The analysis of constructive-technological aspects the function of root crops diggers

V. M. Baranovsky, O. Ju. Skalsky

Аннотация


Is given the analysis of the design features and technological process of operating of the screw working bodies which is intended for separation of impurities from roots of chicory. Based on the identification of structural models of digging up working bodies is made the classification of root digger by accepted criteria for systematization. The characteristic constructive-technological disadvantages of the main existing types of digging up working bodies are analyzed. The major trends of development of the disk root diggers and directions of improvement of combined systems of digging up roots of chicory with using of spherical disk are proved.

Keywords: root crops, digging up working bodies, classification, combined diggers, spherical disk, ripper, cleaning shaft.

Наведено аналіз конструктивних особливостей і технологічних процесів функціонування робочих органів, призначених для викопування коренеплодів цикорію. На основі ідентифікації структурних моделей викопувальних робочих органів розроблено класифікацію копачів коренеплодів за прийнятими критеріями систематизації. Проаналізовано характерні конструктивно-технологічні недоліки основних існуючих типів викопувальних робочих органів. Обгрунтовано основні тенденції розвитку дискових копачів і напрямки вдосконалення комбінованих викопувальних систем коренеплодів цикорію з використанням сферичного диска.

Ключові слова: коренеплоди, викопувальні робочі органи, класифікація, комбіновані копачі, сферичний диск, розихлювач, очисний вал.


Полный текст:

PDF (English)

Литература


Барановський В. М. Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин / В. М. Барановський // Науковий журнал. Вісник ТДТУ, Тернопіль, 2006. – Том 11, № 2. – С. 67–75.

Дубровин В. Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины / Валерий Дубровин, Геннадий Голуб, Виктор Барановский, Виктор Теслюк // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agrifood industry machinery. – Lublin-Rzeszow, 2013. – Vol. 15. – № 3. – С. 243–255.

Погорелый Л. В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз / Л. В. Погорелый, М. В. Татьянко. – К. : Феникс, 2004. – 232 с.

Борисюк В. О. Методика визначення глибини ходу викопувальних робочих органів для збирання цикорію / В. О. Борисюк, М. М. Зуєв, М. Я. Гументик // Цукрові буряки. – 2003. – № 4. – С. 14.

Гевко Р. Б. Викопувально-очисні пристрої бурякозбиральних машин. / Р. Б. Гевко. – Тернопіль: Поліграфіст, 1997. – 120 с.

Погорілий М. Л. Аналіз напрямків розвитку та ефективності сучасних бурякозбиральних машин / М. Л. Погорілий // Удосконалення системи машин та випробувань сільськогосподарської техніки: Зб. наук. робіт. – Дослідницьке : УкрЦВТ, 1993. – С. 186–198.

Гевко Р. Б. Оптимізація конструктивних параметрів дискових копачів / Р. Б. Гевко // Науковий вісник НАУ. – Вип. 9. –К.: НАУ, 1997. – С. 356–365.

Барановський В. М. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин: монографія / В. М. Барановський, М. І. Підгурський, М. Р. Паньків, В. В. Теслюк, В. Б. Онищенко. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 351 с.

Пат. № 19526 Україна. МПК А01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u200607381 ; заявл. 03.07.2006 ; опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12.

Пат. № 44747 Україна. МПК А01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. Барановський В. М., Рамш В. Ю.; заявник і власник Тернопільський державн. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u200905065; заявл. 22.05.2009; опубл. 12.10.2009. Бюл. № 19.

Пат. № 62598 Україна. МПК А01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201014901; заявл. 10.12.2010 ; опубл. 12.09.2011. Бюл. № 17.

Гументик М. Я. Особливості цикорію кореневого і агротехніка його вирощування / М. Я. Гументик // Зб. наук. праць ІЦБ УААН. – К., 2003. – С. 339–341.

References:

Baranovskyj V. M. The main stages and general principles of current trends of root crop machinery / V.M. Baranovskyj // Scientific magazine.Visnyk TNTU, Ternopil, 2006 –b.11 №2 - p.67-75.

Dubrovyn V. Identification of process developing adaptivity root crop machine./ Valerij Dubrovyn, Gennadij Golub, Viktor Baranovskyj, Viktor Tesliyk // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – Lublin-Rzeszow, 2013. – Vol. 15. – № 3. – С. 243–255.

Pogorelyj L. V. Beet harvesting machines: history, construction, theory, forecast/ L. V. Pogorelyj, M. V. Tatianko.-K : Fenix,2004.-232p.

Borysuk V. O. Борисюк В. О. Method of determining the depth of the course excavating working parts of collecting chicory/ V. O. Borysuk, M. M. Zuev, M. Ya. Humentyk// Sugar beets. – 2003. – № 4. – P. 14.

Hevko R. B. Гевко Р. Б. excavating devices of the beet harvesting machine/ R. B. Hevko. - Ternopil: Poligrafist , 1997. – 120 p.

Pogorelyj M. L. Analyse Погорілий М. Л. Analysis of trends and effectiveness of modern beet harvesting machine/ M. L. Pogorelyj//Improving machine system and testing the agricultural machinery: c. s. works. – Research: UkrCVT, 1993. – P. 186–198.

Hevko R.B. Optimization of design parameters disk diggers/ R.B.Hevko// Scientific magazineNAU. – ed. 9. –К.: NAU, 1997. – P. 356–365.

Baranovskyj V.M. Through the development of adapted transport and technological systems root crop machinery: monograph/ V. M. Baranovskyj, М. І. Pidhurskyj, М. R. Pan`kiv, V. V. Tesluk, V. B. Onyshchenko. – Ternopil: TNTU, 2014. – 351 p.

Pat. № 19526 Ukraine. MPK А01D 25/04. Device for the root excavate/ Baranovskyj V.M. , Pithurskyj М. І., Pan`kiv М. R., Herasymchuk H. A.; the applicant and owner I.Puluj TNTU. – № u200607381; applic.. 03.07.2006; publ.. 15.12.2006. tick. № 12.

Pat. № 44747 Ukraine. MPK А01D 25/04. Device for the root excavate / Pan`kiv М. R., Herasymchuk H. А. Baranovskyj V. М., Ramsh V. U.; applicant and owner I.Puluj TNTU. – № u200905065 ; applic. 22.05.2009 ; publ. 12.10.2009. tick. № 19.

Pat. № 62598 Ukraine. MPK А01D 25/04. Device for the root excavate/ Baranovskyj V. M., Pidhurskyj M. I., Pan`kiv М. R., Herasymchuk H. A.; applicate and owner I. Puluj TNTU. – № u201014901; applic. 10.12.2010; publ. 12.09.2011. tick. № 17.

Humentyk М. Ya. Features chicory root cultivation and agricultural technology / М. Ya. Humentyk// coll. scient. works ICB UAAH. – К., 2003. – P. 339–341.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.