PRINCIPLES OF THE FORMATION OF SLAUGHT CULTURE OF ADOLESCENTS BY MEANS OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

Xiao Jiajun

Abstract


The pedagogical principles of formation of listening culture of adolescents by means of multimedia technologies are substantiated, among them: the principle of informatization of teaching, the principle of multimedia visibility, the principle of optimization of means of training, the principle of integration of traditional methods of music teaching and innovative multimedia technologies. Principles reveal approaches to the formation of listening culture of adolescent students by means of multimedia technologies, determine the content, organizational forms and methods, taking into account the purpose and regularities of general musical education.

      Key words: listening culture, pedagogical principles, multimedia means; music teacher, adolescent pupils.

      Сяо Цзяцзюнь Принципи формування слухацької культури підлітків засобами мультимедійних технологій / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна, Київ.
      
Обгрунтовано педагогічні принципи формування слухацької культури підлітків засобами мультимедійних технологій, серед яких: принцип інформатизації навчання, принцип мультимедійної наочності, принцип оптимізації засобів навчання, принцип інтеграції традиційних методик музичного навчання та інноваційних мультимедійних технологій. Принципи розкривають підходи до формування слухацької культури учнів підліткового віку засобами мультимедійних технологій, визначають зміст, організаційні форми та методи з урахуванням мети й закономірностей загальномузичної освіти.

      Ключові слова: слухацька культура, педагогічні принципи, мультимедійні засоби, учитель музики; учні підліткового віку.


Full Text:

PDF

References


Бойко Ю. І. Мультимедіа як інструмент невербального навчання

/ Ю. І. Бойко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf042013/206-boyko-yu-multimeda-yak-nstrument-neverbalnogo-navchannya-na-zanyatt-z-nozemnoyi-movi.html.

Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://studentbooks.com.ua/content/view/1396/53/1/0/.

Малафіїк І. В. Дидактика: Навчальний посібник / І. В. Малафіїк.

– К.: Кондор, 2009. – 406 с.

Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник / О. М. Олексюк. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 248 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін): [монографія] / Галина Микитівна Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Любов Євгеніївна Петухова; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 468 с.

References:

Boiko Yu.I. Multymedia yak instrument neverbalnoho navchannia / Yu. I. Boiko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://int-konf.org/konf042013/206-boyko-yu-multimeda-yak-nstrument-neverbalnogo-navchannya-na-zanyatt-z-nozemnoyi-movi.html.

Kremen V. H. Filosofiia: myslyteli, idei, kontseptsii: Pidruchnyk / V. H. Kremen, V. V. Ilin. – K.: Knyha, 2005. – 528 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://studentbooks.com.ua/content/view/1396/53/1/0/.

Malafiik I. V. Dydaktyka: Navchalnyi posibnyk / I. V. Malafiik. – K.: Kondor, 2009. – 406 s.

Oleksiuk O. M. Muzychna pedahohika: Navchalnyi posibnyk / O. M. Oleksiuk.– K.: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2013. – 248 s.

Padalka H. M. Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin): [monohrafiia] / Halyna Mykytivna Padalka. – K.: Osvita Ukrainy, 2008. – 274 s.

Petukhova L. Ie. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv: Dys... d-ra ped. nauk: 13.00.04 / Liubov Yevheniivna Petukhova; Pivdennoukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni K. D. Ushynskoho. – Odesa, 2009. – 468 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.