CATEGORY «SOCIAL MATURITY» IN THE PERCEPTION UKRAINIAN TEACHERS (THE END XX – THE BEGINNING XXI CENTURY)

M. Koshlyak

Abstract


The article deals with the pedagogical sources of contemporary Ukrainian scholars, who analyzed the category of «social maturity». The main approaches to the classification of historiography and the source database have been  revealed, the results of the author's own research are presented. Due to the large number of elaborated sources, one of the selected groups, which includes scientific sources, namely: monographs, dissertations, devoted to the subject under study or tangent to it, has been described. The key aspects of the study of the presented problem are singled out. It was found out that the concept of "social maturity" is widely used in pedagogical science. Scientists come to the conclusion that maturity is an important component of the formation of a personality in a society, reflects the level of understanding of the personality his/her place in the society, the level of responsibility in relation to his duties and deeds. In addition, this concept combines the features of biological and social development within an individual as well as social and biological and social development of various social groups and social communities. Further development has been given to the analyses and systematization  research on this problem.

Key words: sources of research, historiography, pedagogical researches, social maturity.

Кошляк М. А. Категорія «соціальна зрілість» в рецепції українських педагогів (кінець XX – початок XXI століття) / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, м. Кропивницький

У статті розкрито педагогічні джерела сучасних українських науковців, в яких здійснено аналіз категорії «соціальна зрілість». Розкрито основні підходи до класифікації історіографії та джерельної бази, подано результати власного пошуку автора. Зважаючи на велику кількість опрацьованих джерел, охарактеризовано одну з виділених груп, що включає наукові джерела, а саме: монографії, дисертації,  присвячені досліджуваній темі або дотичні до неї. Виокремлені ключові аспекти вивчення представленої проблеми. З’ясовано, що педагогічній науці поняття «соціальна зрілість» широко використовується. Виходять учені з того, що зрілість є важливим компонентом становлення особистості в суспільстві, віддзеркалює рівень розуміння особистістю свого місця в суспільстві, рівень відповідальності в ставленні до своїх обов’язків та вчинків. До того ж це поняття поєднує особливості біологічного і соціального в межах розвитку як окремої людини, так і соціобілогічного й соціального розвитку різних соціальних груп і соціальних спільнот. Подальшого розвитку набули аналіз і систематизація досліджень з даної проблеми.

Ключові слова: джерела дослідження, історіографія, педагогічні дослідження, соціальна зрілість.

 


Full Text:

PDF

References


Ганжа О. В. Формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя історії у навчально-виховному середовищі: автореф. … дис. канд. пед. наук / О. В. Ганжа. – Кіровоград, 2011. – 21 с.

Ганжа О. В. Соціально-професійна зрілість майбутнього вчителя історії / О. В. Ганжа. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011. – 78 с.

Гупан Н. Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень / Н. Гупан // Рідна шк.: щомісячн. наук.-пед. журн. – 2013. – № 4/5. – С. 53–56.

Коптєва О. М. Формування соціально-професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти: дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Коптєва. – Кропивницький, 2018. – 230 с.

Методологічні засади педагогічного дослідження : [моногр.] / авт. кол.: Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова; Держ. закл. «Луган. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченкаˮ, 2013. – 248 с.

Михайлов О. В. Формування соціальної зрілості студентів економічного профілю: дис. … канд. пед. наук / О. В. Михайлов. – Кіровоград, 2000. – 190 с.

Поліщук С. П. Психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищого професійного училища: дис. … канд. психол. наук.: 19.00.07 / С. П. Поліщук. – Київ, 2007. – 201 с.

Радул В. В. Соціально-педагогічна зрілість: монографія / В. В. Радул. – Кіровоград: ПВЦ ТОВ «Імекс ЛТД», 2002. – 248 с.

Радул В. В. Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія і практика): автореф. … дис. д-ра пед. наук / В. В. Радул. – К., 1998. – 36 с.

Радул В. В. Соціальна зрілість особистості: монографія / В. В. Радул. – Харків: Мачулін, 2017. – 441 с.

Хмуринська Т. О. Формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах: автор. дис. … канд. пед. наук / Т. О. Хмуринська. – Тернопіль. – 2014. – 23 с.

Яворська Г. Х. Соціально-професійна зрілість курсантів вищих закладів освіти МВС України: [монографія] / Г. Х. Яворська. – Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. – 408 с.

Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України ): автореф. … дис. д-ра пед. наук / Г. Х. Яворська. – К., 2006. – 43 с.

References:

Ganzha O. V. Formuvannya sotsialno-profesiynoyi zrilosti maybutnogo vchitelya istoriyi u navchalno-vihovnomu seredovischI: avtoref. … dis. kand. ped. nauk / O. V. Ganzha. – Kirovograd, 2011. – 21 s.

Ganzha O. V. Sotsialno-profesiyna zrilist maybutnogo vchitelya istoriyi: navchalniy posibnik / O. V. Ganzha. – Kirovograd: PP «Tsentr operativnoyi poligrafIyi «Avangard», 2011. – 78 s.

Gupan N. AktualnI problemi metodologiyi istoriko-pedagogichnih doslidzhen / N. Gupan // Ridna shk.: schomIsyachn. nauk.-ped. zhurn. – 2013. – 4/5. – S. 53–56.

Koptеva O. M. Formuvannya sotsialno-profesiynoyi zrilosti uchniv zakladiv profesiyno-tehnIchnoyi osvIti: dis.... kand. ped. nauk: 13.00.04 / O. M. Koptеva. – Kropivnitskiy, 2018. – 230 s.

Metodologichni zasadi pedagogichnogo doslidzhennya : [monogr.] / avt. kol. : E. M. Hrikov, O. V. Adamenko, V. S. Kurilo ta in. ; za zag. red. V. S. Kurila, E. M. Hrikova ; Derzh. zakl. «Lugan. Nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka». – Lugansk: vid-vo DZ «LNU Imeni Tarasa Shevchenka 2013. – 248 s.

Mihaylov O. V. Formuvannya sotsIalnoyi zrilosti studentiv ekonomichnogo profilyu: dis. … kand. ped. nauk / O. V. Mihaylov. – Kirovograd, 2000. – 190 s.

Polischuk S. P. Psihologichni umovi rozvitku sotsialnoyi zrilosti uchniv vischogo profesiynogo uchilischa: dis. … kand. psihol. nauk.: 19.00.07 / S. P. Polischuk. – Kiyiv, 2007. – 201 s.

Radul V. V. Sotsialno-pedagogichna zrilist: monografiya / V. V. Radul. – Kirovograd: PVTs TOV «Imeks LTD», 2002. – 248 s.

Radul V. V. Stanovlennya sotsialnoyi zrilosti molodogo vchitelya (teoriya i praktika): avtoref. … dis. d-ra ped. nauk / V. V. Radul. – K., 1998. – 36 s.

Radul V. V. Sotsialna zrilist osobistosti: monografIya / V. V. Radul. – Harkiv: Machulin, 2017. – 441 s.

Hmurinska T. O. Formuvannya sotsialno-profesiynoyi zrilosti maybutnih sotsialnih pedagogiv u vischih navchalnih zakladah: avtor. dis. … kand. ped. nauk / T. O. Hmurinska. – TernopIl. – 2014. – 23 s.

Yavorska G. H. Sotsialno-profesiyna zrilist kursantiv vischih zakladiv osviti MVS Ukrayini: [monografiya] / G. H. Yavorska. – Odesa: PLASKE ZAT, 2005. – 408 s.

Yavorska G. H. Teoretichni ta metodichni zasadi formuvannya sotsialno-profesiynoei zrilosti kursantiv vischih navchalnih zakladiv MVS Ukrayini ): avtoref. … dis. d-ra ped. nauk / G. H. Yavorska. – K., 2006. – 43 s.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.6(25)2018.6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.