THE MARKETING COMPLEX OF HIGHER EDUCATION IN THE EDUCATIONAL MARKET

I. O. Deineha

Abstract


In a modern information society based on knowledge, education becomes a strategic element of sustainable economic growth. The development of human capital and adaptation of its preparation to the existing requirements of the labor market require large investments both in the formal education system and in individual training. Under these conditions, training structures should actively respond to external challenges, demonstrating significant flexibility and openness. Implementation of marketing concepts and strategies in the activities of educational organizations should promote the development of the market of educational services and increase their quality. The provision of educational services to the consumer that best meet his requirements and expectations can be ensured through the preventive identification of the needs of consumers of educational services and the motives of their behavior, as well as the complex implementation of the concept of higher education institutions based on the client

Key words: educational service, needs of higher education provider, three-level essence of educational service, marketing policy, price policy, material environment, educational process, personnel

  кандидат економічних наук, Дейнега І. О.  Комплекс маркетингу закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг / Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне

У сучасному інформаційному суспільстві, основаному на знаннях, освіта стає стратегічним елементом сталого економічного зростання. Розвиток людського капіталу та адаптація його підготовки до існуючих вимог ринку праці потребують великих інвестицій як у формальну систему освіти, так і в індивідуальне навчання. За таких умов навчальні структури мають активно реагувати на зовнішні виклики, демонструючи значні гнучкість та відкритість. Реалізація маркетингових концепцій та стратегій у діяльності навчальних організацій повинна сприяти розвитку ринку освітніх послуг та підвищенню рівня їх якості. Пропонування споживачеві освітніх послуг, які максимально відповідатимуть його вимогам та очікуванням, може бути забезпечено за рахунок превентивного ідентифікування потреб споживачів освітніх послуг та мотивів їх поведінки, а також комплексної реалізації закладами вищої освіти орієнтованої на клієнта концепції.

Ключові слова: освітня послуга, потреби здобувача вищої освіти, трирівнева сутність освітньої послуги, збутова політика, цінова політика, матеріальне оточення, освітній процес, персонал

 


Full Text:

PDF

References


Кратт, О.А. Ринок послуг вищої школи: методологічні основи дослідження кон’юнктури: монографія/ О.А.Кратт. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 360 с.

Оболенська, Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. – Київ : КНЕУ, 2001. – 208 с.

Окландер, М. А. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів / М. А. Окландер, А. В. Кудіна // Прометей. - 2014. - № 2. - С. 123-128.

Семенюк, С. Б. Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти / С.Б.Семенюк // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1, Т. 48— С. 155-161.

Тєлєтов, О.С. Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів / Тєлєтова С.Г., Тєлєтов О.С. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. 2. – С. 117–124.

Хоменко, О. Особливості маркетингового ціноутворення на ринку освітніх послуг / О. Хоменко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". – 2015. – № 5 (91). – C. 34-39.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу [Електронний ресурс]/ Н.В. Бутенко. – Режим доступу: http://buklib.net/books/23506/

Дейнега І.О. Ідентифікування факторів впливу на вибір споживача освітніх послуг // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 грудня 2017 р. : [тези доп.]. – Рівне: РДГУ, 2017. – 251 с.—С. 147-149.

Bitner M.J. Evaluating Service Encounters: The Efffects of Physical Surrounding and Emploee Responses // Journal of Marketing. — 1990. — Vol. 54, 2. — Р. 69—82.

Проект стандарту вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 075 «Маркетинг». Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. – 12 с. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://opu.ua/upload/files/beiti/km/Bakalavr.pdf.

Основы маркетинга [Текст]: [пер. с англ.] / Ф. Котлер [и др.]. – 2-е изд. – СПб.: Вильямс, 1999. – 1152 с.

Вища освіта в Україні у 2017 році. Статистичний збірник. – Київ: Державна служба статистики України, 2018. – 298 с.

References:

Kratt, O.A. Rynok posluh vyshchoyi shkoly: metodolohichni osnovy doslidzhennya konʺyunktury: monohrafiya/ O.A. Kratt. – Donetsʹk: TOV «Yuho-Vostok, Ltd», 2003. – 360 s.

Obolensʹka, T.YE. Marketynh osvitnikh posluh: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid / T.YE. Obolensʹka. – Kyyiv : KNEU, 2001. – 208 s.

Oklander, M. A. Marketynhovi komunikatsiyi vyshchykh navchalʹnykh zakladiv / M. A. Oklander, A. V. Kudina // Prometey. - 2014. - № 2. - S. 123-128.

Semenyuk, S. B. Planuvannya reklamnoyi kampaniyi zakladiv vyshchoyi osvity / S.B.Semenyuk // Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk. – 2015. – № 1, T. 48— S. 155-161.

Tyelyetov, O.S. Pedahohichnyy marketynh u diyalʹnosti navchalʹnykh zakladiv / Tyelyetova S.H., Tyelyetov O.S. // Marketynh i menedzhment innovatsiy. – 2011. – № 3, T. 2. – S. 117–124.

Khomenko, O. Osoblyvosti marketynhovoho tsinoutvorennya na rynku osvitnikh posluh / O. Khomenko // Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya "Ekonomika i vyshcha osvita". – 2015. – № 5 (91). – C. 34-39.

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» [Elektronnyy resurs]/ Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Butenko N.V. Osnovy marketynhu [Elektronnyy resurs]/ N.V. Butenko. – Rezhym dostupu: http://buklib.net/books/23506/

Deyneha I.O. Identyfikuvannya faktoriv vplyvu na vybir spozhyvacha osvitnikh posluh // Suchasni trendy povedinky spozhyvachiv tovariv i posluh: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya, 15-16 hrudnya 2017 r. : [tezy dop.]. – Rivne: RDHU, 2017. – 251 s.—S. 147-149.

Bitner M.J. Evaluating Service Encounters: The Efffects of Physical Surrounding and Emploee Responses // Journal of Marketing. — 1990. — Vol. 54, 2. — R. 69—82.

Proekt standartu vyshchoyi osvity. Pershyy (bakalavrsʹkyy) rivenʹ vyshchoyi osvity. Stupinʹ «bakalavr». Haluzʹ znanʹ: 07 «Upravlinnya ta administruvannya», spetsialʹnistʹ: 075 «Marketynh». Kyyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, 2016. – 12 s. [Elektronnyy resurs]/ Rezhym dostupu:

http://opu.ua/upload/files/beiti/km/Bakalavr.pdf.

Osnovy marketynha [Tekst]: [per. s anhl.] / F. Kotler [y dr.]. – 2-e yzd. – SPb.: Vylʹyams, 1999. – 1152 s.

Vyshcha osvita v Ukrayini u 2017 rotsi. Statystychnyy zbirnyk. – Kyyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2018. – 298 s.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.6(25)2018.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.