лісових ландшафтів Рівненщини у рекреації та туризмі / В.Ю. Чабанчук, М.М. Мельнійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. − 2015. − № 2. − С. 147−152.

Явкін В.Г. Проблеми географії та менеджменту туризму: моногр. / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король, М.П. Крачило, М.Т. Гостюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. − Чернівці: Рута, 2006. − 260 c.

Зведений проект організації та розвитку лісового господарства Державних підприємств Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства: пояснювальна записка за матеріалами лісовпорядкування 2012 року. – Ірпінь, 2014. – 318 с.

Постанова Кабінету міністрів України „Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок” від 16 квітня 2007 року № 733.

Волинське ОУЛМГ / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lis.volyn.ua

Лісове господарство України / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ekoinform.com.ua

References:

Kalutskyi I. Rekreatsiino-ozdorovchi lisovi resursy Ivano-Frankivshchyny ta shliakhy pokrashchennia yikh vykorystannia / I. Kalutskyi // Hirska shkola Ukrainskykh Karpat. − 2013. − № 10. − S. 176−178.

Voron V. P. Lisy zelenoi zony m. Rivne ta yikh ekoloho-zakhysni funktsii / V.P. Voron, S.V. Ivashyniuta, I.M. Koval, M.A. Bondaruk. – Kharkiv: Vyd-vo „Nove slovo”, 2008. – 224 s.

Zelenskyi M.N. Informatyvnist typiv lisu pro estetychnist nasadzhen / M.N. Zelenskyi // Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy: zb. nauk. prats. – Lviv: RVV NLTU Ukrainy. – 2002. – Vyp. 1. – S. 67−70.

Krynytska N.H. Aktualni ekoloho-ekonomichni i sotsialni problemy vykorystannia lisovykh rekreatsiinykh resursiv Lvivskoi oblasti // Problemy ta shliakhy optymizatsii ekonomichnykh ta ekolohichnykh vzaiemovidnosyn u stalomu rozvytku Prychornomorskoho rehionu: mater. nauk. zibrannia, prysviachenoho pamiati V.V. Vernadskoho. – Mykolaiv: MDHU, 2003. – S. 67−70.

Kutia M.M. Kharakterystyka rekreatsiinykh navantazhen ta rekreatsiinoi mistkosti lisoparkovykh landshaftiv Kyieva / M.M. Kutia, O.A. Hirs // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2012. – Vyp. 22.12. – S. 86–90.

Myklush S. I. Pidkhody do otsinky rekreatsiinykh rivnynnykh bukovykh lisiv/ S.I. Myklush, Yu.S. Myklush // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats. – Lviv: RVV NLTU Ukrainy. – 2010. – Vyp. 20.9. – S. 56−60.

Prykladivska T.R. Monitorynh rekreatsiinykh bukovykh bioheotsenoziv zelenoi zony Lvova / T.R. Prykladivska // Lisove hospodarstvo, lisova, paperova i derevoobrobna promyslovist: mizhvidomch. nauk.-tekhn. zb. – Lviv: Vyd-vo NLTU Ukrainy. – 2006. – Vyp. 32. – S. 253−263.

Ryzhov O.M. Landshaftno-taksatsiini osoblyvosti rekreatsiinykh nasadzhen urochyshcha „Hryhory” − skladovoi chastyny zelenoi zony m. Bila Tserkva / O.M. Ryzhov // Ahrobiolohiia. − 2012. − № 8. − S. 126−132.

Tokareva O.V. Osnovni napriamy polipshennia sanitarnoho ta estetychnoho stanu lisoparkiv m. Kyieva / O.V. Tokareva // Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy: zb. nauk. prats. – K.: Vyd-vo NUBiP Ukrainy. – 2011. – Vyp. 164, Ch. 3. – S. 139−143.

Chabanchuk V.Yu. Vykorystannia poliskykh lisovykh landshaftiv Rivnenshchyny u rekreatsii ta turyzmi / V.Yu. Chabanchuk, M.M. Melniichuk // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia. − 2015. − № 2. − S. 147−152.

Yavkin V.H. Problemy heohrafii ta menedzhmentu turyzmu: monohr. / V.H. Yavkin, V.P. Rudenko, O.D. Korol, M.P. Krachylo, M.T. Hostiuk; Cherniv. nats. un-t im. Yu. Fedkovycha. − Chernivtsi: Ruta, 2006. − 260 c.

Zvedenyi proekt orhanizatsii ta rozvytku lisovoho hospodarstva Derzhavnykh pidpryiemstv Volynskoho oblasnoho upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva: poiasniuvalna zapyska za materialamy lisovporiadkuvannia 2012 roku. – Irpin, 2014. – 318 s.

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy „Pro zatverdzhennia poriadku podilu lisiv na katehorii ta vydilennia osoblyvo zakhysnykh lisovykh dilianok” vid 16 kvitnia 2007 roku № 733.

Volynske OULMH / Ofitsiinyi sait [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://lis.volyn.ua

Lisove hospodarstvo Ukrainy / Ofitsiinyi sait [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.ekoinform.com.ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org