DEVELOPMENT OF ARTISTIC EDUCATION IN YELISAVETHRAD REGION (SECOND HALF OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY) IN HISTORICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCHES

O. Filonenko

Abstract


The article presents an analysis of historical and pedagogical sources of national scholars, which reveal the issues of artistic education of Yelisavethrad region during the second half of the XIX  early XX centuries. The regional features of the activity and evolution of forms and methods of teaching fine arts in different types of educational institutions have been revealed. Significant contribution of the zemstvo (provincial nobility), as well as charitable organizations, which existed for the maintenance of individuals in the development of artistic and aesthetic education and arts education in Yelisavethrad has been noted. The influence of artistic education on the development of cultural and educational life of the region has been considered. Analysis and systematization of the research on this problem has received further development.

Key words: historiography, Yelisavethrad region, artistic education, educational institutions, educational process.

кандидат педагогічних наук, доцент, Філоненко О. В. Розвиток художньої освіти на єлисаветградщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) в історико-педагогічних дослідженях/ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, Кропивницький

У статті представлено аналіз історико-педагогічних джерел вітчизняних науковців, в яких розкриваються питання художньої освіти Єлисаветградщини в період другої половини XIX – початку XX століття. З’ясовано регіональні особливості діяльності та еволюцію форм і методів навчання образотворчого мистецтва у різних типах навчальних закладів. Відзначено значний внесок земства, а також благодійних організацій, які існували на утримання приватних осіб, провідних митців та педагогів у розвиток художньо-естетичного виховання й художньої освіти в Єлисаветграді. Розглянуто вплив художньої освіти на розвиток культурно-просвітницького життя регіону. Подальшого розвитку набули аналіз і систематизація досліджень з даної проблеми.

Ключові слова: історіографія, Єлисаветградщина, художня освіта, навчальні заклади, освітній процес.


Full Text:

PDF

References


Боса І. О. Діяльність Вечірніх рисувальних і креслярських класів при Єлисаветградському земському реальному училищі кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. О. Боса. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vknukim_myst/2012_26/5.pdf.

Боса І. О. Діяльність товариств пересувних художніх виставок і його вплив на художнє життя Єлисаветграда кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Деякі аспекти провінційної художньої критики [Електронний ресурс] / І. О. Боса. – Режим доступу: www.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/61.pdf.

Боса І. О. Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі ХІХ–ХХ століть [Електронний ресурс] / І. Боса // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. – 2011. – Вип. 11. – С. 145–150.

Боса І. О. Роль художників-педагогів у формуванні й розвитку мистецького життя міста Єлисаветграда в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. О. Боса // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – № 6. – Харків, 2012. – С. 52–55.

Боса І. О. Художник-педагог, академік портретного живопису Петро Крестоносцев (Волгін) / І. О. Боса // Студії мистецтвознавчі: Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – К., 2010. – 140 с.

Босько В. Єлисаветградське благодійне товариство поширення грамотності й ремесел (1873–1914) / В. Босько // Вечірня газета. – 2010. – 17 липня. – С. 7.

Гуріч З. Розвиток художньої освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / З. Гуріч // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. – Сер.: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 139. – С. 176–179.

Єлисаветградському громадське комерційне училище [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http:// www.n–slovo.com.ua/.../1305–kbcfdtnuhflcmrt.

Классова О. Історія перших художніх виставок при Єлисаветградських навчальних закладах / О. Классова // Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність. Матеріали обласної науково-методичної конференції. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – С. 102–109.

О елисаветградских выставках // Голос Юга. – 1913. – 16 сентября.

Отчет о состоянии Елисаветградского Земского Реального училища за 1892 г. // Державний архів Кіровоградської області. – Ф. 60. – Оп. 1. – Спр. 114. – Арк. 222.

Систематический свод постановлений Елисаветградского уездного земского собрания 1865–1895 годы / сост. Е. И. Борисов. – Елисаветград: Тип. Гольденберга. 1895 – 897 с.

References:

Bosa I. O. Diialnist Vechirnikh rysuvalnykh i kresliarskykh klasiv pry Yelysavethradskomu zemskomu realnomu uchylyshchi kintsia ХІХ – pochatku ХХ st. [Elektronnyi resurs] / I. O. Bosa. – Rezhym dostupu: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vknukim_myst/2012_26/5.pdf.

Bosa I O. Diialnist tovarystv peresuvnykh khudozhnikh vystavok i yoho vplyv na khudozhnie zhyttia Yelysavethrada kintsia ХІХ – na pochatku ХХ st. Deiaki aspekty provintsiinoi khudozhnoi krytyky [Elektronnyi resurs]/ I. O. Bosa. – Rezhym dostupu: www.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/61.pdf.

Bosa I. О. Rol Tovarystva poshyrennia hramotnosti ta remesel u khudozhnomu zhytti Yelysavethrada na mezhi ХІХ–ХХ stolit [Elektronnyi resurs] / I. О. Bosa // Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhennia, retsenzii. – 2011. – Vyp. 11. – S. 145–150.

Bosa I. O. Rol khudozhnykiv-pedahohiv u formuvanni y rozvytku mystetskoho zhyttia mista Yelysavethrada v druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st. / I. О. Bosa // Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhitektura. – № 6. – Kharkiv, 2012. – S. 52–55.

Bosa I. O. Khudozhnyk-pedahoh, akademik portretnoho zhyvopysu Petro Krestonostsev (Volhin) / I. O. Bosa // Studii mystetstvoznavchi: Arkhitektura. Obrazotvorche ta dekoratyvno-vzhytkove mystetstvo. – K., 2010. – 140 s.

Bosko V. Yelysavethradske blahodiine tovarystvo poshyrennia hramotnosti y remesel (1873–1914) / V. Bosko // Vechirnia hazeta. – 2010. – 17 lypnia. – S. 7.

Hurich Z. Rozvytok khudozhnoi osvity v Khersonskii hubernii (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ stolittia) / Z Hurich // Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. – Ser.: Pedahohichni nauky. – Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2015. – Vyp. 139. – S. 176–179.

Elysavethradskomu hromadske komertsiine uchylyshche [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: – http:// www.n–slovo.com.ua/.../1305–kbcfdtnuhflcmrt.

O elysavethradskykh vystavkakh // Holos Yuha. – 1913. – 16 sentiabria.

Otchet o sostoianyy Elysavethradskoho Zemskoho Realnoho uchylyshcha za 1892 h. // Derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblasti. – F. 60. – Op. 1. – Spr. 114. – Ark. 222.

Systematycheskyi svod postanovlenyi Elysavethradskoho uezdnoho zemskoho sobranyia 1865–1895 hodы / sost. E. Y. Borysov. – Elysavethrad: Typ. Holdenberha. 1895 – 897 s.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(21)2018.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.