DEVELOPMENT OF STUDENTS PROFESSIONALMOTIVATION AS INDISPENSABLE PEDAGOGICAL CONDITION OF FUTURE SPECIALISTS IN INTERNATIONAL INFORMATION FOREIGN TRAINING

V. Zhyhunova

Abstract


The article defines such concepts as "motive", "motivation" and "professional motivation". The types of professional motives are also covered, the internal and external motives of studying the foreign language by students of "International Information" specialty are scrutinized and professional motives of future specialists in international information are determined. The paper proves that the development of professional student motivation is an indispensable pedagogical condition for foreign language training, and the author suggests ways of developing and enhancing the professional motivation of future international information professionals.

Key words: motive, motivation, professional motivation, pedagogical condition, international information, foreign language training

 


Full Text:

PDF

References


Honcharenko S. U. Ukrayinskyi pedahohichnyy slovnyk / S. U. Honcharenko. - K.: Lybid, 1997. - 376 s.

Rubinshteyn S.L. Osnovy zahalnoyi psykholohiyi / Serhiy Leonidovych Rubinshteyn. - SPb.: Piter, 2004. - 713 s.

Kurok V. Motyvatsiya uchnia yak providnyi chynnyk piznavalnoyi aktyvnosti studentiv u VNZ. - Molod i rynok №2 (121), 2015.- S. 53-56

Derbenova A. H. Vse pro motyvatsiyu / uklad. A. H. Derbenova - KH.: Vyd. hrupa "Osnova", 2012. - 207 s.

Kovalev A. H. K probleme motivov / A. H. Kovalev // Psykholohicheskyi zhurnal. - 1982. - T. 2. - № 2. - S. 29 - 44.

Ilyin E. I. Motivatsyya y motivy / E. I. Ilyin. - SPb: Piter, 2003. - 512 s.

Pinska, O. Profesiyna motyvatsiya yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti navchalnoyi diyalnosti studentiv / O. Pinska // Problemy trudovoyi ta profesiynoyi pidhotovky. - 2009. - Vypusk 14. - S. 111-115.

Fridman L. M. Motyvatsiya uchennya / L. M. Fridman, I. Y. Kulahina. - M.: Prosveshcheniye, 1991. - 288 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.