FEATURES OF PREPARING FUTURE OFFICERS TO USE RADIATION-CHEMICAL PROTECTION PRODUCTS IN THE PROCESS OF EXPERIMENTAL DISCIPLINES

Y. Korol

Abstract


The theoretical principles of training future officers for professional activity, modern approaches to military education in a democratic society focused on priority directions in the construction of the Armed Forces and other military formations of Ukraine, trends in the development of military education and the tendencies of ensuring the development of high moral qualities of the defender of the Fatherland; the theoretical basis of training future officers for professional activity in the process of studying professional disciplines, peculiarities of preparation of future officers for the use of radiation and chemical protection means in the process of studying of professional disciplines; the directions of improvement of preparation of future officers in pedagogical theory and practice are substantiated; The main features of the training of future officers in the system of training future officers for professional activity as an important component of military education are highlighted.

Key words: higher military education, military education system, future officers, professional activities, professional training, peculiarities of future officers training.

Король Я. І.  Особливості підготовки майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту у процесі вивчення фахових дисциплін/ Військова академія, м. Одеса

Розглянуто теоретичні засади підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності, сучасні підходи до військової освіти в демократичному суспільстві, які орієнтовані на пріоритетні напрями у будівництві Збройних Сил та інших військових формувань України, тенденції розвитку військової освіти та тенденції забезпечення розвитку високих моральних якостей захисника Вітчизни; з’ясовано теоретичні основи підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін, особливості підготовки майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту у процесі вивчення фахових дисциплін; обґрунтовано напрями вдосконалення підготовки майбутніх офіцерів у педагогічній теорії і практиці; виділено основні особливості підготовки майбутніх офіцерів у системи підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності як важливої складової військової освіти.

Ключові слова: вища військова освіта, система військової освіти, майбутні офіцери, професійна діяльність, професійна підготовка, особливості підготовки майбутніх офіцерів.


Full Text:

PDF

References


Буг С. В. Об оценке эффективности подготовки военных специалистов / С. В. Буг // Военная мысль. – 2001. – No 1. – С. 51-52.

Військова психологія і педагогіка : підруч. / авт. кол-в: Л. А. Снігур, О. А. Хижняк, Є. М. Подтергера, Е. І. Сарафанюк, К. П. Аветісян, О. Ю. Булгакова; за заг. ред. Л. А. Снігур. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2010. – 576 с.

Военная педагогика / под. ред. О. Ю. Ефремова. – СПб.: Питер, 2008. – 640 с.

Войтюк О. А. Формування психологічної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Анатоліївна Войтюк. – Хмельницький : Вид-во Нац. академії ДПСУ, 2009. – 308 с.

Генсон М. Е. Керування освітою та організаційна поведінка / М. Е. Генсон; пер. з англ. Х. Проців. – Львів: Літопис, 2002. – 384 с.

Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей: дис. … докт. пед. наук.: 13.00.02 / Оксана Миколаївна Гончарова. – К., 2007. – 471 с.

Закон України «Про вищу освіту» : від 01.07.2014 № 1556-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111- zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.

Кабінет Міністрів України постанова від 15 грудня 1997 р. N 1410 Київ Про створення єдиної системи військової освіти] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-п.

Лісніченко Ю. М. Підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Лісніченко Юрій Михайлович; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Х., 2015. – 167 с.

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. І. Нещадим; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2004. – 56 с.

Телелим В. М. Підготовка військових фахівців з вищою освітою: системний підхід / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Нац-й ун-т оборони України ім. І. Черняховського. Військо України. – 2013. – № 1-3. – С. 3-15.

Торгашина Т. И. Научно-исследовательская работа студентов педагогического вуза как средство развития их творческого потенциала: автореф. дисс. на соискание уч. ступени канд. пед. наук: спец. 13.00.08/ Т. И. Торгашина; Волгоградский государственный педагогический университет. – Волгоград, 1999. – 192 с.

Ягупов В. В. Військове виховання: історія, теорія і методика: [навч. посіб.] для вищих навч. закл. / В. В. Ягупов, С. Г. Єрохін, О. В. Кожедуб та ін.; заг. ред. В. В. Ягупова. – К.: вид-во КНУ, 2000. – 400 с.

References:

Buh S. V. Ob otsenke effektyvnosty podhotovky voennykh spetsyalystov / S. V. Buh // Voennaia mysl. – 2001. – No 1. – S. 51-52.

Viiskova psykholohiia i pedahohika: pidruch. / avt. kol-v: L. A. Snihur, O. A. Khyzhniak, Ye. M. Podterhera, E. I. Sarafaniuk, K. P. Avetisian, O. Yu. Bulhakova; za zah. red. L. A. Snihur. – Lutsk: PVD «Tverdynia», 2010. – 576 s.

Voennaia pedahohyka / pod. red. O. Yu. Efremova. – SPb.: Pyter, 2008. – 640 s.

Voitiuk O. A. Formuvannia psykholohichnoi kompetentnosti vykladachiv inozemnykh mov vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv: dys. ... kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Olena Anatoliivna Voitiuk. – Khmelnytskyi: Vyd-vo Nats. akademii DPSU, 2009. – 308 s.

Henson M. E. Keruvannia osvitoiu ta orhanizatsiina povedinka / M. E. Henson; per. z anhl. Kh. Protsiv. – Lviv: Litopys, 2002. – 384 s.

Honcharova O. M. Teoretyko-metodychni osnovy osobystisno-oriientovanoi systemy formuvannia informatychnykh kompetentnostei studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: dys. … dokt. ped. nauk.: 13.00.02 / Oksana Mykolaivna Honcharova. – K., 2007. – 471 s.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu»: vid 01.07.2014 № 1556-VII. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111- zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.

Kabinet Ministriv Ukrainy postanova vid 15 hrudnia 1997 r. N 1410 Kyiv Pro stvorennia yedynoi systemy viiskovoi osvity] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-p.

Lisnichenko Yu. M. Pidhotovka maibutnikh ofitseriv do profesiinoi diialnosti v protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin: dys. ... kandydata ped. nauk: 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / Lisnichenko Yurii Mykhailovych; Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. – Kh., 2015. – 167 s.

Neshchadym M. I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / M. I. Neshchadym; In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy. – K., 2004. – 56 s.

Telelym V. M. Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu: systemnyi pidkhid / V. M. Telelym, Yu. I. Prykhodko // Nats-y un-t oborony Ukrainy im. I. Cherniakhovskoho. Viisko Ukrainy. – 2013. – № 1-3. – S. 3-15.

Torhashyna T. Y. Nauchno-yssledovatelskaia rabota studentov pedahohycheskoho vuza kak sredstvo razvytyia ykh tvorcheskoho potentsyala: avtoref. dyss. na soyskanye uch. stupeny kand. ped. nauk: spets. 13.00.08/ T. Y. Torhashyna; Volhohradskyi hosudarstvennыi pedahohycheskyi unyversytet. – Volhohrad, 1999. – 192 s.

Yahupov V. V. Viiskove vykhovannia: istoriia, teoriia i metodyka: [navch. posib.] dlia vyshchykh navch. zakl. / V. V. Yahupov, S. H. Yerokhin, O. V. Kozhedub ta in.; zah. red. V. V. Yahupova. – K.: vyd-vo KNU, 2000. – 400 s.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(21)2018.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.