ПАТОГЕННА ТА МАНІПУЛЯТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ІНТЕНЦІЯ ВПЛИВУ МЕДІАТЕКСТУ НА ДЕСТРУКЦІЮ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

О. Ю. Рак

Abstract


У статті окреслено маніпулятивно-комунікативні впливи медіатексту на свідомість людини. Предметом дослідження було розкриття впливу патогенного медіатексту на людину, розглянуті шляхи розв’язання маніпулятивно-комунікативної інтенції у світі інформаційної і психологічної війни. Метою статті є аналіз та прогноз особливостей впливу патогенного тексту на особистість та  її психіку, а також виявити причини, що можуть призвести до деструкції свідомості людини.

Запропоновано модель людської свідомості в комунікативно-інформаційному просторі, а також наведено принципи роботи медіатексту в інформаційному світі та функціональне призначення тексту у психологічному вимірі впливу на людину.

Отже, висновком слугує те, що людина в період нинішньої реальної війни у державі прагне конструктивного підходу зі сторони засобів масової інформації, а тому прагне відчувати соціальну, інформаційну та психологічну безпеки, отримувати цілеспрямовану інформацію, яка буде розвивати свідомість людини та формувати інтелектуальне мислення.

Ключові слова: маніпулятивно-комунікативна інтенція, конструктивний підхід, медіатекст, свідомість людини, деструкція, психологічна війна, інформаційна війна.

Рак Ольга Юрьевна Патогенная и манипулятивно-коммуникативная интенция влияния медиатекста на деструкцию сознания человека / Национальный университет «Львовская политехника», Украина, Львов.

В статье очерчены манипулятивно-коммуникативные влияния медиатекста на сознание человека. Предметом исследования было раскрытие влияния патогенного медиатекста на человека, рассмотренные пути решения манипулятивно-коммуникативной интенции в мире информационной и психологической войны. Целью статьи является анализ и прогноз особенностей влияния патогенного текста на личность и ее психику, а также найти причины, которые могут привести к деструкции сознания человека.

Предложена модель человеческого сознания в коммуникативно-информационном пространстве, а также приведены принципы работы медиатекста в информационном мире и функциональное назначение текста в психологическом измерении влияния на человека.

Следовательно, выводом служит то, что человек в период нынешней реальной войны в государстве хочет конструктивного подхода со стороны средств массовой информации, а потому стремится чувствовать социальную, информационную и психологическую безопасности, получать целеустремленную информацию, которая будет развивать сознание человека и формировать ее интеллектуальное мышление.

Rak Olha The pathogenic and kommunication intension of influence manipulation of mediatext on destruction of consciousness of man / the National university "Lviv politehnic", Ukraine, Lviv.

In the article manipulation and communication influences of mediatext are outlined on consciousness of man. The article of research was opening of influence of pathogenic mediatext on a man, considered ways of decision of manipulation and communication  intension in the world of informative and psychological war. The aim of the article are an analysis and prognosis of features of influence of pathogenic text on personality and her psyche, and also to educe reasons that can result in destruction of consciousness of man.

The model of human consciousness is offered in communicative-informative space, and also principles of work of mediatext are driven to the informative world, functional setting of text in the psychological measuring of influence on a man.

Thus, a conclusion that a man in the period of the present real war in the state wants structural approach from the side of mass medias, and that is why aims to feel social, informative and psychological safety serves as, to get purposeful information that will develop consciousness of man and form the intellectual thinking.


References


Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної девіатології / Ф. С. Бацевич. –– Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2000. –– 236 c.

Бідзіля, Ю. Масова комунікація і проблема насилля над масовою свідомістю / Ю. Бідзіля. [Електронний ресурс]: .

Варій, М.Й. Загальна психологія: Підручник. –– 2-е вид, випр. і доп. / М.Й. Варій. –– К.: Центр учбової літератури. –– 2007. –– 968 с.

Владимиров, В.М. Проблема розуміння інформації в журналістиці: Автореф. дис. д. філол. наук: 10.01.08 / Київ. нац. ун-т ім.

Т. Шевченка, Ін-т журналістики. –– К., 2003. –– 30 с.

Выготский, Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.

Гапон, Н. Соціальна психологія. Навч. посіб. [Текст] / Н. Гапон. –– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –– 366 с.

Іванченко, Р. Г. Адекватність розуміння і ясність тексту /

Р.Г. Іванченко. –– К., 1991. –– 48 с.

Здоровега, В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник. –– 3-тє вид. / В.Й. Здоровега. – Львів: ПАІС, 2008. ––

с.

Зелінська, Н.В. Сприйняття тексту: передумови, механізм, шляхи полегшення / Н. Зелінська // Поліграфія і видавнича справа. –– Львів, 1983. –– Вип. 19. –– С. 118-123.

Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. –– К.: Оріяни, 2000.

Коган, В.З. Человек, информация, потребности, деятельность / В.З. Коган, В.А. Уханов. –– Томск, 1992.

Королько, В. Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: Підр. Для студентів вищих навчальних закладів / 3-тє вид., доповн. і переробл. / В.Г. Королько, О.В. Некрасова. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с.

Макуха, М.В. Насильство та агресія у текстах засобів масової комунікації: психологія та наслідки впливу / М.В. Макуха // Соціальні комунікації сучасного світу: Науково-теоретичний збірник / Гол. ред. О.М. Холод. –– 2009. –– С. 286-290.

Москаленко, В.В. Психологія соціального впливу. Навч. посіб. –– К.: Центр учбової літератури, 2007. –– 448 с.

Мудрість – творчість – добробут // За вільну Україну плюс. – 2015. – 10 вересня. – № 34 (565). – С.6-7.

Лозниця, С. Маніпуляція свідомістю: історико-культурні засади / С. Лозниця // Філософська думка. –– 2008. –– №1. –– С.142–155

Орбан-Лембрик, Л.Е. Психологія професійної комунікації: Навч. посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. –– Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. –– 528 с.

Потятиник, Б. Патогенний текст / Б. Потятиник, М. Лозинський. –– Л., 1996. –– 296 с.

Почепцов, Г. Вступ до інформаційних війн / Г. Почепцов. –– К.: Центр вільної преси, 1999. –– 108 с.

Рак, О. Ю. Комунікативно-маніпулятивно-конфліктні впливи політики на психологію громадськості методами компетентнісно-несилової взаємодії / О.Ю. Рак // Мультиверсум. Філософський альманах. –– 2013. –– Вип.8 (126). –– С. 16–25.

Рак, О.Ю. Комунікативно-сугестивний вплив інформаційної війни на свідомість соціума інтроформаційними методами / О.Ю. Рак // Нова парадигма. –– 2014. –– № 122. –– С. 182–195.

Різун, В.В. Маси / В.В. Різун. –– К.: Вид-во Київ. ун-ту, 2003. ––

с.

Серажим, К. С. Текстознавство: підручник / К.С. Серажим. –– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 527 с.

Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред.. Ю.Ф. Пачковського. –– К.: Каравела, 2009. –– 760 с.

Цыганов, В. Медиа-терроризм: Терроризм и средства массовой информации / В. Цыганов. –– К., 2004.

Шерковин, Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. / Шерковин Ю.А. – М.: Мысль, 1973. –– 216 с

50 способов успешного манипулирования человеко / сост. Л. Орлова. –– Минск : Современный литератор, 2008. –– 224 с.

References:

Batsevich, F. S. Osnovi komunіkativnoi devіatologіi / F. S. Batsevich. –– Lvіv: Lvіv. nats. un-t іm. І.Franka, 2000. –– 236 c.

Bidzilja, Ju. Masova komunikacija i problema nasyllja nad masovoju svidomistju / Ju. Bidzilja. [Elektronnyj resurs]: .

Varij, M.J. Zaghaljna psykhologhija: Pidruchnyk. –– 2-e vyd, vypr. i dop. / M.J. Varij. –– K.: Centr uchbovoji literatury. –– 2007. –– 968 s.

Vladymyrov, V.M. Problema rozuminnja informaciji v zhurnalistyci: Avtoref. dys. d. filol. nauk: 10.01.08 / Kyjiv. nac. un-t im. T. Shevchenka, In-t zhurnalistyky. –– K., 2003. –– 30 s.

Vygotskiy, L.S. Psikhologiya razvitiya cheloveka. — M.: Izd-vo Smysl; Eksmo, 2005. — 1136 s.

Ghapon, N. Socialjna psykhologhija. Navch. posib. [Tekst] / N. Ghapon. –– Ljviv: Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, 2008. –– 366 s.

Ivanchenko, R. Gh. Adekvatnistj rozuminnja i jasnistj tekstu / R.Gh. Ivanchenko. –– K., 1991. –– 48 s.

Zdorovegha, V. J. Teorija i metodyka zhurnalistsjkoji tvorchosti: pidruchnyk. –– 3-tje vyd. / V.J. Zdorovegha. – Ljviv: PAIS, 2008. ––

s.

Zelinsjka, N.V. Spryjnjattja tekstu: peredumovy, mekhanizm, shljakhy poleghshennja / N. Zelinsjka // Polighrafija i vydavnycha sprava. –– Ljviv, 1983. –– Vyp. 19. –– S. 118-123.

Kara-Murza, S.G. Manipulyatsiya soznaniem / S.G. Kara-Murza. –– K.: Orіyani, 2000.

Kogan, V.Z. Chelovek, informatsiya, potrebnosti, deyatelnost / V.Z. Kogan, V.A. Ukhanov. –– Tomsk, 1992.

Koroljko, V. Gh. Zv'jazky z ghromadsjkistju. Naukovi osnovy, metodyka, praktyka: Pidr. Dlja studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv / 3-tje vyd., dopovn. i pererobl. / V.Gh. Koroljko, O.V. Nekrasova. – K.: Vyd. dim «Kyjevo-Moghyljansjka akademija», 2009. – 831 s.

Makukha, M.V. Nasyljstvo ta aghresija u tekstakh zasobiv masovoji komunikaciji: psykhologhija ta naslidky vplyvu / M.V. Makukha // Socialjni komunikaciji suchasnogho svitu: Naukovo-teoretychnyj zbirnyk / Ghol. red. O.M. Kholod. –– 2009. –– S. 286-290.

Moskalenko, V.V. Psykhologhija socialjnogho vplyvu. Navch. posib. –– K.: Centr uchbovoji literatury, 2007. –– 448 s.

Mudristj – tvorchistj – dobrobut // Za viljnu Ukrajinu pljus. – 2015. – 10 veresnja. – # 34 (565). – S.6-7.

Loznycja, S. Manipuljacija svidomistju: istoryko-kuljturni zasady / S. Loznycja // Filosofsjka dumka. –– 2008. –– #1. –– S.142–155

Orban-Lembryk, L.E. Psykhologhija profesijnoji komunikaciji: Navch. posibnyk / L.E. Orban-Lembryk. –– Chernivci: Knyghy – KhKhI, 2010. –– 528 s.

Potjatynyk, B. Patoghennyj tekst / B. Potjatynyk, M. Lozynsjkyj. –– L., 1996. –– 296 s.

Pochepcov, Gh. Vstup do informacijnykh vijn / Gh. Pochepcov. –– K.: Centr viljnoji presy, 1999. –– 108 s.

Rak, O. Ju. Komunikatyvno-manipuljatyvno-konfliktni vplyvy polityky na psykhologhiju ghromadsjkosti metodamy kompetentnisno-nesylovoji vzajemodiji / O.Ju. Rak // Muljtyversum. Filosofsjkyj aljmanakh. –– 2013. –– Vyp.8 (126). –– S. 16–25.

Rak, O.Ju. Komunikatyvno-sughestyvnyj vplyv informacijnoji vijny na svidomistj sociuma introformacijnymy metodamy / O.Ju. Rak // Nova paradyghma. –– 2014. –– # 122. –– S. 182–195.

Rizun, V.V. Masy / V.V. Rizun. –– K.: Vyd-vo Kyjiv. un-tu, 2003. ––

s.

Serazhym, K. S. Tekstoznavstvo: pidruchnyk / K.S. Serazhym. –– K.: Vydavnycho-polighrafichnyj centr «Kyjivsjkyj universytet», 2008. –

s.

Sociologhija i psykhologhija: Navch. posib. / Za red.. Ju.F. Pachkovsjkogho. –– K.: Karavela, 2009. –– 760 s.

Tsyiganov, V. Media-terrorizm: Terrorizm i sredstva massovoy informatsii / V. Tsyiganov. –– K., 2004.

Sherkovin, Yu.A. Psihologicheskie problemyi massovyih informatsionnyih protsessov. / Sherkovin Yu.A. –– M.: Myisl, 1973. –– 216 s

50 sposobov uspeshnogo manipulirovaniya cheloveko / sost. L. Orlova. –– Minsk : Sovremennyiy literator, 2008. –– 224 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.