РИТМОПЛАСТИЧНИІЙ ТА АВНГАРДНИЙ ЧИННИКИ В ХОРЕОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Д. І. Шариков

Анотація


Кандидат мистецтвознавства,  доцент Шариков Д. І.

Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

РИТМОПЛАСТИЧНИІЙ ТА АВНГАРДНИЙ ЧИННИКИ В ХОРЕОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

У статі вперше у вітчизняному мистецтвознавстві проаналізовані чинники ритмопластичних форм та авангардних і модерністських танцювальних форм. Аналізуються головні поняття, які створюють систему сучасної хореографічної термінології.  Визначаються їх формальні, технічні, стилістичні та виражальні особливості застосування у сучасній хореографічній культурі.

Ключові слова: сучасний танець, сучасна хореографія, сучасний балетний театр, ритмопластика, хореографічний стиль, авангардні танцювальні форми, модернізм.

Шариков Д. И. Ритмопластический и авангардный факторы в хореографии ХХ века / Институт искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

В статье впервые в отечественном искусствоведении проанализированы факторы ритмопластических форм и авангардных и модернистских танцевальных форм. Анализируются главные понятия, которые создают систему современной хореографической терминологии. Определяются их формальные, технические, стилистические и выразительные особенности применения в современной хореографической культуре.

Ключевые слова: современный танец, современная хореография, современный балетный театр, ритмопластика, хореографический стиль, авангардные танцевальные формы, модернизм.

Sharykov D. I. Rythmoplastical and avant-garde factors in choreography the XX-th century / Institute of Arts of Kyiv University named of Boris Grinchenko.

In the article for the first time in Russian art history analyzed factors ritmoplastika forms and avant-garde and modern dance forms. Analyses the main concepts that form a system of modern choreographic terminology. Determined by their formal, technical, stylistic and expressive features of application of modern choreographic culture.

Keywords: contemporary dance, modern dance, contemporary ballet theatre, rythmoplastica, choreographic style, avant-garde dance forms, modernism.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Goldenberg R.L. Perfomance Art: from Futurisme to the Present / R. L. Goldenberg. – Singapure : Thames & Hudson world of art, 2000. – 232 р. : іll.

Энциклопедия искусства ХХ. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 352 с.: ил.

Красовская В.М. Cоветский балетный театр 1917–1967 гг. / В. М. Красовская. – М. : Искусство, 1976. – 376 с. : ил.

Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види. Словник : монографія / Д. І. Шариков. – К. : КиМУ, 2011. – 208 с.

Шкарабан М. Франсуа Дельсарт. Система виразності людини / Шкарабан М. – К.: «Nascentes» 1998. – 28 с.

References:

Goldenberg R.L. Perfomance Art: from Futurisme to the Present / R.L. Goldenberg. – Singapure : Thames & Hudson world of art, 2000. – 232 r. : ill.

Эntsyklopedyya yskusstva. – M. : OLMA-PRESS, 2003. – 352 s. : yl.

Krasovskaya V.M. Covet•skyy baletnыy teatr 1917–1967 hh. / V.M. Krasovskaya. – M. : Yskusstvo, 1976. – 376 s. : yl.

Sharykov D.I. Teoriya, istoriya ta praktyka suchasnoyi khoreohrafiyi. Henezys i klasyfikatsiya suchasnoyi khoreohrafiyi – napryamy, styli, vydy. Slovnyk : monohrafiya / D. I. Sharykov. – K. : KyMU, 2011. – 208 s.

Shkaraban M. Fransua Del'sart. Systema vyraznosti lyudyny / M. Shkaraban– K.: «Nascentes» 1998. – 28 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org