PRINCIPAL CONTENT AND METODOLOGY MODERNIZATION OF ORGANIZATIONAL AND ENGINEEARING DESIGN AND EXPLOITATION REGULATIONS FOR LOCALITY GDS

K. Predun, O. Obodyanska, U. Franchuk

Abstract


Analyzed requirements of existing regulatory acts for organizational and engineering design and exploitation regulations for locality gas distribution systems (GDS). Significant part of inhabitants, which are using natural gas to fulfill utility needs and for off-line heat supply, pay for the provided services based on the counters measurements, that are not reflecting actual volume of the consumed gas (energy), or based on specific standards depending from nomenclature of domestic gas appliances or heated area. Conceptually changed algorithm of consumed gas measurement in energy units kW/h, will allow to align record-keeping, considering physical and chemical fuel qualities. Proposed technological schemes of organization of modern systems of intelligent record-keeping with staged roll-out: distribution pressure regulating station (DPRS) with commercial record-keeping units, communal meters (where they are already installed), subscriber meters which could operate as a part of mentioned systems. DPRS is a gas source for low-pressure systems, which supply fuel to the residence buildings. Implementation of pilot projects for these DPRS will allow to increase measurement accuracy for daily balancing of natural gas and reciprocal payments among gas suppling and gas consuming companies. Definitely this will also promote refinement of specific standards of gas consumption for subscribers without metering units.

Keywords: Natural gas, record-keeping, physical and chemical qualities, intelligent system, telemetry, natural gas counter, regulatory acts for record-keeping

К. М. Предун1 к. т. н., доцент; О. І. Ободянська2 к. т. н.; Ю. Й. Франчук3 Принципова модернізація змісту та методології організаційно-технічного проектування та регламентування експлуатації  ГРМ / 1Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна; 2Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна; 3Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна.

        Проаналізовано вимоги чинних нормативно-правових актів щодо організаційно-технічного проектування та регламентування експлуатації газорозподільних систем (ГРМ) населених пунктів. Значна частина мешканців, що використовують природний газ для задоволення господарсько-побутових потреб та автономного теплопостачання, розраховуються за надані  послуги або на підставі показів лічильників, які не відображають фактичні обсяги спожитого газу (енергії), або виходячи з питомих нормативів в залежності від номенклатури побутових газових приладів чи опалюваної площі. Відповідно до принципово зміненого алгоритму прийняття рішення вимірювання кількості спожитого газу в одиницях енергії – кВт-год. – дозволить впорядкувати облік з урахуванням фізико-хімічних властивостей палива. Запропоновано технологічні схеми організації сучасних систем інтелектуального обліку з поетапним впровадженням: мережні газорегуляторні пункти (ГРП) з вузлами комерційного обліку (ВОГ) – загально будинкові вузли обліку (там, де вони вже встановлені) – абонентський лічильник, що можуть працювати у складі вище вказаних систем. Мережні ГРП є джерелом газу для систем низького тиску, якими паливо постачається у житлові будинки. Реалізація лише пілотних проектів для таких ГРП дозволить підвищити достовірність показів для організації добового балансування природного газу та взаєморозрахунків між газопостачальними і газорозподільними підприємствами. Безумовно, це також сприятиме уточненню значень питомих нормативів газоспоживання для абонентів, у котрих поки що відсутній приладовий облік.

          Ключові слова: природний газ, облік, фізико-хімічні властивості, інтелектуальна система, телеметрія, лічильник природного газу, нормативно-правові акти щодо обліку


Full Text:

PDF

References


Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», 2017. (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України). Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

(2017, серпень, 18).

Облік природного газу та метрологія.

(2017, березень, 13-17).

Ціна та тарифи на газ.

(2019, березень, 28).

ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання. – К.: Держбуд України, 2001. – 286 с.

Про внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 237. Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1075.

Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників. Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 203. Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 958.

Питання споживання природного газу. Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 143. (2019, березень, 03).

Кодекс газорозподільних систем, 2015. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.

(2018, грудень, 28).

Предун К.М., Шевчук О.М. (2016). Удосконалення обліку природного газу абонентами житлових будинків. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Наук.-техн. збірник, вип.19, 82-86.

Предун К.М. (2018). Аналіз стану нормативно-правового забезпечення обліку природного газу. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник, вип.67, с.602-609.

Кодекс газотранспортної системи, 2015. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, жовтень, 28).

Директива Європейського парламенту та Ради 2012/27EU «Про енергоефективність». (2012, листопад, 14)

Облік природного газу та метрологія. (2015, травень, 26-28)

References:

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 r. «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist», 2017 (Ministerstvo enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy). [Energy Strategy of Ukraine for the period till year 2035 «Security, Energy Efficiency, Competitiveness», 2017 (Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Ministerstva enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy [Official website of Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine]. Retrieved from http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 [in Ukrainian]. (2017, August, 18).

Oblik pryrodnoho hazu ta metrolohiia [Record-keeping of natural gas and metrology]. Retrieved from http://www.naftogaz.com/files/Information/Dopovidi-berezen2017-Lviv.pdf [in Ukrainian]. (2017, March, 13-17).

Tsina ta taryfy na haz [Prices and rates for the natural gas]. Retrieved from

htts://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html [in Ukrainian]. (2019, March, 28).

DBN V.2.5-20-2001. Hazopostachannia [Gas supply]. Kyiv, Derzhbud of Ukraine, 2001, 286 p.

Pro vnesennia zmin do norm spozhyvannia pryrodnoho hazu naselenniam u razi vidsutnosti hazovykh lichylnykiv 2015. Postanova KMU vid 29 kvitnia 2015 r. № 237. [Regarding changes to the natural gas consumption standards for population, in case of gas counters absence. КМU Resolution from April 29 year 2015 № 237]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 36, 1075. [in Ukrainian].

Pro normy spozhyvannia pryrodnoho hazu naselenniam u razi vidsutnosti hazovykh lichylnykiv 2016. Postanova KMU vid 23 bereznia 2016 r. № 203. [Regarding natural gas consumption standards for population, in case of gas counters absence. КМU Resolution from March 23 year 2016 № 203]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 24, 958. [in Ukrainian].

Pytannia spozhyvannia pryrodnoho hazu 2019. Postanova KMU vid 27 liutoho 2019 r. № 143.[Issue of natural gas consumption. КМU Resolution from February 27, year 2019 № 142]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-spozhivannya-prirodnogo-gazu [in Ukrainian]. (2019, March, 03).

Kodeks hazorozpodilnykh system 2015 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Code of gas distribution systems, 2015 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15/paran41 [in Ukrainian]. (2018, December, 28).

Predun K.M., Shevchuk O.M. (2016). Udoskonalennia obliku pryrodnoho hazu abonentamy zhytlovykh budynkiv [Improving the metering of natural gas subscribers homes]. Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk [Ventilation, liating and heating and gas supply: Scientific and technical collection], iss.19, 82-86. [in Ukrainian].

Predun K.M. (2018). Analiz stanu normatyvno-pravovoho zabezpechennia obliku pryrodnoho hazu [Analysis of natural gas accounting regulatory affairs]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk [Urban building and territorial planning: Scientific and technical collection], iss.67, 602-609. [in Ukrainian].

Kodeks hazotransportnoi systemy 2015 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Code of gas transportation system, 2015 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/z1378-15 [in Ukrainian]. (2018, October, 28).

Dyrektyva Yevropeiskoho parlamentu ta Rady 2012/27EU «Pro enerhoefektyvnist».[Guideline of the European Parliament and Council 2012/27EU «About energy efficiency»]. Retrieved from http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27 2012_2 [in Ukrainian]. (2012, November, 14).

Oblik pryrodnoho hazu ta metrolohiia. [Record-keeping of natural gas and metrology]. Retrieved from
DOI: https://doi.org/10.26886/2520-7474.2(34)2019.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.