Vol 1, No 2 (2018)

DERMATOVENEROLOGY AND COSMETOLOGY

DOI: https://doi.org/10.26886/DC.2523-6946.1(2)2018

Table of Contents

DERMATOVENEREOLOGY: GENERAL QUESTIONS

Yaroslav Zarutskiy, Serhii Korol, Kostiantyn Karpenko
PDF
K. V. Kolyadenko, M. N. Lebedyuk, V. А. Bocharov
PDF

NON-CONTAINMENT SKIN DISORDERS

V. V. Bocharova
PDF

SYPHILIS AND GONORRHOEA

Gleb Bondarenko
PDF

COSMETOLOGY: GENERAL QUESTIONS

I. V. Sakhanda, N. А. Koziko
PDF

COSMETOLOGICAL ASPECTS OF SKIN CHANGES

L. V. Kuts, V. V. Bocharova, V. Ye. Hladchuk, L. Yu. Filatova, Yu. V. Zubkova-Masalskaya
PDF

TRADITIONAL AND INNOVATIVE COSMETOLOGICAL METHODS

A. V. Dobrovolska
PDF