Multimedia technology in teaching mathematics pupils 1 – 4 classes

K. Vlasenko, M. Borysenko

Abstract


We describe the use of multimedia technology in teaching mathematics in elementary school. The synthesis, systematization, synthesis of existing theoretical positions that make it possible to organize teaching mathematics elementary school students using multimedia technology. Used systematic and comparative analysis of scientific-methodological and psycho-pedagogical literature. The concept multimedia support teaching mathematics in elementary school. Developed requirements and proposed guidelines for creating and using multimedia learning support during lessons in mathematics 1 – 4 classes: presentations, simulators, dynamic models, educational expert systems. Proved that the use of the investigated technologies grounded in multimedia teaching mathematics accompanied by elementary school students during development is important to ensure the selection of appropriate methods of components that should create new opportunities prepare students while changing living conditions, encourage self-education.

Keywords: teaching mathematics, primary school, multimedia technology, multimedia support training requirements.

Описано використання мультимедійних технологій у навчанні математики в початковій школі. Здійснено синтез, систематизацію, узагальнення наявних теоретичних положень, що вможливлюють організацію навчання математики учнів початкової школи з використанням мультимедійних технологій.  Використано системний і порівняльний аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної літератури. Уточнено поняття мультимедійного супроводу навчання математики в початковій школі. Розроблено вимоги та запропоновано методичні рекомендації щодо створення та використання мультимедійного супроводу навчання під час уроків математики у 1 – 4 класах. Показано, що використання досліджуваних технологій ґрунтоване на мультимедійному супроводі навчання математики учнів початкової школи, під час розроблення якого важливо забезпечувати вибір відповідних компонентів методики, що має створювати можливості нової підготовки учнів під час зміни умов життєдіяльності, стимулювати самоосвіту.

Ключові слова: навчання математики, початкова школа, мультимедійні технології, мультимедійний супровід навчання, вимоги.


Full Text:

PDF

References


Андрієвська В. М. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти [Електронний ресурс] / Андрієвьска В. М., Олефіренко Н. В. // Information Technologies and Learning Tools. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/228/214. – Дата звернення : 28.12.2015.

Васильєва Д. В. Методика навчання математики учнів 5-6 класів з використанням мультимедійної дошки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. – «Теорія і методика навчання» / Дарина Володимирівна Васильєва ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 267 с.

Грамбовська Л. В. Комп’ютерні динамічні моделі як засіб дидактичного забезпечення процесу навчання геометрії в сучасній школі / Грамбовська Л. В., Яковчук О. М. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – № 7. – С. 14 – 17.

Гризун Л.Е. Комп’ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки дослідницького підходу в навчанні математики старшокласників / Гризун Л. Е. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 7. – С. 10 – 14.

Дорот В. Л. Толковый словарь современной компьютерной лексики / Дорот В. Л. , Новиков Ф. А. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 608 с.

Дубова Т. В. Розвиток пізнавальної активності учнів 5 – 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. – «Теорія і методика навчання» / Тетяна Володимирівна Дубова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – 18 с.

Кондратова В. В. Застосування комп’ютерної графіки у навчально-виховному процесі школи : навч.-метод. посібник / Кондратова В. В. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського, 2007. – 48 с.

Корчевський Б. Б. Мультимедійні технології в навчанні. Створення навчальних відеофільмів / Корчевський Б. Б., Дякова В. В. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 3. – С. 118 – 123.

Куліченко Н. М. Використання ІКТ на уроках в початковій школі [Електронний ресурс] / Куліченко Н. М. // Мережа шкільних навчальних закладів Львівської області. – Режим доступу : http://lvivedu.com/uk/article/ vikoristannya-ikt-na-urokakh-v-pochatkovii-shkoli.html. – Дата звернення : 09.02.2016.

Лунак О. М. Огляд видів експертних систем та їх класифікація [Електронний ресурс] / Лунак О. М. // ТНТУ Wiki. – Режим доступу : http://wiki.tntu.edu.ua/ Огляд_видів_експертних_ систем_та_їх_класифікація. – Дата звернення : 09.02.2016.

Олексюк Н. В Актуальність використання мультимедійних засобів у попередженні агресивної поведінки молодших школярів / Олексюк Н. В. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 43, вип. 5. – С. 128 – 139.

Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / Підласий І. П. – К. : Слово, 2004. – 616 с.

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року : постанова від 13.04.2011 № 494 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : офіц. вид. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 1/2. – С. 15 – 30.

Скафа О. І. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики : навчально-методичний посібник / Скафа О. І., Тутова О. В. ; [Донецький національний університет]. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2009. – 320 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980) [Електронний ресурс] // Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980). Режим доступу : http://sum.in.ua/s/suprovid. – Дата звернення : 14.09.2012.

Югова Л. Б. Использование мультимедиа технологий на уроках математики в начальной школе [Электронный ресурс] / Югова Л. Б. // Информационные технологи в образовании. – Режим доступа : http://www.rusedu.info/Article942.html. – Дата обращения : 12.03.2016.

Dave R. H. Lifelong education and school curriculum / Dave R. H. – Hamburg, Unesco Institute for Education. – 1973. – Рр. 20 – 30.

References:

Andrієvska V. M. Multimedіynі tekhnologії u pochatkovіy lantsі osvіti [Yelektronniy resurs] / Andrієvska V. M., Olefіrenko N. V.// Information Technologies and Learning Tools. – Rezhim dostupu : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/228/214. – Data zvernennya : 28.12.2015.

Vasilєva D. V. Metodika navchannya matematiki uchnіv 5 – 6 klasіv z vikoristannyam multimedіynoї doshki : dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. – «Teorіya і metodika navchannya» / Darina Volodimirіvna Vasilєva ; Іnstitut pedagogіki NAPN Ukraїni. – Kiїv, 2012. – 267 s.

Grambovska L. V. Komp’yuternі dinamіchnі modelі yak zasіb didaktichnogo zabezpechennya protsesu navchannya geometrії v suchasnіy shkolі / Grambovska L. V., Yakovchuk O. M. // Komp’yuter u shkolі ta sіm’ї. – 2010. – № 7. – S. 14 – 17.

Grizun L. Ye. Komp’yuternі dinamіchnі modelі yak іnstrument pіdtrimki doslіdnitskogo pіdkhodu v navchannі matematiki starshoklasnikіv / Grizun L. Ye. // Komp’yuter u shkolі ta sіm’ї. – 2012. – № 7. – S. 10 – 14.

Dorot V. L. Tolkovyy slovar sovremennoy kompyuternoy leksiki / Dorot V. L., Novikov F. A. – SPb. : BKhV-Peterburg, 2004. – 608 s.

Dubova T. V. Rozvitok pіznavalnoї aktivnostі uchnіv 5 – 6 klasіv na osnovі novikh іnformatsіynikh tekhnologіy navchannya na urokakh matematiki : avtoref. dis. … kand. ped. nauk : 13.00.02. – «Teorіya і metodika navchannya» / Tetyana Volodimirіvna Dubova ; NPU іm. M.P. Dragomanova. – K., 2002. – 18 s.

Kondratova V. V. Zastosuvannya komp’yuternoї grafіki u navchalno-vikhovnomu protsesі shkoli : navch.-metod. posіbnik / Kondratova V. V. – Kіrovograd : Vidavnitstvo oblasnogo іnstitutu pіslyadiplomnoї pedagogіchnoї osvіti іm. V. Sukhomlinskogo, 2007. – 48 s.

Korchevskiy B. B. Multimedіynі tekhnologії v navchannі. Stvorennya navchalnikh vіdeofіlmіv / Korchevskiy B. B., Dyakova V. V. // Vіsnik Vіnnitskogo polіtekhnіchnogo іnstitutu. – 2010. – № 3. – S. 118 – 123.

Kulіchenko N. M. Vikoristannya ІKT na urokakh v pochatkovіy shkolі [Yelektronniy resurs] / Kulіchenko N. M. // Merezha shkіlnikh navchalnikh zakladіv Lvіvskoї oblastі. – Rezhim dostupu : http://lvivedu.com/uk/article/ vikoristannya-ikt-na-urokakh-v-pochatkovii-shkoli.html. – Data zvernennya : 09.02.2016.

Lunak O. M. Oglyad vidіv ekspertnikh sistem ta їkh klasifіkatsіya [Yelektronniy resurs] / Lunak O. M. // TNTU Wiki. – Rezhim dostupu : http://wiki.tntu.edu.ua/ Oglyad_vidіv_ekspertnikh_ sistem_ta_їkh_klasifіkatsіya. – Data zvernennya : 09.02.2016.

Oleksyuk N. V. Aktualnіst vikoristannya multimedіynikh zasobіv u poperedzhennі agresivnoї povedіnki molodshikh shkolyarіv / Oleksyuk N. V. // Іnformatsіynі tekhnologії і zasobi navchannya. – 2014. – T. 43, vip. 5. – S. 128 – 139.

Pіdlasiy І. P. Praktichna pedagogіka abo tri tekhnologії : іnteraktivniy pіdruchnik dlya pedagogіv rinkovoї sistemi osvіti / Pіdlasiy І. P. – K. : Slovo, 2004. – 616 s.

Pro zatverdzhennya Derzhavnoї tsіlovoї programi vprovadzhennya u navchalno-vikhovniy protses zagalnoosvіtnіkh navchalnikh zakladіv іnformatsіyno-komunіkatsіynikh tekhnologіy «Sto vіdsotkіv» na perіod do 2015 roku : postanova vіd 13.04.2011 № 494 // Іnformatsіyniy zbіrnik ta komentarі Mіnіsterstva osvіti і nauki, molodі ta sportu Ukraїni : ofіts. vid. M-va osvіti і nauki, molodі ta sportu Ukraїni. – 2012. – № 1/2. – S. 15 – 30.

Skafa O. І. Komp’yuterno-orієntovanі uroki v evristichnomu navchannі matematiki : navchalno-metodichniy posіbnik / Skafa O. І., Tutova O. V. ; [Donetskiy natsіonalniy unіversitet]. – Donetsk : Veber (Donetska fіlіya), 2009. – 320 s.

Slovnik ukraїnskoї movi. Akademіchniy tlumachniy slovnik (1970 – 1980) [Yelektronniy resurs] // Slovnik ukraїnskoї movi. Akademіchniy tlumachniy slovnik (1970 – 1980). Rezhim dostupu : http://sum.in.ua/s/suprovid. – Data zvernennya : 14.09.2012.

Yugova L. B. Ispolzovanie multimedia tekhnologiy na urokakh matematiki v nachalnoy shkole [Elektronnyy resurs] / Yugova L. B. // Informatsionnye tekhnologi v obrazovanii. – Rezhim dostupa : http://www.rusedu.info/Article942.html. – Data obrashcheniya : 12.03.2016.

Dave R. H. Lifelong education and school curriculum / Dave R. H. – Hamburg, Unesco Institute for Education. – 1973. – Рр. 20 – 30.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.