Vol 1, No 45 (2021)

DOI: https://doi.org/10.26886/Paradigm.2520-7474.1(45)2021

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

CULTUROLOGY

N. V. Rublevska
PDF

PHILOLOGICAL SCIENCES

Sergii Cheripko
PDF

PEDAGOGIGAL SCIENCES

L. Kostenko
PDF
O. Loboda
PDF
S. Tverdohlib
PDF
Ye. Bidenko
PDF
Z. M. Kramska
PDF
S. Fedorenko
PDF
V. Liubarets, H. Vasylieva
PDF
T. Zamikhovska, V. Pryshchepa
PDF
І. М. Syladiy Syladiy
PDF
Iryna Vakulenko, Myroslav Zhaldak
PDF
Alyona Solonskaya
PDF