Vol 2, No 3 (2018)

DOI: https://doi.org/10.26886/DC.2523-6946.2(3)2018

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

DERMATOVENEREOLOGY: GENERAL QUESTIONS

A. D. Dyudyun, V. V. Gorbuntsov, D. G. Bashmakov, O. I. Gayduk, L. V. Rudenko
PDF
S. S. Кorkhov, M. N. Lebedyuk
PDF
G. I. Makurina, V. G. Syusyuka, O. V. Demidenko, I. P. Dmitrenko, V. O. Kiriyenko
PDF

NON-CONTAINMENT SKIN DISORDERS

V. V. Bocharova
PDF
L. V. Kuts, Anas Atalla Salem Sarayreh, I. V. Аshanina, O. S. Sovirda, К. А. Mykhailuk, L. А. Dzygal
PDF

SYPHILIS AND GONORRHOEA

Iu. V. Shcherbakova, S. K. Dzhoraeva
PDF

COSMETOLOGY: GENERAL QUESTIONS

V. А. Bocharov, L. V. Kuts, L. Yu. Filatova, Yu. V. Zubkova-Maslovskaya, S. V. Goncharov, O. L. Gotsulyak
PDF