THE ESSENCE OF INTERNAL (MANAGERIAL) REPORTING AND REQUIREMENTS TO IT

N. I. Pylypiv, I. D. Piatnychuk, V. M. Motil

Abstract


The subject of the study is to highlight the issue of the essence of internal (managerial) reporting. To this end, approaches to determine the essence of the internal (management) reporting, the characteristics and requirements for the indicators of such reporting and the specifics of its formation in accordance with the needs of management have been developed. The research uses methods of dialectical analysis and synthesis, as well as methods of logical generalization, comparison and formalization. Requirements for internal (managerial) reporting and qualitative characteristics have been defined, in particular: accuracy, reliability, reliability, conciseness, sufficiency, completeness, usefulness, attitude, expediency. A technological map of the formation of internal (managerial) reporting have been developed and proposed for practical application. This map will facilitate the unified approach to the formation of this reporting.

Key words: internal (managerial) accounting, requirements for internal (managerial) reporting, qualitative characteristics, principles of formation, technological map.

доктор економічних наук, професор, Пилипів Н. І., кандидат економічних наук, П’ятничук І. Д., Мотиль В. М. Суть внутрішньогосподарської (управлінської) звітності та вимоги до неї/ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, Івано-Франківськ; Університет Короля Данила, Україна, Івано-Франківськ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, Івано-Франківськ

Предметом дослідження є висвітлення питання сутності внутрішньогосподарської (управлінської) звітності. З цією метою з’ясовано підходи щодо визначення суті внутрішньогосподарської (управлінської) звітності, особливостей та вимог до показників такої звітності і специфіки її формування відповідно до потреб менеджменту. При проведенні дослідження використано методи діалектичного аналізу та синтезу, а також методи логічного узагальнення, порівняння та формалізації. Визначено вимоги до внутрішньогосподарської (управлінської) звітності та якісні характеристики, зокрема це: точність, достовірність, надійність, стислість, достатність, повнота, корисність, зі ставність, доцільність. Розроблена та запропонована до практичного застосування технологічна карта формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності, яка сприятиме організації уніфікованого підходу до формування такої звітності.

Ключові слова: внутрішньогосподарська (управлінська) звітність, вимоги до внутрішньогосподарської (управлінської) звітності, якісні характеристики, принципи формування, технологічна карта.


Full Text:

PDF

References


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності [Текст]: монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.

Юдина Л. Н. Управленческая отчетность организации / Л. Н. Юдина // Все для бухгалтера. – 2007. – № 15(207). – С. 1-14.

Слободняк И. А. К вопросу об определении понятия «бухгалтерская управленческая отчетность» / И. А. Слободняк // Вестник ИГЭА. – 2011. – № 4(78). – С. 25-30.

Соколов А. Ю. Управленческая отчетность промышленных предприятий / А. Ю. Соколов // Все для бухгалтера. – 2006. – № 19. – С. 13-17.

Гусева Е. Э. Управленческая отчетность и ее использование для принятия управленческих решений / Е. Э. Гусева // Современный бухучет. – 2005. – № 1. – С. 20-26.

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений / К. Друри; [пер. с англ.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 655 с.

Попов А. Н. Управленческая отчетность: критический аналіз существующих подходов и определений / А. Н. Попов // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6. – С. 753-757.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Палий В. Ф. Управленческая отчетность: внутрифирменная отчетность / В. Ф. Палий // Бухгалтерский учет. – 2003. – № 13. – С. 62-64.

References:

Zakon Ukrajiny «Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj v Ukrajini» vid 16 lypnja 1999 r. № 996-XIV [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Korjaghin M. V. Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhghaltersjkoji zvitnosti [Tekst]: monoghrafija / M. V. Korjaghin, P. O. Kucyk. – Kyjiv: Interservis, 2016. – 276 s.

Yudina L. N. Upravlencheskaya otchetnost organizatsii / L. N. Yudina // Vse dlya bukhgaltera. – 2007. – № 15(207). – S. 1-14.

Slobodnyak I. A. K voprosu ob opredelenii ponyatiya «bukhgalterskaya upravlencheskaya otchetnost» / I. A. Slobodnyak // Vestnik IGEA. – 2011. – № 4(78). – S. 25-30.

Sokolov A. Yu. Upravlencheskaya otchetnost promyshlennykh predpriyatiy / A. Yu. Sokolov // Vse dlya bukhgaltera. – 2006. – № 19. – S. 13-17.

Guseva Ye. E. Upravlencheskaya otchetnost i ee ispolzovanie dlya prinyatiya upravlencheskikh resheniy / Ye. E. Guseva // Sovremennyy bukhuchet. – 2005. – № 1. – S. 20-26.

Druri K. Upravlencheskiy uchet dlya biznes-resheniy / K. Druri; [per. s angl.]. – M.: YuNITI-DANA, 2003. – 655 s.

Popov A. N. Upravlencheskaya otchetnost: kriticheskiy analіz sushchestvuyushchikh podkhodov i opredeleniy / A. N. Popov // Fundamentalnye issledovaniya. – 2012. – № 6. – S. 753-757.

Nacionaljne polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku № 1 «Zaghaljni vymoghy do finansovoji zvitnosti» [Elektronnyj resurs]: sajt Verkhovnoji rady Ukrajiny. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Paliy V. F. Upravlencheskaya otchetnost: vnutrifirmennaya otchetnost/ V. F. Paliy // Bukhgalterskiy uchet. – 2003. – № 13. – S. 62-64.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.5(24)2018.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.