Vol 1, No 2 (2018)

BIOENERGETICS IN MEDICINE AND BIOLOGY

DOI: https://doi.org/10.26886/BMB.2523-6938.1(2)2018

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

FUNDAMENTAL SCIENCES AND PROBLEMS OF BIOENERGETICS

I. I. Pavlusenko, M. A. Makeeva, I. A. Yaroshenko, V. I. Pavlusenko
PDF

CLASSICAL AND MODERN APPROACHES AND METHODS OF BIOENERGETIC MEDICINE AND BIOLOGY

V. V. Bocharova
PDF
I. I. Pavlusenko, M. A. Makeeva, A. A. Zhernovenkov, V. I. Pavlusenko
PDF

NEW BIOENERGY TEST SYSTEMS AND ELECTRONICS ANALYSIS OF PREPARATIONS

B. R. Bogomolnyi, A. A. Aristenko, V. P. Barzinskiy
PDF
Yu. V. Zubkova-Masalskaya, L. P. Zubkova
PDF

BIORHYTHMOLOGY

L. V. Kuts
PDF

REFLEXOTHERAPY AND HOMEOPATHY

V. Ye. Hladchuk
PDF

HUMANITARIAN ASPECTS OF BIOENERGY IN MEDICINE AND BIOLOGY (philosophical, religious, legal and others)

V. A. Bocharov, L. Yu. Phylatova, L. V. Kuts, V. V. Bocharova, M. N. Lebedyuk
PDF

DISCUSSIONS, ANALYTICAL REVIEWS

I. A. Shynchukovskyi, V. P. Nespryadko, O. G. Tereshchuk, N. S. Khrol, A. V. Oleinyk
PDF