PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF SOCIAL MATURITY OF STUDENTS OF HIGHER AGRARIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS

I. Danchenko

Abstract


The necessity of reviewing the requirements regarding the content and nature of professional training of agricultural specialists in higher education is substantiated. The strategic tasks of reforming higher agrarian education are the transformation of quantitative indicators of educational services into qualitative ones. This requires the search for fundamentally new approaches to the implementation of professional training of agricultural students and their socialization in higher agrarian educational institutions. Theoretical approaches to the study of the problem of technological development of the teaching and educational process of higher education are analyzed. The main approaches to ensuring the effectiveness of pedagogical technology for the formation of social maturity of students of higher agrarian educational institutions are singled out, namely: humanistic, competence, personality-oriented, activity-oriented, axiological, synergistic, acmeological, technological. The results of the research can be used in the system of professional training of future agricultural specialists.

Key words: pedagogical technology of social maturity of students of higher agrarian educational institutions, humanistic, competence, personality-oriented, activity-oriented, axiological, synergetic, acmeological, technological approaches.

кандидат педагогічних наук, Данченко І. О. Педагогічні підходи до формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів у навчально-виховному процесі / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна, Харків

Обґрунтовано необхідність перегляду вимог щодо змісту і характеру професійної підготовки фахівців-аграріїв у вищій школі. Стратегічними завданнями реформування вищої аграрної освіти, є трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. Це зумовлює необхідність пошуку принципово нових підходів до здійснення професійної підготовки студентів-аграріїв і їх соціалізації у вищих аграрних навчальних закладах. Проаналізовано теоретичні підходи до вивчення проблеми технологізації навчально-виховного процесу вищої школи. Виділено основні такі основні підходи щодо забезпечення ефективності педагогічної технології формування соціальної зрілості студентів ВАНЗ, а саме: гуманістичний, компетентнісний, особистісно- орієнтований та діяльнісно-орієнтований, аксіологічний, синергетичний, акмеологічний, технологічний. Результати дослідження можуть бути використані у системі професійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв.

Ключові слова: педагогічна технологія формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів, гуманістичний, компетентнісний, особистісно-орієнтований, діяльнісно-орієнтований, аксіологічний, синергетичний, акмеологічний, технологічний підходи.

кандидат педагогических наук, доцент Данченко И. А. Педагогические подходы к формированию социальной зрелости студентов высших аграрных учебных заведений в учебно-воспитательном процессе / Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенка, Украина, Харьков

Обоснована необходимость пересмотра требований относительно содержания и характера профессиональной подготовки специалистов-аграриев в высшей школе. Стратегическими задачами реформирования высшего аграрного образования, является трансформация количественных показателей образовательных услуг в качественные. Это требует поиска принципиально новых подходов к осуществлению профессиональной подготовки студентов-аграриев и их социализации в высших аграрных учебных заведениях. Проанализированы теоретические подходы к изучению проблемы технологизации учебно-воспитательного процесса высшей школы. Выделены основные подходы по обеспечению эффективности педагогической технологии формирования социальной зрелости студентов высших аграрных учебных заведениях, а именно: гуманистический, компетентностный, личностно-ориентированный, деятельно-ориентированный, аксиологический, синергетический, акмеологический, технологический. Результаты исследования могут быть использованы в системе профессиональной подготовки будущих специалистов-аграриев.

Ключевые слова: педагогическая технология формирования социальной зрелости студентов высших аграрных учебных заведений, гуманистический, компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностно-ориентированный, аксиологический, синергетический, акмеологический, технологический подходы.


Full Text:

PDF

References


Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентісного підходу у педагогіці / Виховання і культура № 1 – 2 (17 – 18), 2009, с.5-7.

Вірковський А. П., Гужанова Т. С. Синергетичний підхід до освітніх технологій навчання й виховання // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2003. – № 12. – С. 186-189.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору: [монографія] / Василь Григорович Кремень. – Київ: Пед. думка, 2009. – 520 с..

Князєва О., Курдюмов С. Синергетичні методи освіти // Завуч. – 2004. – № 36 (222). – С. 9-10.

Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: ―ЕксОб, 1999. – 304 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов – М.: Прогресс, 1984. – 445 с.

Михальська В. Р. Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління навчальною діяльністю молодших школярів. Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Автореф. дис. канд. пед. наук. – Вінниця. – 2006. – 22 с.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики / Оксана Овчарук. К.: К.І.С., 2003. – С. 13-37.

Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]: Версия 7042034, сохран. в 20:19 UTC 17 января 2008 / Авторы Википедии // Википедия, свободная энциклопедия. - Электрон. дан. - Сан-Франциско: Фонд Викимедиа, 2008. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/?oldid=7042034.

Щербакова Ю. Цінності об’єднаної Європи: монографія / Юлія Щербакова. – Київ: Академія, 2014. – 206 с., с. 12–13.

Raimes A. Techniques in Teaching Writing. Teaching Techniques in English as a Second Language / Series Editors: Russell N. Campbell and William E. Rutherford, Oxford University Press. – 1988. – 395 p.

References:

Bekh I. D. Teoretyko-prykladnyy sens kompetentisnoho pidkhodu u pedahohitsi / Vykhovannya i kul'tura № 1 – 2 (17 – 18), 2009, s.5-7.

Virkovs'kyy A.P., Huzhanova T.S. Synerhetychnyy pidkhid do osvitnikh tekhnolohiy navchannya y vykhovannya // Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2003. – № 12. – S. 186-189.

Kremen' V. H. Filosofiya lyudynotsentryzmu v stratehiyakh osvitn'oho prostoru: [monohrafiya] / Vasyl' Hryhorovych Kremen'. – Kyyiv: Ped. dumka, 2009. – 520 s.

Knyazyeva O., Kurdyumov S. Synerhetychni metody osvity // Zavuch. – 2004. – № 36 (222). – S. 9-10.

Loznytsya V.S. Psykholohiya i pedahohika: osnovni polozhennya. Navchal'nyy posibnyk dlya samostiynoho vyvchennya dystsypliny. – K.: ―EksOb, 1999. – 304 s.

Lomov B. F. Metodolohycheskye y teoretycheskye problemы psykholohyy / B. F. Lomov – M. : Prohress, 1984. – 445 s.

Mykhal's'ka V.R. Pidhotovka studentiv pedahohichnoho koledzhu do upravlinnya navchal'noyu diyal'nistyu molodshykh shkolyariv. Spetsial'nist' 13.00.04 – teoriya ta metodyka profesiynoyi osvity. – Avtoref. dys. kand. ped. nauk. – Vinnytsya. – 2006. – 22 s.

Ovcharuk O. Kompetentnosti yak klyuch do onovlennya zmistu osvity // Stratehiya reformuvannya osvity v Ukrayini: rekomendatsiyi z osvitn'oyi polityky / Oksana Ovcharuk. K.: K.I.S., 2003. – S. 13-37.

Tolkovyy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka [Elektronnyy resurs]: Versiya 7042034, sokhran. v 20:19 UTC 17 yanvarya 2008 / Avtory Vikipedii // Vikipediya, svobodnaya entsiklopediya. - Elektron. dan. - San-Frantsisko: Fond Vikimedia, 2008. - Rezhim dostupa: http://ru.wikipedia.org/?oldid=7042034.

Shcherbakova Yu. Tsinnosti ob"yednanoyi Yevropy: monohrafiya / Yuliya Shcherbakova. – Kyyiv: Akademiya, 2014. – 206 s., s. 12–13.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.9(18)2017.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.