RELIGIOUS EDUCATION IN UKRAINE: REINTERPRETATION OF THE NOTIONWITH IN MODERN SOCIAL HISTORICAL TERMS

A. V. Shevchuk

Abstract


The article contains an analysis of interconnection of education and religion as important factors of socio-cultural development of society. The special emphasis is made upon relevance of deep scrutiny of the term “religious education” in modern socio-religious situation, taking into consideration European and worldwide experience. The conclusion is made that understanding of such notion as “religious education” within only confessional activity at the modern stage is not enough to reveal all the key aspects of the term, because modern society desires to include religious elements into the educational process and into the process of upbringing of the students at the basis of values, which are the core, some sort of fundament that unites different levels and spheres of the culture.

       

В статті проаналізований взаємозв’язок освіти та релігії як важливих чинників соціокультурного розвитку суспільства. Автором зроблено акцент на розкритті поняття «релігійна освіта» в сучасній суспільно-історичній ситуації, виходячи із європейського та світового досвіду.

       На основі аналізу наукової літератури в статті зроблено висновок, що розуміння поняття «релігійна освіта» в межах лише конфесійної діяльності на сучасному етапі не у всій повноті розкриває широту поняття, адже сучасне суспільство прагне включати релігійну складову у процес навчання та виховання учнів на основі цінностей, які являються загальною основою, своєрідним фундаментом, котрий об’єднує різні рівні та сфери культури.

n>

 


Full Text:

PDF

References


Лагодич М. Релігійна освіта в Україні: сучасний стан та її перспективи / М. Лагодич // Труди Київської Духовної Академії. Богословсько-історичний щорічник Київської Духовної Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – К., 2005. – № 2 (2). – С. 265.

Козырев Ф. Н. Религия и толерантность: проблема педагогической совместимости / Ф. Н. Козырев // Реальность этноса. Этнонациональные аспекты модернизации образования: Материалы V Межд. н.-практ. Конференции . – СПб, 18-21 марта 2003) / под ред. И Л. Набока. – СПб.: Астерион, 2003. – С.537-541.

Бондаренко В. Д. Особливості та перспективи взаємодії церкви зі світською школою в сучасній Україні / В. Д. Бондаренко // Філософські дослідження: зб. наук. праць / Східноу кр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ імені В. Даля, 2009. – Вип. 10. – С. 77.

Сенчук О. В. Створення нових можливостей підвищення якості освіти через сприяння розвитку приватних шкіл та особливості управління ними / О. В. Сенчук // Освітологічний дискурс. –2010. – № 2. – С. 166.

Пархоменко Н. Перспектива розвитку релігійної освіти в школах України / Н. Пархоменко, В. Хромець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/daycomment/25915-perspektiva-rozvitku- religijnoyi-osviti-v-shkolax-ukrayini.html

Юрій Мельничук. Тім Єнсен у Києві. Нотатки про релігійнуосвіту та освіту про релігію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.religion.in.ua/main/21799-tim-yenson-u-kiyevi-notatki-pro-religijnu-osvitu-ta-osvitu-pro-religiyu.html

Моделі релігійної освіти. Нотатки з лекції ДженніБерглунд у Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.religion.in.ua/main/analitica/21988-modeli-religijnoyi-osviti-notatki-z-lekciyi-dzhenni-berglund-u-kiyevi.html

Schreiner P. Religious Education in Europe. [Electronic resource]. https://resources.eun.org/etwinning/europa2.pdf.

References:

Lagodich M. Relіgіyna osvіta v Ukraїnі: suchasni ystanta її perspektivi / M. Lagodich // Trudi Kiїvskoї Dukhovnoї Akademії. Bogoslovsko-іstorichniy shchorіchnik Kiїvskoї Dukhovnoї Akademії Ukraїnskoї Pravoslavnoї Tserkvi Kiїvskogo Patrіarkhatu. – K., 2005. – № 2 (2). – S. 265.

Kozyrev F. N. Religiya i tolerantnost: problema pedagogicheskoy sovmestimosti / F. N. Kozyrev // Realnostetnosa. Etnonatsionalnye aspekty modernizatsii obrazovaniya: Materialy V Mezhd. n.-prakt. Konferentsii (SPb, 18-21 marta 2003) / pod red. I L. Naboka. – SPb.: Asterion, 2003. – S.537-541.

Bondarenko, V. D. Osoblivostі ta perspektivi vzaєmodіїt serkvi zі svіtskoyu shkoloyu v suchasnіy Ukraїnі / V. D. Bondarenko // Fіlosofskіdoslіdzhennya: zb. nauk. prats / Skhіdnoukr. nats. un-t іmenіVolodimiraDalya. – Lugansk: Vid-vo SNU іmenі V. Dalya, 2009. – Vip. 10. – S. 77.

Senchuk O. V. Stvorennya novikh mozhlivostey pіdvishchennya yakostі osvіti cherez spriyannya rozvitku privatnikh shkіl ta osoblivostі upravlіnnya nimi / O. V. Senchuk // Osvіtologіchniydiskurs. – 2010. – № 2. – S. 166.

Parkhomenko N. Perspektiva rozvitku relіgіĭnoї osvіti v shkolakh Ukraїni / N. Parkhomenko, V. Khromets [Yelektronniĭ resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.religion.in.ua/main/daycomment/25915-perspektiva-rozvitku- religijnoyi-osviti-v-shkolax-ukrayini.html

Yurіy Melnichuk. Tіm Єnsen u Kiєvі. Notatki pro relіgіynu osvіtu ta osvіtu pro relіgіyu [Yelektronniĭ resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.religion.in.ua/main/21799-tim-yenson-u-kiyevi-notatki-pro-religijnu-osvitu-ta-osvitu-pro-religiyu.html

Modelі relіgіynoї osvіti. Notatki z lektsії Dzhennі Berglund u Kiєvі [Yelektronniĭ resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.religion.in.ua/main/analitica/21988-modeli-religijnoyi-osviti-notatki-z-lekciyi-dzhenni-berglund-u-kiyevi.html

Schreiner P. Religious Educationin Europe. [Electronicresource]. https://resources.eun.org/etwinning/europa2.pdf.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.1(20)2018.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.