ADVANCED SPOT WELDING TECHNOLOGIES OF THIN-WALLED PARTS

V. Baranovsky, V. Lazaryuk, B. Berezhenko, V. Senchishin

Abstract


At the present stage, resistance spot welding is widely used in the field of mechanical engineering. Positive advantages of this welding process are the considerable level of welding mechanization and automation, versatility and flexibility of the process, relatively small residual deformations. However, the level of defective spot-welds in the mass production of welded structures reaches 5%. Currently, the quality of spot-welded joints is accompanied by increased reliability and durability requirements for welds, a minimum level of residual deformation and minimizing defects as lack of fusion and metal splashing. As a result, modern technologies of double-sided spot welding and general technique of spot-welded joints are considered.

Key words: structural diagram, part, electrode, current, spot-weld, cycle, compression bushing.

доктор технічних наук Барановський В. М., кандидат технічних наук Лазарюк В. В., Береженко Б. М., Сенчишин В. С. Удосконалений спосіб контактного зварювання тонкостінних виробів / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль

На сучасному етапі контактне точкове зварювання широко застосовується в галузі машинобудування за рядом позитивних критеріїв – наявності доволі значного рівня механізації та автоматизації зварювальних робіт, універсальності та гнучкості технологічного процесу, відносно незначних залишкових деформації тощо. Незважаючи на це рівень дефектності зварних точок в серійному виробництві зварних конструкцій при виготовленні відповідальних зварних виробів досягає 5%. Тому до якості зварних точкових з’єднань висуваються підвищені особливі вимоги – надійності та стабільної міцності зварних швів, мінімального рівня залишкових деформацій та мінімізованої кількості різних видів дефектів, наприклад, як непроварів і бризів металу у зоні ядра зварювання. На основі проведеного аналізу розглянуто сучасні технології двостороннього контактного точкового зварювання та загальну схему формування точкових зварних з’єднань.

Ключові слова: структурна схема, деталь, електрод, струм, зварна точка, цикл, обтискна втулка.



Full Text:

PDF

References


Сварка в машиностроении, справочник. (1979). Под редакцией Ю. Н. Зорина. М., Машиностроение, 1979, 510.

Козловский С. Н. (2003). Основы теории и технологии контактной точечной сварки: монография. СибГАУ, Красноярск, 2003, 328.

Орлов В. Д., Дмитриев Ю. В., Чакалев А. .А. (1975). Технология и оборудование контактной сварки. М., Машиностроение, 536.

Козловский С. Н. (2006). Основы теории и технологии программированных режимов контактной точечной сварки. Сибирский государственный аэрокосмический университет. Красноярск, 259.

Биковський О. Г., Лутов Д. М., Піньковський I. В. (2001). Технологія та обладнання електричного контактного зварювання. К., Техніка, 240.

Кривов Г. О, Зворикін К. О. (2012). Виробництво зварних конструкцій. К., КВІЦ, 896.

Гиллевич В. А. (1976). Технология и оборудование рельефной сварки. Л., Машиностроение, 152.

Глебов Л. В., Пескарев Н. А., Файгенбаум Д. С. (1981). Расчет и конструирование машин контактной сварки. Л., Энергоиздат, 424.

Гуляев А. И. (2009). Технология точечной и рельефной сварки сталей. М., Машиностроение, 240.

Глебов Л. В., Филлиппов Ю. И., Чулошников П. Л. (1987). Устройство и эксплуатация контактных машин. Л., Энергоатомиздат, 306.

References:

Svarka v mashinostroenii, spravochnik. (1979). Pod redakciej Ju. N. Zorina. M., Mashinostroenie, 1979, 510.

Kozlovskij S. N. (2003). Osnovy teorii i tehnologii kontaktnoj tochechnoj svarki: monografija. SibGAU, Krasnojarsk, 2003, 328.

Orlov V. D., Dmitriev Ju. V., Chakalev A. A. (1975). Tehnologija i oborudovanie kontaktnoj svarki. M., Mashinostroenie, 536.

Kozlovskij S. N. (2006). Osnovy teorii i tehnologii programmirovannyh rezhimov kontaktnoj tochechnoj svarki. Sibirskij gosudarstvennyj ajerokosmicheskij universitet. Krasnojarsk, 259.

Bykovskyi O. H. Lutov D. M. Pinkovskyi I. V. (2001). Tekhnolohiia Ta Obladnannia Elektrychnoho Kontaktnoho Zvariuvannia. K. Tekhnika 240.

Kryvov H. O Zvorykin K. O. (2012). Vyrobnytstvo Zvarnykh Konstruktsii. K. KVITs 896.

Gillevich V. A. (1976). Tehnologija i oborudovanie rel'efnoj svarki. L., Mashinostroenie, 152.

Glebov L. V., Peskarev N. A., Fajgenbaum D. S. (1981). Raschet i konstruirovanie mashin kontaktnoj svarki. L., Jenergoizdat, 424.

Guljaev A. I. (2009). Tehnologija tochechnoj i rel'efnoj svarki stalej. M., Mashinostroenie, 240.

Glebov L. V., Fillippov Ju. I., Chuloshnikov P. L. (1987). Ustrojstvo i jekspluatacija kontaktnyh mashin. L., Jenergoatomizdat, 306.




DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.5(32)2019.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.