ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ

Щербина Ю. В., Мошковський О. М.

Анотація


 Стаття присвячена важливості якісної фізичної підготовки майбутніх військових лікарів робота яких, в умовах надзвичайних ситуацій, несе в собі значні фізичні та психоемоційні навантаження. Мета даної публікації передбачає пошуки інноваційних методів для модернізації освітнього процесу фізичного виховання. Саме для цього було проаналізовано результати наукових досліджень організації навчального та позанавчального процесу фізичного виховання. На основі наукової літератури та у відповідності сучасним світовим і національним тенденціям, в статті запропоновано здійснити модернізацію процесу фізичного виховання, шляхом особистісно-орієнтованого підходу та включенням до освітнього процесу додаткових спортивно-орієнтованих занять, які покликані вдосконалювати фізичні навички та гармонізувати свідомість.

Ключові слова: фізичне виховання, фізична підготовленість, особистісно-орієнтоване тренування, йога, фітнес, бойовий гопак.


Повний текст:

PDF

Посилання


Клішевич, Б. А., Гончаренко, І. Ф., Заруцький, Я. Л. (2011). Військово-медична освіта в Україні: становлення та шляхи подальшого розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5.: Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 28, 88–99.

Черних, Ю. О., Черних, О. Б. (2015). Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 49, 261–269.

Попадьїн, В. (2013). Мета, завдання й загальні положення програми з фізичної підготовки військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, 9, 92–96.

Драчук, А., Романенко, В., Гудима, С. (2014). Порівняльна характеристика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів ВНЗ України. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 18, 76–83.

Домашенко, А., Раєвський, Р., Канішевський, С. (2003). Становлення національної системи фізичного виховання студентської молоді України. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 16, 16–23.

Куц, О. С., Данчук, П. С. (2008). Проблеми побудови раціональних режимів рухової активності (теоретичні аспекти проблеми). Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 2, 165–167.

Раєвський, Р. Т., Філінков, В. І. (2014). Професійно-прикладна психофізіологічна й психофізична підготовка студентів і фахівців машинобудівних спеціальностей. Краматорськ.

Базильчук, В. Б. (2004). Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу (автореф. дис.. канд. наук з фіз. Виховання, Львів. держ. ін-т фіз. культури, 2004) Львів, 22.

Круцевич, Т., Саїнчук, М., Підлетейчук, Р. (2018). Причини політики девальвації фізичної підготовки в системі фізичного виховання в закладах освіти України. Спортивний вісник Придніпров'я, 1, 169–174.

Гружевський, В. О. (2014). Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 3, 19–24.

Городинський, С., Ібрагімова, Л., Ібрагімова, С., Куліш, Н. (2014) Використання інноваційних технологій у галузі фізичного виховання як засіб покращення організації навчального процесу. Нова педагогічна думка, 1, 108–110.

Степанова, І. (2014). Концепція інноваційної програми фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров'я, 2, 163–166.

Твеліна, А. О. (2014). Соціально-педагогічні передумови використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т Шевченка. Сер. Педагогічні науки; фізичне виховання та спорт, 2, 232–236.

Сучков, С. Л., Краснобаева, А. В. (2019). Инновационные и современные подходы к организации занятий физической культуры в вузе. Научный аспект, 1, 861.

Мартиненко, В. В. (2006). Проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 3, 55–58.

Темченко, В. А., Сиренко, Р. Р. (2010). Секционная форма организации физического воспитания студентов. Физическое воспитание студентов, 3, 99–104.

Пастушкова Н. А. (2013). Розвиток фізичної культури студентів в умовах оптимізації процесу фізичного виховання на основі використання спортивно-орієнтованих технологій. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2, 140–145.

Корносенко, О. К. (2013). Роль фітнесу в системі оздоровчої фізичної культури. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 112, 228–232.

Беляк Ю. І. (2014). Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 3–8.

Воловик, Н. (2010). Основи оздоровчого фітнесу. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Головійчук, І. (2015). Впровадження засобів йоги в навчальний процес фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3(1), 110–112.

Шоробура І. М. (2010). Бойовий гопак як етнонаціональна система психофізичного вдосконалення особистості . Педагогічний дискурс, 8, 244–247.

Богуславська, В. (2015). Еволюція науково-методичного забезпечення системи підготовки в українському національному одноборстві «Бойовий гопак». Молода спортивна наука України ( зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за ред. Є. Приступи. – Львів), 19, 6–10.

References:

Klishevych, B. A., Honcharenko, I. F., Zarutskyi, Ya. L. (2011). Viiskovo-medychna osvita v Ukraini: stanovlennia ta shliakhy podalshoho rozvytku [Military medical education in Ukraine: formation and ways of further development]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Ser. 5.: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Ser. 5 .: Pedagogical sciences: realities and prospects], no. 28, 88–99. [in Ukrainian].

Chernykh, Yu. O., Chernykh, O. B. (2015). Profesiini standarty viiskovykh fakhivtsiv: sutnist, perspektyvy stvorennia ta vykorystannia [Professional standards of military specialists: essence, prospects for creation and use]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Collection of scientific works of the Military Institute of the Kyiv National Taras Shevchenko University], no. 49, 261–269. [in Ukrainian].

Popadyin, V. (2013). Meta, zavdannia y zahalni polozhennia prohramy z

fizychnoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv Viiskovo-Morskykh syl Zbroinykh syl Ukrainy [The purpose, objectives and general provisions of the program physical training of servicemen of the Navy of the Armed Forces forces of Ukraine]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport [Youth Scientific Bulletin of Eastern Europe Lesya Ukrainka National University. Physical education and sports], no. 9, 92–96. [in Ukrainian].

Drachuk, A., Romanenko, V., Hudyma, S. (2014). Porivnyalna harakterstika pokaznikiv fIzichnogo stanu studentiv 1-4 kursIv VNZ UkraYini [Comparative characteristics of indicators of physical condition students of 1-4 courses of Ukrainian universities]. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii [Physical culture, sports and health of the nation], no. 18, 76–83. [in Ukrainian].

Domashenko, A., Raievskyi, R., Kanishevskyi, S. (2003). Stanovlennia natsionalnoi systemy fizychnoho vykhovannia studentskoi molodi Ukrainy [Formation of the national system of physical education of student youth of Ukraine]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems physical education and sports], no. 16, 16–23. [in Ukrainian].

Kuts, O. S., Danchuk, P. S. (2008). Problemy pobudovy ratsionalnykh rezhymiv rukhovoi aktyvnosti (teoretychni aspekty problemy) [Problems of construction of rational modes of motor activities (theoretical aspects of the problem)]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov'ia u suchasnomu suspilstvi [Physical education, sports and health culture in modern society], no. 2, 165–167. [in Ukrainian].

Raievskyi, R. T., Filinkov, V. I. (2014). Profesiino-prykladna psykhofiziolohichna y psykhofizychna pidhotovka studentiv i fakhivtsiv mashynobudivnykh spetsialnostei. Profesiino-prykladna psykhofiziolohichna y psykhofizychna pidhotovka studentiv i fakhivtsiv mashynobudivnykh spetsialnostei [Professionally applied psychophysiological and psychophysical training of students and specialists in mechanical engineering

specialties]. [in Ukrainian].

Bazylchuk, V. B. (2004). Orhanizatsiini zasady aktyvizatsii sportyvno-ozdorovchoi diialnosti studentiv v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu [Organizational principles of activating sports health activities of students in a higher education institution]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: Lviv. state Inst. of Phys. Culture [in Ukrainian].

Krutsevych, T., Sainchuk, M., Pidleteichuk, R. (2018). Prychyny polityky devalvatsii fizychnoi pidhotovky v systemi fizychnoho vykhovannia v zakladakh osvity Ukrainy [The reasons for the policy of devaluation of physical training in system of physical education in educational institutions of Ukraine]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia [Sports Bulletin of the Dnieper], no. 1, 169-174. [in Ukrainian].

Hruzhevskyi, V. O. (2014). Dotsilnist vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii u formuvanni osobystisno-oriientovanoi motyvatsii studentiv do

fizychnoho vykhovannia [The feasibility of using innovative technologies in the formation of personality-oriented motivation of students to physical education]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], no. 3, 19-24. [in Ukrainian].

Horodynskyi, S., Ibrahimova, L., Ibrahimova, S., & Kulish, N (2014). Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii u haluzi fizychnoho vykhovannia yak zasib pokrashchennia orhanizatsii navchalnoho protsesu [The use of innovative technologies in the field of physical education as a means of improving the organization of the educational process]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical opinion], no.1, 108–110. [in Ukrainian].

Stepanova, I. (2014). Kontseptsiia innovatsiinoi prohramy fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [The concept of an innovative physical education program in higher educational institutions]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia [Sports Bulletin of the Dnieper], no. 2, 163-166. [in Ukrainian].

Tvelina, A. O. (2014). Sotsialno-pedahohichni peredumovy vykorystannia

zasobiv ozdorovchoho fitnesu v systemi pidhotovky maibutnikh vchyteliv

fizychnoi kultury [Socio-pedagogical preconditions of use means of health fitness in the system of training future teachers physical culture]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T Shevchenka. Ser. Pedahohichni nauky; fizychne vykhovannia ta sport [Bulletin of the Chernihiv National T. Shevchenko Pedagogical University. Ser. Pedagogical sciences; physical education and sports], no. 2, 232-236. [in Ukrainian].

Suchkov, S. L., Krasnobaeva, A. V. (2019). Innovatsionnyye i sovremennyye podkhody k organizatsii zanyatiy fizicheskoy kultury v vuze [Innovative and modern approaches to organization of physical education classes at the university]. Nauchnyy aspect [Scientific aspect], no. 1, 861. [in Russian].

Martynenko, V. V. (2006). Problemy neperervnoi profesiinoi pidhotovky

fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia i sportu [Problems of continuous professional training specialists in physical education and sports]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu.[Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], no. 3,55-58. [in Ukrainian].

Temchenko, V. A., Syrenko, R. R. (2010). Sektsionnaya forma organizatsii fizicheskogo

vospitaniya studentov [Sectional form of organization of physical educating students]. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education of students], no. 3, 99-104. [in Russian].

Pastushkova, N. A. (2013). Rozvytok fizychnoi kultury studentiv v umovakh optymizatsii protsesu fizychnoho vykhovannia na osnovi vykorystannia sportyvno-oriientovanykh tekhnolohii [Development of students' physical culture in minds optimization of the process of physical education on the basis of victorious sports oriented technologies]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Spirituality of personality: methodology, theory and practice], no. 2, 140-145. [in Ukrainian].

Kornosenko, O. K. (2013). Rol fitnesu v systemi ozdorovchoi fizychnoi

kultury [The role of fitness in the physical health system of culture]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser. Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport [Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Ser. Pedagogical sciences. Physical education and sport], no. 112, 228-232. [in Ukrainian].

Beliak, Yu. I. (2014). Klasyfikatsiia ta metodychni osoblyvosti zasobiv

ozdorovchoho fitnesu [Classification and methodological features of tools

health fitness]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical biological problems of physical education and sports], no. 11, 3-8. [in Ukrainian].

Volovyk, N. (2010). Osnovy ozdorovchoho fitnesu [Basics of health fitness]. Kyiv, NPU names M. P. Drahomanov. [in Ukrainian].

Holoviichuk, I. (2015). Vprovadzhennia zasobiv yohy v navchalnyi protses fizychnoho vykhovannia studentiv spetsialnoi medychnoi hrupy [Introduction of yoga tools in the educational process physical education of students of a special medical group]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Ser. 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport) [Scientific journal of the National Pedagogical University names M. P. Drahomanov. Ser. 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)], no. 3(1), 110-112. [in Ukrainian].

Shorobura, I. M. (2010). Boiovyi hopak yak etnonatsionalna systema psykhofizychnoho vdoskonalennia osobystosti [Combat hopak as an ethno-national system psychophysical improvement of personality]. Pedahohichnyi

Dyskurs [Pedagogical discourse], no. 8, 244-247. [in Ukrainian].

Bohuslavska, V. (2015). Evoliutsiia naukovo-metodychnoho zabezpechennia systemy pidhotovky v ukrainskomu natsionalnomu odnoborstvi «Boiovyi hopak» [Evolution of scientific and methodological support training systems in the Ukrainian national martial arts «Combat hopak»]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy [Young sports science of Ukraine], no. 19, 6-10. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org