HISTORICAL AND PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE ZAPOROZHYE REGION OF THE SECOND HALF OF THE XIXth - BEGINNING OF XX CENTURIES

V. Lyapunova, K. O. Sevodnevova

Abstract


The historical aspects of the origin of vocational pedagogical education in the modern Zaporizhzhya region are covered. The role of the Melitopol pedagogical courses in the preparation of future teachers in the 19th century is determined. Оutlined scientific approaches to the study of educational process in the Zaporizhzhya region. The theoretical representations about tendencies of development of public education in Zaporizhzhya specified. The significance of the historical experience of professional pedagogical education in the context of the modern educational process in Ukraine revealed.

Key words: teacher, pedagogical activity, pedagogical staff, professional education, three-year pedagogical courses, labor school, teacher's courses.

доктор педагогічних наук, Ляпунова В. А., Сєводнєва К. О. Історико-педагогічний досвід підготовки майбутніх учителів у Запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Мелітопольський державний педагогічний університет, Україна, Мелітополь; Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя

Висвітлено історичні аспекти зародження професійної педагогічної освіти на теренах сучасної Запорізької області; визначено роль Мелітопольських педагогічних курсів у підготовці майбутніх учителів у ХІХ ст.; окреслено наукові підходи до вивчення освітнього процесу в запорізькому краї; конкретизовано теоретичні уявлення щодо тенденцій розвитку народної освіти на Запоріжжі; розкрито значення історичного досвіду професійної педагогічної освіти в контексті сучасного освітнього процесу в Україні.

Ключові слова: вчитель, педагогічна діяльність, педагогічні кадри, професійна освіта, трирічні педагогічні курси, трудова школа, учительські курси.


Full Text:

PDF

References


Аносов І. П., Болотін Ю. П., Окса М. М. Витоки шкільництва і педагогічної освіти в Мелітополі: монографія / І. П. Аносов, Ю. П. Болотін, М. М. Окса. - К.: Твім інтер, 2003. - 107 с.

Болотін Ю. П., Окса М. М. Лекції з історії педагогіки України: Експерим. навч.-метбд. посібник. - Мелітополь, 1996. -255 с.

Кушніренко І. К., Жилинський В. І. Барон Микола Олександрович Корф. – Запоріжжя: Дніпровький металург, 2010. – 222 с.

Шумілова І. В. Просвітницька діяльність повітових земств Північноприазовського регіону в другій половині XIX століття // Шлях освіти. – 2003. – №3. – С. 47–52.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління. Ф. 166, оп. 3, од. зб. 336.

Збірник документів, наказів та розпоряджень Народного комісаріату освіти УРСР. – Харків, 1920. – 114 с.

Запорізький обласний державний архів. – Ф. Р-4, оп. І од. зб. 786.

References:

Anosov I. P., Bolotin Ju. P., Oksa M. M. Vytoky shkiljnyctva i pedaghoghichnoji osvity v Melitopoli: monoghrafija / I. P. Anosov, Ju. P. Bolotin, M. M. Oksa. - K.: Tvim inter, 2003. - 107 s.

Bolotin Ju. P., Oksa M. M. Lekciji z istoriji pedaghoghiky Ukrajiny: Eksperym. navch.-metbd. posibnyk. - Melitopolj, 1996. -255 s.

Kushnirenko I. K., Zhylynsjkyj V. I. Baron Mykola Oleksandrovych Korf. – Zaporizhzhja: Dniprovjkyj metalurgh, 2010. – 222 s.

Shumilova I. V. Prosvitnycjka dijaljnistj povitovykh zemstv Pivnichnopryazovsjkogho reghionu v drughij polovyni XIX stolittja // Shljakh osvity. – 2003. – № 3. – S. 47–52.

Centraljnyj derzhavnyj arkhiv vyshhykh orghaniv vlady ta upravlinnja. F. 166, op. 3, od. zb. 336.

Zbirnyk dokumentiv, nakaziv ta rozporjadzhenj Narodnogho komisariatu osvity URSR. – Kharkiv, 1920. – 114 s.

Zaporizjkyj oblasnyj derzhavnyj arkhiv. – F. R-4, op. I od. zb. 786.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.5(24)2018.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.