LEGAL REGULATION OF ETHICAL STANDARDS OF PROFESSIONAL ACTIVITY

S. Zhukov

Abstract


The article contains an analysis of the essence of ethical standards of professional activity. The author substantiates the expediency of applying an existential approach to understanding ethical standards. The creation of ethical codes in post-industrial society is a factor in the consolidation of professional social groups. The author argues that the transformation of ethical standards in the legal norm is possible, subject to the addition of a certain sanction. The article contains  description of the features of the synthesis of ethical and legal components of the social norm.

Key words: ethical codes, social norms, legal norms, ethical norms, management.


Full Text:

PDF

References


Safonov, K.B. (2013). Eticheskiye kodeksy: problemy sozdaniya i primeneniya [Ethical codes: problems of creation and application]. Vesnik permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya [Bulletin of Perm University. Philosophy. Psychology. Sociology]. no. 1 (13). 54-57. [in Russian].

Nazarov, V.N., Meleshko, E.D. (2004). Eticheskoye obrazovaniye v Rossii (istoriya i sovremennost') [Ethical education in Russia (history and modernity)]. Tula. [in Russian].

Guseinov, A.A., Apresyan, R.G. (1998). Etika [Ethics]. Moscow. [in Russian].

Kotenko, L.M. (2011). Eticheskiye tsennosti rossiyskikh predprinimateley v epokhu ekonomicheskikh i sotsial'nykh reform obshchestva [Ethical values of Russian entrepreneurs in the era of economic and social reforms of society]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta [Bulletin of St. Petersburg University]. no. 12. [in Russian].

Bakshtanovsky, V.I., Sogomonov, Y.V. Etika professii: missiya, kodeks, postupok [The ethics of the profession: mission, code, act]. Monografiya [Monograph]. Tyumen. [in Russian].

Moral'nyy kodeks [The moral code]. (1974). Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya [Soviet Encyclopedia]. Ed. By Prokhorov, A.M. Moscow. [in Russian].

May R. (2001). Istoki ekzistentsial'nogo napravleniya v psikhologii i yego znacheniye [Origins of the existential trend in psychology and its significance]. Moscow. Eksmo-Press Publishing House. [in Russian].

Leontiev, D. Ekzistentsial'naya psikhologiya [Existential Psychology]. Retrieved from https://postnauka.ru/faq/72740. [in Russian].

Shopina, I.M. (2017). Informatsiyno-psykholohichni vplyvy yak katehoriya informatsiynoho prava: ponyattya, oznaky, osoblyvosti doslidzhennya [Information and psychological influences as a category of information law: concepts, features, features of the study]. Nauka i pravookhorona [Science and law enforcement]. no. 4. [in Ukrainian].

Rakhmatullin, R.Y. (2013). Yestestvennoye i pozitivnoye pravo kak yedinstvo protivopolozhnostey [Natural and positive law as a unity of opposites]. Molodoy uchenyy [Young scientist]. Retrieved from https://moluch.ru/archive/59/8371 [in Russian].

Gulyaikhin, V.N. (2013). Dialektika yestestvennogo i pozitivnogo prava kak istochnik obshchestvenno-pravovogo progressa [The dialectic of natural and positive law as a source of social and legal progress]. Yuridicheskiye issledovaniya [Legal research]. no. 3. Retrieved from http://e-notabene.ru/lr/article_559.html [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.8(27)2018.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.