APPLICATION OF THE SYSTEM APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL WORKSHOP OF THE INSTITUTE OF TEACHERS

M. Korotkich

Abstract


The theoretical bases of pedagogical skill are considered, the systematic approach to the development of the pedagogical skill of military teachers in professional activity is substantiated. The essence of the concept of «pedagogical skill» is revealed. Thus, the application of a systematic approach to the development of pedagogical skills of instructors of the high schools is characterized. At the organizational and activity stage, the main tasks of improving the skills of teachers for the continuous development of pedagogical skills and the ways of implementing a systematic approach to the development of pedagogical skills of teachers of the Secondary Schools are theoretically substantiated and singled out. The prospect-search phase of the technology provides the justification for improving the professional qualifications of military teachers through the introduction of information technology in the educational process.

Key words: educational process, pedagogical skills, pedagogical technologies, system approach, professional activity.

кандидат педагогічних наук, Короткіх М. А. Застосування системного підходу до розвитку педагогічної майстерності викладачів ВВНЗ/ Військова академія, Україна, Одеса

Розглянуто теоретичні основи педагогічної майстерності, обґрунтовано застосування системного підходу до розвитку педагогічної майстерності військових викладачів у професійній діяльності. З’ясовано сутність поняття «педагогічна майстерність». Відтак, охарактеризовано застосування системного підходу до розвитку педагогічної майстерності викладачів ВВНЗ. На організаційно-діяльнісному етапі теоретично обґрунтовано та виокремлено головні завданням підвищення кваліфікації викладачів на постійний розвиток педагогічної майстерності та шляхи реалізації системного підходу до розвитку педагогічної майстерності викладачів ВВНЗ. Перспективно-пошуковий етап технології передбачає обґрунтування удосконалення професійної кваліфікації військових викладачів шляхом впровадження інформаційних технологій в освітній процес.

Ключові слова: освітній процес, педагогічна майстерність, педагогічні технології, системний підхід, професійна діяльність.


Full Text:

PDF

References


Воловник В. Є. Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методики професійної освіти» / Воловник Валентина Євгенівна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2002. – 302 с.

Высоцкий C. В. Структура психолого-педагогических условий формирования поисково-творческой направленности личности в процессе обучения / C. В. Высоцкий // Науковий вісник Південноукраїнського держ. ун-ту ім. К. Д. Ушинського: [зб. наукових праць]. – Одеса, 1999. – Вип. 8–9. – С. 90-94.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / [за ред. С. Головко] / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

Зелений В. І. Місце педагогічної культури у професійній діяльності офіцера внутрішніх військ МВС України / В. І. Зелений // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К.: КІВС, 2001. – № 6. – С. 360-362.

Короткіх М. А. Розвиток педагогічної майстерності у професійній діяльності викладачів вищих військових навчальних закладів / Михайло Анатолійович Короткіх // Prospects of World Science – 2015: materials of the XI International scientific and practical conference (Sheffield, July 30 – August 7, 2015). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – Volume 4: Pedagogical sciences. – С. 18-19.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: [курс лекцій] / О. В. Кустовська, – Т.: Економічна думка, 2005. – 124 с.

Мешко Г. М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я: [монографія]; за ред. В. П. Кравця / Г. М. Мешко. – Т.: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 468 с.

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України» від 13.04.2005 № 221/217.

Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]: [у 2 кн.] / И. П. Подласый. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – Кн. 1. – 574 с.

Телелим В. М. Підготовка військових фахівців з вищою освітою: системний підхід / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. 2013. – № 1–3. – С. 315.

Теличко Н. В. Онтологія педагогічної майстерності / Н. В. Теличко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 3. – С. 157-162.

Чистовська І. П. Формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління: дис…канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Чистовська Ірина Петрівна; Національна академія оборони України. – К., 2006. – 223 с.

References:

Volovnyk V. Je. Pedaghoghichni umovy diaghnostuvannja rivnja pidghotovky vijsjkovykh fakhivciv: dys. ... kandydata ped. nauk: 13.00.04 «Teorija i metodyky profesijnoji osvity» / Volovnyk Valentyna Jevghenivna; Pivdennoukr. derzh. ped. un-t im. K. D. Ushynsjkogho. – O., 2002. – 302 s.

Vysockyj C. V. Struktura psykhologho-pedaghoghycheskykh uslovyj formyrovanyja poyskovo-tvorcheskoj napravlennosty lychnosty v processe obuchenyja / C. V. Vysockyj // Naukovyj visnyk Pivdennoukrajinsjkogho derzh. un-tu im. K. D. Ushynsjkogho: [zb. naukovykh pracj]. – Odesa, 1999. – Vyp. 8–9. – S. 90-94.

Ghoncharenko S. U. Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj slovnyk / [za red. S. Gholovko] / S. U. Ghoncharenko. – K.: Lybidj, 1997. – 374 s.

Zelenyj V. I. Misce pedaghoghichnoji kuljtury u profesijnij dijaljnosti oficera vnutrishnikh vijsjk MVS Ukrajiny / V. I. Zelenyj // Problemy penitenciarnoji teoriji i praktyky. Bjuletenj Kyjivsjkogho instytutu vnutrishnikh sprav. – K.: KIVS, 2001. – № 6. – S. 360-362.

Korotkikh M. A. Rozvytok pedaghoghichnoji majsternosti u profesijnij dijaljnosti vykladachiv vyshhykh vijsjkovykh navchaljnykh zakladiv / Mykhajlo Anatolijovych Korotkikh // Prospects of World Science – 2015: materials of the XI International scientific and practical conference (Sheffield, July 30 – August 7, 2015). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – Volume 4: Pedagogical sciences. – S. 18-19.

Kustovsjka O. V. Metodologhija systemnogho pidkhodu ta naukovykh doslidzhenj: [kurs lekcij] / O. V. Kustovsjka, – T.: Ekonomichna dumka, 2005. – 124 s.

Meshko Gh. M. Pidghotovka majbutnikh uchyteliv do zberezhennja i zmicnennja profesijnogho zdorov'ja: [monoghrafija]; za red. V. P. Kravcja / Gh. M. Meshko. – T.: TNPU im. V. Ghnatjuka, 2012. – 468 s.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrajiny ta Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny «Pro zatverdzhennja instrukciji pro orghanizaciju osvitnjoji dijaljnosti u vyshhykh vijsjkovykh navchaljnykh zakladakh Zbrojnykh Syl Ukrajiny ta vijsjkovykh navchaljnykh pidrozdilakh vyshhykh navchaljnykh zakladiv Ukrajiny» vid 13.04.2005 # 221/217.

Podlasyj Y. P. Pedaghoghyka. Novyj kurs: [ucheb. dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenyj] : [u 2 kn.] / Y. P. Podlasyj. – M.: Ghumanytar. yzd. centr VLADOS, 2004. – Kn. 1. – 574 s.

Telelym V. M. Pidghotovka vijsjkovykh fakhivciv z vyshhoju osvitoju: systemnyj pidkhid / V. M. Telelym, Ju. I. Prykhodjko // Nac. un-t oborony Ukrajiny im. I. Chernjakhovsjkogho. 2013. – № 1–3. – S. 315.

Telychko N. V. Ontologhija pedaghoghichnoji majsternosti / N. V. Telychko // Problemy suchasnoji pedaghoghichnoji osvity. Serija: Pedaghoghika i psykhologhija. – Jalta: RVV KGhU, 2013. – Vyp. 41. – Ch. 3. – S. 157-162.

Chystovsjka I. P. Formuvannja pedaghoghichnoji kompetentnosti majbutnikh maghistriv vijsjkovogho upravlinnja: dys…kand. ped. nauk: 13.00.04 «Teorija i metodyka profesijnoji osvity» / Chystovsjka Iryna Petrivna; Nacionaljna akademija oborony Ukrajiny. – K., 2006. – 223 s.




DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(21)2018.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.