Шевчук В. П. РОЛЬ СПІЛКИ МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА РОЗВИТКУ РІЗЬБЯРСТВА КИЇВЩИНИ 90-Х РР. ХХ СТ.

admin admin

Анотація


УДК: 745.51 (477) «ХХ»

 

викладач, Шевчук В. П.

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука

РОЛЬ СПІЛКИ МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА РОЗВИТКУ РІЗЬБЯРСТВА КИЇВЩИНИ  90-Х РР. ХХ СТ.

Анотація. В статті простежено передумови створення Спілки майстрів народного мистецтва України у 90-х роках ХХ ст. та її вплив на розвиток української культури загалом. Розглядається творчий доробок майстрів з художньої обробки дерева, їх роль у збереженні самобутніх традицій різьбярства.  

Ключові слова: Спілка майстрів народного мистецтва України, декоративно-прикладне мистецтво, різьблення по дереву

Шевчук В. П. Роль Союза мастеров народного исскуства Украины в сохранении и развитии художественного дерева Киевщины / Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука

В статье прослежены предпосылки создания Союза мастеров народного искусства Украины в 90-х годах ХХ ст. и ее влияние на развитие украинской культуры в целом. Рассматривается творчество мастеров по художественной обработке дерева, их роль в сохранении самобытных традиций резьбы.

Ключевые слова: Союз мастеров народного искусства Украины, декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву.

Shevchuk, Vasyl P. Role of the Union of Folk Art of Ukraine in the preservation and development of artistic wood Kiev region / Kiev State Institute of Decorative and Applied Art and Design named after M. Boychuk

The article traced prerequisites for establishing the Union of Folk Art of Ukraine in the 90s of the XX century. and its influence on the development of Ukrainian culture in general. Creativity is considered a master of artistic wood processing, their role in preserving the traditions of the original thread.

Keywords: Union of Folk Art of Ukraine, arts and crafts, wood carving


Повний текст:

Стаття Шевчук

Посилання


Література:

Данченко О.С. Народні майстри / Данченко О.С. – Київ: Радянська школа. – 1982. – 128 с.

Про реєстрацію Статуту Спілки майстрів народного мистецтва України [Постанова Рада міністрів української РСР від 13 липня 1990 р. N 154, Київ]. / Голова Спілки майстрів народного мистецтва України В. Прядка. – Режим доступу до докум.:

http://uazakon.com/document/tpart17/isx17631.htm

Установчий з’їзд Спілки майстрів народного мистецтва України 26 –27 січня 1990 року // Народне мистецтво. – 2011. – № 1– 4. – с.26 – 30.

Народне мистецтво Київщини. 10 років Київському осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України / автор-упоряд. Є Шевченко. – К.: Народні джерела, 2005. – 92 с.: іл.

Народне мистецтво. 10-річчю незалежності України 6 каталог /[упоряд. В. Корнієнко]. – К., 2001. – 82 с.: іл.

Премії, звання, відзнаки // Народне мистецтво. – 2011. – № 1– 4. – с. 52.

Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології / Наук. ред. М. Кодак. – К.: Артанія, 1997. – 312 с.: іл..

Звітна доповідь голови НСМНМУ Євгена Шевченка / Є. Шевченко // Народне мистецтво. – 2011. – № 1– 4. – с.10 – 13

References:

Danchenko O.S. Folk masters / O.S. Danchenko – Kyiv: Soviet school. – 1982. – P. 128.

On registration of the Statute of the Union of Folk Art Masters of Ukraine [Resolution of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR of 13 July 1990 N 154, Kyiv]. / Chairman of the Union of Folk Art Masters of Ukraine Viktor Distaff. - Access to docum.:

http://uazakon.com/document/tpart17/isx17631.htm

The founding congress of the Union of Folk Art Masters of Ukraine 26 – 27 January 1990 // Folk art. – 2011. – № 1 – 4. – P. 26 – 30.

Folk Art of Kyiv. ’10 Kiev branch of the National Union of Folk Art Masters of Ukraine / author-Compilation. There Shevchenko. – K.: Traditional Sources, 2005. – 92 p.: Il.

Folk Art. 10th Anniversary of Ukraine's Independence Product 6 / [Compilation. V. Kornienko]. – K., 2001. – 82 p.: Il.

Premiums rank insignia // Folk art. – 2011. – № 1 – 4. – P. 52.

Shevchenko E. People's transformation in Ukraine: Folk Dictionary terminology / Science. eds. M. Kodak. – K.: Artania, 1997. – 312 p.: Il .

Report of Chairman Yevhen Shevchenko Union of Folk Art Masters of Ukraine / E. Shevchenko // Folk art. – 2011. – № 1 К 4. – P.10 – 13


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org