CONTENT AND STRUCTURE OF THE CATEGORY "PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF FUTURE TEACHER-PEDAGOGUE"

I. V. Firsova

Abstract


In the reviewed article on the basis of the study of scientific literature, the author attempts to analyze the main approaches to the issue of professional socialization of the future teacher-pedagogue, which is differently interpreted in psychological and pedagogical circles. Therefore, finding out its content and structure is relevant and requires a clear definition. Particular attention has been paid to studying the connection of this category with the phenomena of self-actualization and self-consciousness of the individual, which are increasingly becoming the object of psychological research. The purpose of this article is to analyze the approaches of the paradigm of psychological and pedagogical research to determine the content and structure of the professional socialization of the personality of the future teacher-pedagogue. The process of professional socialization of the individual in the unity of various planes of the implementation of elements of self-consciousness has been considered; the structure and basic mechanisms of socialization of the personality have been determined; the tendencies of psychological and pedagogical scientific thought regarding the interpretation of the category of professional socialization have been researched. It has been found out that the professional socialization of the future teacher-pedagogue has its own specificity, which manifests itself primarily in reducing self-actualization and increasing prosociality.

Key words: personality, socialization, professional socialization, professional socialization of future teacher-pedagogue.

Фирсова И. В. Содержание и структура категории «профессиональная социализация будущего преподавателя-педагога» / Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Кропивницький, Украина.

В рецензируемой статье на основе изучения научной литературы автором предпринимается попытка анализа основных подходов к вопросу профессиональной социализации будущего преподавателя-педагога, которая неоднозначно толкуется в психологических и педагогических кругах, поэтому выяснение ее содержания и структуры является актуальным и требующим четкого определения. Особое внимание уделяется изучению связи этой категории с феноменами самоактуализации и самосознания личности, что все чаще становятся объектом психологических исследований. Целью этой статьи является анализ подходов парадигмы психолого-педагогических исследований к определению содержания и структуры категории профессиональной социализации личности будущего преподавателя-педагога, которая реализована путем решения следующих задач: рассмотрен процесс профессиональной социализации личности в единстве различных плоскостей осуществления элементов самосознания; определена структура и основные механизмы социализации личности; исследованы тенденции психолого-педагогической научной мысли относительно толкования категории профессиональной социализации. Сделано вывод, что профессиональная социализация педагога имеет свою специфику, которая проявляется прежде всего в снижении самоактуализации и усилении просоциальности.

Ключевые слова: личность, социализация, профессиональная социализация, профессиональная социализация будущего преподавателя-педагога.


Full Text:

PDF

References


Abulkhanova-Slavskaya K. A. Psikhologiya i soznanie lichnosti (problemy metodologii, teorii i issledovaniya realnoy lichnosti): izbr. psikhol. tr. / K. A. Abulkhanova-Slavskaya. – M.; Voronezh, 1999. – 224 s.

Agapov V. S. Ya-kontseptsiya v strukture upravlencheskoy deyatelnosti/ V. S. Agapov. – M,:GUU, 1999.

Andreeva G. M. Sotsialnaya psikhologiya / G. M. Andreeva. – M.: Izd-vo Mosk. un-ta,1980. – 416 s.

Burlachuk L. F. K psikhologicheskoy teorii situatsii: vzaimodeystvie cheloveka s situatsiey / L. F. Burlachuk, N. B. Mikhaylova // Psikhol. zhurn. – 2002. – T.23, № 1.

Derkach A. A. Akmeologiya v sisteme nauk o cheloveke / A. A. Derkach// Teoriya i metodologiya psikhologii: Postneklassicheskaya perspektiva / otv.red. A. L. Zhuravlev, A.V.Yurevich. – M., 2007.

Ilenkov E. V. Chto takoe lichnost? / E.V.Ilenkov // S chego nachinaetsya lichnost. – M.: Izd. Polit. Lit., 1984. – S. 319-358.

Kupreychenko A. B. Sotsialnoe samoopredelenie rossiyskogo gorodskogo srednego klassa / A. B. Kupreychenko, A. S. Moiseev // Uchen. zap. IMEI. – 2011yu - № 2 (2). – S.71-84.

Lomov B. F. Sistemnost v psikhologii: izbr. psikhol. tr./ B. F. Lomov. – M.; Voronezh, 2003. – 424 s.

Makarenko A. S. Izbr. Proizvedeniya: V 8-i t. / A. S. Makarenko. – M.: Pedagogika, 1984.

Maslou A. Motivatsiya i lichnost / A. Maslou. – SPb.: Yevraziya, 1999. – 478 s.

Pilipovskiy V. Ya. Vstupitelnaya statya // R. Berns. Ya-kontseptsiya i vospitanie. – M., 1985.

Rubinshteyn S. L. Izbrannye filosofsko-psikhologicheskie trudy. Osnovy ontologii, logiki i psikhologi / S. L. Rubinshteyn. – M., 1997.

Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii: v 2 t. / S. L. Rubinshteyn. – M.: Pedagogika, 1989. – T. 1.

Salliven G. S. Mezhlichnostnaya teoriya psikhiatrii / G. S. Salliven // Istoriya zarubezhnoy psikhologii / [red. P. Ya. Galperin, A. N. Zhdan]. – M., 1986. – S. 172 – 185.

Sokolova Ye. Ye. Idei A.N. Leonteva i ego shkoly o postupke kak edinitse analiza lichnosti v ikh znachenii dlya istoricheskoy psikhologii / Ye. Ye. Sokolova //Traditsii i perspektivy deyatelnostnogo podkhoda v psikhologii. – M., 1999.

Filippova L. V. Sotsializatsiya lichnosti i pedagogicheskaya deyatelnost obshchestva: Dis. ... kand.filos. nauk. – Perm, 1985.

Filippova L. V. Filosofsko-pedagogicheskie osnovy valeologii / L. V. Filippova. – N. Novgorod, 2000.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(21)2018.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.