ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

Б.А. Карпінський, Н.Т. Пак

Анотація


Предмет дослідження особливості формування державотворчого патріотизму і його регіональний аспект

Мета дослідження вивчення основ формування державотворчого патріотизму.

Метод дослідження історичний, порівняльний, літературний, описовий, статистичний

Результати роботи: У статті досліджено ставлення громадян до інституту податків, проаналізовано сутність терміну «державотворчий патріотизм нації», акцентується увага на кількісній складовій державотворчого патріотизму. Дана характеристика регіональним особливостям державотворчого патріотизму, розглянуто питання самодостатності місцевих бюджетів. Здійснено акцент на особливостях становлення основ державності у козацькі часи, формування фінансової та податкової систем даної доби.

Галузь застосування результатів: дані дослідження можна використовувати у навчальному процесі, при викладанні навчальних дисциплін «Історія України», «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система»

Висновки: Людина – її національна свідомість, духовні потреби, національно-громадянська належність, переконання, матеріальний добробут – є основою змісту процесів творення національної суспільної системи.

Сучасний патріотизм повинен включати в себе економічну складову, а саме ставлення людей до інституту податків. Податки є кількісним вимірником фактичного державотворчого патріотизму нації щодо конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників податків у забезпеченні фінансової складової життєзабезпечення й розвитку держави.

Лише той народ, загалом та кожен громадянин зокрема, у якого системно сформовано, виховано важливість почуття та розуміння потреби власної участі у творенні держави шляхом безпосереднього фінансового (податкового) забезпечення її розвитку може розраховувати на свою життєздатність, динамічність і перспективи в сучасному конкурентному просторі.

Становленню фінансової системи Козацької держави сприяла внутрішня економічна політика Богдана Хмельницького (уніфікація оподаткування, дотримання єдиних правил економічної гри) та зовнішня політика (за одними напрямками – лібералізація, за іншими – протекціонізм).

Оскільки регіони різняться чинниками розвитку, то соціально-економічний розвиток не однаковий, а, відтак, податкові надходження будуть різні. Зменшення чисельності населення приводить до зменшення чисельності трудових ресурсів, а, відтак, до зменшення чисельності платників податків.

 Не зважаючи на те, що статистичні дані свідчать про збільшення податкових надходжень у регіонах держави за останній період, можливо стверджувати, що вони все ж зменшуються, оскільки не враховано темпи інфляції грошової одиниці.

Кожен орган регіональної влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для вирішення соціально-економічних завдань конкретного регіону. Бюджетні надходження є потужними важелями стимулювання суспільного розвитку, регулювання економічного розвитку території. Серед найвагоміших проблем місцевих бюджетів є їх розбалансованість. Причому, розбалансованість як вертикального, так і горизонтального характеру. Зокрема, щодо вертикального збалансування, то основним завданням в цьому контексті є приведення у відповідність обсягів фінансових ресурсів того чи іншого рівня регіонального управління з обсягами завдань та повноважень, які на нього покладаються.

Ключові слова: держава, національна суспільна система, патріотизм, регіон, населення, податки, місцеві бюджети, козацька держава, Б. Хмельницький, державність.

кандидат эекономических наук, профессор, Карпинский Б.А., кандидат экономических наук, доцент, Пак Н.Т. Основные аспекты государственного патриотизма нации/ Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Украина, Львов

Предмет исследования особенности формирования государственного патриотизма и его региональний аспект

Цель исследования   изучение основ формирования государственного патриотизма

Метод исследования: исторический, сравнительный, литературный, описательный , статистический.

Результаты работи: В статье исследованы отношения граждан к институту налогов, проанализированы сущность термина «государственно патриотизм нации», акцентируется внимание на количественной составляющей государственно патриотизма. Данная характеристика региональным особенностям государственно патриотизма, рассмотрены вопросы самодостаточности местных бюджетов. Осуществлено акцент на особенностях становления основ государственности в казацкие времена, формирование финансовой и налоговой систем данной эпохи.

Область применения результатов – исследования  можна использовать при изучении учебных  дысциплин «История Украины», «Финансы», «Бюджетная система», «Налогоая система», «Региональное управление и территориальное планирование»

Выводы: Человек – ее национальное сознание, духовные потребности, национально-гражданская принадлежность, убеждения, материальное благосостояние – является основой содержания процессов создания национальной общественной системы.

Современный патриотизм должен включать в себя экономическую составляющую, а именно отношение людей к институту налогов. Налоги являются количественным измерителем фактического государственно патриотизма нации по конкретизации реального участия (нынешних и будущих) налогоплательщиков в обеспечении финансовой жизнеобеспечения и развития государства.

Только народ, в общем и каждый гражданин в частности, в которого системно сформирован, воспитаны важность чувства и понимание необходимости собственного участия в создании государства путем непосредственного финансового (налогового) обеспечение ее развития может рассчитывать на свою жизнеспособность, динамичность и перспективы в современном конкурентном пространстве.

Становлению финансовой системы казацкой державы способствовала внутренняя экономическая политика Богдана Хмельницкого (унификация налогообложения, соблюдение единых правил экономической игры) и внешняя политика (по одним направлениям - либерализация, по другим - протекционизм)

Поскольку регионы различаются факторами развития, то социально-экономическое развитие не одинаково, а значит, налоговые поступления будут разные. Уменьшение численности населения приводит к уменьшению численности трудовых ресурсов, а, следовательно, к уменьшению численности налогоплательщиков. Несмотря на то, что статистические данные свидетельствуют об увеличении налоговых поступлений в регионах государства за последний период, возможно утверждать, что они все же уменьшаются, поскольку не учтены темпы инфляции денежной единицы.

Каждый орган региональной власти должен обладать своими финансовыми источниками, достаточными для решения социально-экономических задач конкретного региона. Бюджетные поступления являются мощными рычагами стимулирования общественного развития, регулирования экономического развития территории.

Среди наиболее значимых проблем местных бюджетов является их разбалансированность. Причем, разбалансированность как вертикального, так и горизонтального характера. В частности, по вертикальной сбалансированности, то основной задачей в этом контексте является приведение в соответствие объемов финансовых ресурсов того или иного уровня регионального управления по объемам задач и полномочий, которые на него возлагаются.

Ключевые слова: государство, национальная общественная система, патриотизм, регион, население, налоги, местные бюджеты, Казацкое государство, Б. Хмельницкий, государственность.

Candidate of economic sciences, professor, Boris Karpinskyi Boris, Candidate of economic sciences, associate professor Natalia Pak Natalia Key aspects of patriotism nation state building/ Lviv national university the name of І. of Franco, Ukraine, Lviv

The subject of research is especially the formation of state patriotism and regional aspects

The purpose of research - the study of the foundations of the state form of patriotism

Method of research: historical, comparative, literature, descriptive statistics.

Problem: In the article attitude of citizens is investigational toward the institute of taxes, essence of term "state-creative patriotism of nation" is analysed, attention is accented on the quantitativ econstituent of state-creative patriotism. This description to theregional features of state-creative patriotism, the question of all-sufficientness of local budgets is considered. An accent iscarried out on the features of becoming of bases of the statesystem in Cossack times, forming of the financial and taxsystems.

Results work:in the past in scientific researches a term was notexamined state-creative patriotism, a quantitative constituentwas not analysed, did not undertake to attention him regionalaspect and factors of regional development. At the same timeand such important aspect of researches asquestion of forming of bases of the Ukrainian financialsystem, government dues and duties was examined fluently.

CONCLUSIONS Humanity – them national consciousness, spiritualnecessities, nationally-civil belonging, persuasion, materialwelfare – is basis of maintenance of processes of creation ofthe national public system.

Modern patriotism must include for itself an economic constituent, namely attitude of people is toward the instituteof taxes. Taxes are the quantitative measuring device ofactual state-creative patriotism of nation in relation to the specification of the real participation (present and future) of taxpayers in providing of financial constituent of life-supportand development/

Only that people, on the whole and every citizen in particular,it is system formed in that, importance of sense andunderstanding of necessity of the own participating iseducated in creation of the state by the direct financial (tax)providing of him development can count on the viability, dynamic and prospects in modern competition space.

Becoming of the financial system of the Cossack state wasassisted by the domestic economic policy of Bohdan Khmelnytskyi (unitization of taxation, observance of onlyrules of economic game) and foreign policy (after onedirections is liberalization, after other is protectionism).

As regions are differed in the factors of development, thensocio-economic development not identical. Andconsequently and tax receivabless will be different. Reduction to the quantity of population results in reduction tothe quantity of labour resources, and consequently and toreduction to the quantity of payers.

Data testify to the increase of tax receivabless in 2014 on 13million hryvnyas. Every government body must own thefinancial sources sufficient for a decision socially – economictasks to the region. Budgetary receivabless are the powerfullevers of stimulation of community development, adjusting ofeconomic development of area.

Among he most ponderable problems of local budgets thereis their disbalance. Thus, disbalance of both vertical and horizontal character. In relation to balance on a vertical lines, then here is bringing basic tasks to conformity of volumes offinancial resources of that or other level of management andby the volumes of tasks and plenary powers that on him

Keywords: the state, national public system, patriotism, region,  population, taxes, local budgets, cossack state, B. Khmelnytskyi, state system.


Повний текст:

PDF

Посилання


Заболоцький Б. Національна економіка: підручник / Б. Заблоцький. – Львів: Новий світ-2000, 2010. – 582 с.

Оглоблин О. Проблема державної влади на Україні за Хмельниччини й Переяславська угода 1654 р. / О. Оглоблин // Український історик. – 1965. – № 3-4. – С. 9-12.

Степанков В.С. Українська державна ідея / В.С. Степанков // Історія української культури, у п’яти томах. – К.: Альтернативи, 2003. – Т. 3. – С. 151-153.

Пак Н.Т. Регіональна економіка: навч. посібник. – Львів: Львівська Політехніка. – 2015. – 325 с.

Круш П.П. Регіональне управління: навч. посібник / П.П. Круш, О.О. Кожемяченко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 247с.

Урбанізація населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Урбанизация.

Населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України.

Ільяшенко В.А. Бюджетне фінансування органів місцевого самоврядування України / В.А. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 4. – С. 117-122.

Тенденції у фінансовому забезпеченні органів місцевого самоврядування та перспективи бюджетної реформи // Стан місцевого самоврядування в Україні в 2012 році. – Режим доступу: http://dialogueauc.org.ua/content/stan-mistsevogo-samovryaduvannya.

Звіт про виконання бюджету м. Львова за 2015 рік – Режим доступу http:/www/city-adm.lviv.ua

Бюджет м. Львова 2016 рік - Режим доступу - http:/www/city-adm.lviv.ua

References:

Zabolotskyi B. (2010). Natsionalna ekonomika: pidruchnyk [A national economy: is a textbook] Lviv: is the Newworld [in Ukrainian].

Ohloblyn O. (1965) Problema derzhavnoi vlady na Ukraini za Khmelnychchyny i Pereiaslavska uhoda 1654 r [Problem of state power on Ukraine at Khmelnychyna and Pereiaslavska agreement of 1654 р Ukrainian historian] [in Ukrainian].

Stepankov V.S. (2003) Ukrainska derzhavna ideia [Ukrainian state idea] (Vols. 1-5): Vol. 3. Istoriia ukrainskoi kultury [History Ukrainian culture] Lviv [in Ukrainian].

Pak N. T. (2015) Rehionalna ekonomika: navch. Posibnyk [Regional economy train aid] Lviv, Lviv Politechnical [in Ukrainian].

Krush P.P., Kozhemiachenko O.O. (2007) Rehionalne upravlinnia: navchalnyi posibnyk. [Regional management: train aid.] К.: Center of Educational Literature [in Ukrainian].

Urbanizatsiia naselennia Ukrainy (2015) [Urbanization of population of Ukraine [Electronicresource]. It is access Mode https://ru.wikipedia.org/wiki/ Urbanizatsiia][in Ukrainian].

Naselennia Ukrainy (2015) [Population of Ukraine [Electronic resource]. It is access Mode https://uk.wikipedia.org/wiki/ Population of Ukraine] [in Ukrainian].

Iliashenko V.A. Biudzhetne finansuvannia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy (2010) [Budgetary financing of organs of local self-government of Ukraine] State and regions. Series: State administration. 4 117-122 [in Ukrainian].

Tendentsii u finansovomu zabezpechenni orhaniv mistsevoho samovriaduvannia ta perspektyvy biudzhetnoi reformy (2012) [The state of local self-government is in Ukraine in 2012.]. It is access Mode http://dialogueauc.org. ua/content/stan-mistsevogo-samovryaduvannya [in Ukrainian].

Zvit pro vykonan byudzhetu mista Lvova za 2015 rik [Report on implementation of budget of city of Lviv for2015]. It is access Mode http:/www/city-adm.lviv.ua [in Ukrainian].

The budget of Lviv Access 2016 [Budget of city of Lviv 2016.] It is access Mode http:/www/city-adm.lviv.ua [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org