THE EVALUATION OF SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE DOMESTIC ECONOMIC SYSTEM

I. Svidruk, M. Myronova

Abstract


The national scientific potential as a source of effective cooperation of business and science is researched. The dynamics of conducting scientific activity by the subjects of the national economy testifies to a certain fate of the national scientific tradition. There are tendencies in the reduction of scientific and technical knowledge and the increase in the number of scientific personnel, mostly in the public sector of the economy. The problem of domestic science is the high level of "outflow of intelligence", mainly in the fields of biology, physics and mathematics. So, there is a need to update the organizational management of scientific activity. The low position of Ukraine in the world rankings of the knowledge economy testifies to system gaps in cooperation between science and business. At the same time, the existing potential opens the prospect of integration with the European Research Area, provided that it approaches the EU policy in the relevant area.

Key words: knowledge economy, fundamental and applied science, scientific personnel, scientific activity, intelligence, research space.

кандидат экономических наук, Свидрук І. І., кандидат економічних наук, Миронова М. І. Оцінка наукового потенціалу вітчизняної економічної системи / Львівський торговельно-економічний університет, Україна, Львів; середня загальноосвітня школа № 90, Україна, Львів

Досліджено вітчизняний науковий потенціал як джерело ефективної співпраці бізнесу і науки. Динаміка провадження наукової діяльності суб’єктами вітчизняної економіки свідчить про певну усталеність національної наукової традиції. Спостерігаються тенденції скорочення науково-технічного та збільшення кількості наукового персоналу, здебільшого в державному секторі економіки. Проблемою вітчизняної науки є високий рівень «відпливу інтелекту», переважно у галузях біології, фізики та математики. Отож, існує необхідність оновлення організаційного управління науковою діяльністю. Низькі позиції України у світових рейтингах знаннєвої економіки свідчать про системні прогалини у співпраці науки і бізнесу. Водночас наявний потенціал відкриває перспективи інтеграції з Європейським дослідницьким простором за умови наближення до політики ЄС у відповідній сфері.

Ключові слова: знаннєва економіка, фундаментальна і прикладна наука, наукові кадри, наукова діяльність,  інтелект, дослідницький простір.


Full Text:

PDF

References


European commission. Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth COM. – [Electronic resource]. – Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=DE.

Попело О. В. Фундаментальні дослідження як ядро інноваційного розвитку регіонів України / О. В. Попело // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №3 (28). – С. 153–160.

Про затвердження Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи. Наказ МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 № 399 // Офіційний вісник України від 21.05.2012. – 2012. – № 36. – С. 312, ст. 1356, код акта 61509/2012.

Наука, технології та інновації / Державна служба статистики. Статистична інформація. Економічна статистика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2017 рік. Аналітична довідка. – Київ: Український інститут науково-технічної експертизи та інформації МОН України, 2018. – 92 с.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. – Київ: НІСД, 2017. – 928 с.

Про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 15.11.2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://kno.rada.gov.ua/documents/zasid/75091.html.

Statistical reports Product Labour Force Survey in the EU, candidate and EFTA countries – Main characteristics of national surveys 2017 / European Commission. Eurostat Products. – [Electronic resource]. – Access mode: http://ec.europa.eu/ eurostat/web/products-statistical-reports/-/KS-TF-18-002?inheritRedirect=true&red irect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-reports.

References:

European commission. Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth COM. – [Electronic resource]. – Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=DE.

Popelo O. V. Fundamentalni doslidzhennia yak yadro innovatsiinoho rozvytku rehioniv Ukrainy / O. V. Popelo // Stalyi rozvytok ekonomiky. – 2015. – №3 (28). – S. 153–160.

Pro zatverdzhennia Poriadku otsinky rozvytku diialnosti naukovoi ustanovy. Nakaz MONmolodsport Ukrainy vid 03.04.2012 № 399 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 21.05.2012. – 2012. – № 36. – S. 312, st. 1356, kod akta 61509/2012.

Nauka, tekhnolohii ta innovatsii / Derzhavna sluzhba statystyky. Statystychna informatsiia. Ekonomichna statystyka. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoi i naukovo-tekhnichnoi diialnosti za 2017 rik. Analitychna dovidka. – Kyiv: Ukrainskyi instytut naukovo-tekhnichnoi ekspertyzy ta informatsii MON Ukrainy, 2018. – 92 s.

Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017 rotsi. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Kyiv: NISD, 2017. – 928 s.

Pro stan realizatsii Zakonu Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist». Rozshyrene zasidannia Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity 15.11.2017. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://kno.rada.gov.ua /documents/zasid/75091.html.

Statistical reports Product Labour Force Survey in the EU, candidate and EFTA countries – Main characteristics of national surveys 2017 / European Commission. Eurostat Products. – [Electronic resource]. – Access mode: http://ec.europa.eu/ eurostat/web/products-statistical-reports/-/KS-TF-18-002?inheritRedirect=true&red irect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-reports.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.5(24)2018.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.