INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS IN THE FIELD OF FIRE RISK IN FOREST REGIONS OF THE ZHYTOMYR REGIONAL MANAGEMENT OF FOREST AND HORTICULTURAL HORTICULTURE AND FORECASTING THEIR CHANGES TO 2050

V. Levchenko, I. Shulga, R. Zalevky, L. Bezverkha

Abstract


The urgent issues and the main climatic factors influencing the frequency and duration of occurrence and distribution of forest fires in the conditions of Zhytomyr Polissya are substantiated. A preliminary analysis of climatic factors and their influence on the probability of occurrence and distribution of forest fires in the conditions of the Polissya area of Ukraine has been carried out. The subject of the work is a complex of climatic factors that in total constitute a fire hazard factor in the forest ecosystems of the Zhytomyr Oblast Department of Forestry and Hunting. The purpose of the work is to study and systematize the main climatic and microclimatic factors in the territory of the Polissya area of Ukraine, as well as the preliminary preventive forecast for 2050 on the possible occurrence and spread of forest fires. The quantitative connections of level and degree of fire hazard in the region with temperature, humidity and wind conditions are established; the decisive influence of air temperature on the degree of natural fire hazard in Zhytomyr Polissya has been proved. The basic methods of carrying out works are the calculation and analytical for collecting and processing the results obtained from the meteorological stations of Zhytomyr and Korosten, as well as observing the nature of climate and microclimate changes, quantitative indicators of the occurrence and spread of fires during the fire of a dangerous season in forest edatopas of Zhytomyr Oblast Department of Forestry and hunting economy. According to the results of work, it is established that this influence is most affected by the area of fires and is much smaller in their number. An analytical estimation of changes in climatic factors in the period from 2000 to 2018, their significance and reliability, and the impact of these changes on the number and area of forest fires in Zhytomyr Polissya is presented. As a result of the conducted research, it was found out that possible changes in the climatic characteristics and extreme weather conditions of Zhytomyr Oblast for the period from 2019-2030 relative to the modern climatic period for the SRES A1B standard development scenario and their impact on forest fires in Zhytomyr Polissya.

Key words: climate, forest fires, distribution, forecast, fire and dangerous period, Polissya Ukraine, Zhytomyr Polissya.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Левченко В. Б., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шульга І. В., кандидат сільськогосподарських наук Залевський Р. А., кандидат сільськогосподарських наук Безверха Л. М. Вплив кліматичних умов на стан пожежної небезпеки в лісових едатопах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства і прогноз змін кліматичних умов на період до 2050 року. / Житомирський агротехнічний коледж, Житомир, Україна.

Обгрунтовано актуальні питання та основні кліматичні чинники, що впливають на частоту та тривалість виникнення та розповсюдження лісових пожеж в умовах Житомирського Полісся. Проведено попередній аналіз кліматичних чинників та їх вплив на ймовірність виникнення та розповсюдження лісових пожеж в умовах зони Полісся України.

Предметом роботи є комплекс кліматичних факторів, які в сумі складають фактор пожежної небезпеки в лісових едатопах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Метою роботи є вивчення і систематизація основних кліматичних та мікрокліматичних чинників на території зони Полісся України, а також попередній превентивний прогноз до 2050 року щодо можливості виникнення та розповсюдження лісових пожеж. Встановлено кількісні зв’язки рівня та ступеня пожежонебезпеки в регіоні із температурним режимом, режимом зволоження та вітром; доведено визначальний вплив температури повітря на ступінь природної пожежної небезпеки в Житомирському Поліссі.

Основними методами проведення робіт є розрахунково-аналітичний по збору і обробці результатів, отриманих від метеостанцій Житомир та Коростень, а також спостереження за характером змін клімату та мікроклімату, кількісними показниками виникнення та розповсюдження пожеж під час пожежонебезпечного сезону в лісових едатопах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. За результатами роботи встановлено, що цей вплив найбільше позначається на площі пожеж і значно менше - на їх кількості. Приведено аналітичну оцінку зміни кліматичних факторів у період з 2000 по 2018 рр., їх значущості і достовірності та впливу цих змін на кількість і площу лісових пожеж в Житомирському Поліссі. В результаті проведених досліджень було виявлено, що можливі зміни кліматичних характеристик та екстремальних погодних умов Житомирської області на період з 2019-2030 рр. відносно сучасного кліматичного періоду є типовими для сценарію розвитку суспільства за стандартом SRES A1B та досліджено їх вплив на розповсюдження лісових пожеж в Житомирському Поліссі.

Сферою застосування результатів досліджень є лісогосподарські підприємства Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для прогнозу можливостей виникнення та розповсюдженнялісових пожеж з метою збереження та захисту лісових насаджень.

Висновки досліджень полягають в тому, що за період з 2010 по 2018 роки на території Державного підприємства «Житомирське лісове господарство», Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство», а також в лісових едатопах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства досить вагомо змінився клімат, що в свою чергу призвело до збільшення кількості та площі поширення лісових пожеж. В Житомирському Поліссі в період з 2015 по 2018 роки радикально змінився стан кліматичної системи, зокрема: термічний режим, режим зволоження, швидкості та напряму вітру, повторюваність екстремальних і небезпечних погодних явищ. При підвищенні середньодобової температури повітря в січні до відміток: 0; +1оС в Житомирській області можна очікувати подальше підвищення як середньої, так і максимальної та мінімальної температури протягом усього року, при цьому найбільші зміни можливі зимою та восени. Значний ріст температури повітря у перехідні сезони може зумовити збільшення тривалості теплого періоду та літнього сезону, що в свою чергу посилює стан пожежної небезпеки. Суттєве підвищення як мінімальної, так і максимальної температури у теплий період по Житомирській області може привести до збільшення інтенсивності конвективних атмосферних процесів, і як наслідок - до збільшення кількості та інтенсивності гроз. У Житомирській області також можна очікувати збільшення числа спекотних літніх днів, особливо в липні та серпні, з температурою більше 25 та 30°С, і тривалості спекотного періоду. Оскільки ці процеси супроводжуватимуться ростом тривалості бездощового періоду, то такі зміни суттєво вплинуть на зростання пожежної небезпеки – кількість пожеж та їх площа до середини 2025 року ХХІ ст. на Житомирщині може збільшитись в 3 рази. Перспективами подальших досліджень є вивчення і детальний аналіз погодно-кліматичної ситуації на торфових пересушених територіях, де зміна погодних умов і розтягнутість в часі бездощового періоду на тлі збільшення кількості днів зі швидкістю вітру більше 10 м/хв. призведе до масового самозагорання торф’яників і торфовищ, що є особливо характерно і актуально для Північних районів Житомирського Полісся.

Ключові слова: клімат, лісові пожежі, розповсюдження, прогноз, пожежно-небезпечний період, Полісся України, Житомирське Полісся.


Full Text:

PDF

References


Пачаури Р. К., Райзингер А. (2007). Изменение климата 2007 г. Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I, II, III в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Москва, Научная мысль, 104.

Чаба Матиаша (2010). Леса и изменение климата в Восточной Европе и Центральной Азии. Рим, 209 с.

Мохов И. И. (2006). Региональные модельные оценки пожароопасности при глобальных изменениях климата. Доклады Академии Наук, 6, 1-5.

Пятое национальное сообщение Украины по вопросам изменения климата, подготовленное на выполнение статей 4 и 12 Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата и статьи 7 Киотского протокола 2009. Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124_051/print1521696002207247˃ (2009, травень, 02).

Ходаков В. Е., Жарикова М. В. (2011). Лесные пожары: методы исследования. Херсон, Либідь, 470.

Шестое национальное сообщение Украины по вопросам изменения климата, подготовленное на выполнение статей 4 и 12 Рамочной конвенции Организации Объеденённых Наций об изменении климата и статьи 7 Киотского протокола. 2012. Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532˃ (2012, листопад, 21).

Sitt D. (2013). Climate Change. The Physical Science Basis. IPCC Working Group I Contribution to AR5: Approved Summary for Policymakers.

Zibert H. (2016). ENSEMBLES Final Report. Ensembles data archives.

Zibtsev S. (2010). Ukraine forest fire report. International Forest Fire News (IFFN), 40, 61–75.

References:

Pachaury R. K., Raizynher A. (2007). Yzmenenye klymata 2007 h. Obobshchaiushchyi doklad. Vklad rabochykh hrupp I, II, III v Chetvertыi doklad ob otsenke Mezhpravytelstvennoi gruppy ekspertov po yzmenenyiu klymata. Moskva, Nauchnaia mysl, 104. [in Russian].

Chaba Matyasha (2010). Lesa i izmenenye klimata v Vostochnoi Evrope i Csentralnoi Azyy. Rim, 209 s. [in English].

Mokhov Y. Y. (2006). Rehionalnye modelnye otsenky pozharoopasnosti pri hlobalnih yzmeneniyah klimata. Dokladi Akademyy Nauk, 6, 1-5. [in Russian].

Pyatoe natsyonalnoe soobshchenye Ukrayni po voprosam izmeneniya klymata, podhotovlennoe na vipolnenye statei 4 i 12 Ramochnoy konventsyy Orhanyzatsyy Obedinennih Natsyi ob izmeneniy klimata i statti 7 Kiotskogo protokola 2009. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].

˂http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124_051/print1521696002207247˃(2009, traven, 02). [in Ukrainian].

Khodakov V. E., Zharykova M. V. (2011). Lesnie pozhari: metody yssledovanyia. Herson, Lybid, 470. [in Russian].

Shestoe natsionalnoe soobshchenie Ukrainy po voprosam izmeneniya klimata, podhotovlennoe na vipolnenye statei 4 i 12 Ramochnoi konventsyy Organyzatsiy Obedenennih Natsyi ob yzmeneniy klimata i stati 7 Kiotskoho protokola. 2012. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. ˂http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532˃ (2012, noiabr, 21). [in Ukrainian].

Sitt D. (2013). Climate Change. The Physical Science Basis. IPCC Working Group I Contribution to AR5: Approved Summary for Policymakers. [in English].

Zibert H. (2016). ENSEMBLES Final Report. Ensembles data archives. [in English].

Zibtsev S. (2010). Ukraine forest fire report. International Forest Fire News (IFFN), no 40, 61–75. [in English].
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.8(27)2018.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.